Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด

ข้อมูลทั่วไปของสินมั่นคงประกันภัย (Syn Mun Kong Insurance)

สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ในชื่อบริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด หรือ Syn Mun Kong Insurance (ตัวย่อ SMK)

ต่อมาบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทแรกที่ได้เข้าจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 และในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในการบริการของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่การประกันภัยรถยนต์การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คณะผู้บริหารบริษัทสินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์, กรรมการผู้จัดการ
 • นางวีณา นิรมานสกุล, ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 • นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล, ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 • นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล, รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
 • นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
 • นายธารา วนลาภพัฒนา, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การลงทุน
 • นายชาญยุทธ แสงแดง, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์กลาง
 • นายสุชัย ดารารัตน์ทวี, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
 • นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย, SVP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
 • นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ, VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
 • นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์, VP ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน
 • นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์, VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
 • นางสาวศรันยา สอนดี, VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน
 • นางอาพร ภูริขันติเนตร, VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
 • นายคมกริช เทียมถนอม, VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง
 • นายวิเชียร ประทักษากุล, VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำกับสินไหมภาค 1, 3, 6, 7 และแผนกติดตามรถหาย
 • นายดำหริ เถื่อนชื่น, VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำกับสินไหมภาค 2, 4, 5, 8
 • นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ, VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
 • นางสาวศิริภรณ์ มั่งจิตร , VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาวรุจิภา ลุ้ยประเสริฐ, VP ผู้จัดการศูนย์ Call Center และ รักษาการผู้จัดการแผนก Telemarketing
 • นายส่งเสริม สุทธิปัญญา, VP ผู้จัดการฝ่าย กฎหมายสายสำนักกรรมการผู้จัดการ
 • นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม, AVP รักษาการผู้จัดการภาคใต้ (สินไหม)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสินมั่นคง ประกันภัย (SMK Insurance)

ปัจจุบัน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีรายละเอียดดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ ให้บริการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการใช้รถยนต์เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการชนหรือคว่ำ หรือรถสูญหายทั้งคัน ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก การประกันตัว ผู้ขับขี่ในคดีอาญา และการต่อสู้คดีทางแพ่ง

โดยแบ่งการรับประกันภัยออกเป็น การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และ การรับประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และ ผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยสามารถเลือกซื้อ ความคุ้มครองได้ตามความต้องการและงบประมาณที่มีอยู่

ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก โดยให้บริการประกันอัคคีภัย ทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและภัยธรรมชาติ การประกันภัยอัคคีภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า และเครื่องจักร สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม ตลอดจนประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองบ้านอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม หรืออาคารภาคธุรกิจต่าง ๆ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ให้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ครอบคลุมรวมไปถึงการประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันภัยโรคมะเร็ง การประกันภัยอิสรภาพ การประกันภัยการเดินทาง การประกันภัยโจรกรรม และ การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ให้ความคุ้มครองการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งจากทั้งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง เช่น เรือล่ม เรือจม เรือเกยตื้น เรือไฟไหม้เครื่องบินตก การแตกหักเสีย การโจรกรรม ฯลฯ

ประกันรถยนต์จาก สินมั่นคงประกันภัย

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2378-7000 หรือ 1596
 

วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-5.00 น.

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์กับสินมั่นคง ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ลูกค้าที่เลือกทำประกันรถยนต์กับสินมั่นคง ประกันภัย สามารถแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ทั้งกรณีแจ้งเคลมสดและเคลมแห้งได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ (https://www.smk.co.th/motorclaim) ทางแอปพลิเคชัน SMK aLL หรือปักหมุดจุดเกิดเหตุผ่าน Line @smkinsurance โดยมีรายละเอียดสินมั่นคง เคลมประกันรถยนต์ ดังต่อไปนี้
 

เคลมประกันรถสินมั่นคงผ่านเว็บไซต์ SMK

 • คลิกที่ลิงก์ https://www.smk.co.th/motorclaim
 • กรอกข้อมูลรถคันเอาประกันและข้อมูลผู้แจ้ง ได้แก่ เลขทะเบียน จังหวัดจดทะเบียน เลขกรมธรรม์ประกันภัย ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่เกิดเหตุ
 • กดปุ่ม “แจ้งเคลม” และรอเจ้าหน้าที่สินมั่นคงประกันภัยติดต่อกลับ
   

เคลมประกันรถสินมั่นคงผ่านแอปพลิเคชัน SMKaLL (เคลมแห้ง)

 • เปิดแอปพลิเคชัน SMK aLL หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ http://onelink.to/bxzca5 จากนั้นกดปุ่ม “แจ้งเคลม”
 • กดที่ปุ่ม “รถยนต์” ที่หน้าแจ้งเคลม 
 • เลือก “ทำเคลมด้วยตนเอง”
 • หน้าจอจะแสดงรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุอยู่ หากไม่พบ ให้กด “ระบุกรมธรรม์”
 • ใส่ข้อมูลรการแจ้งเคลมที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานะความเป็นเจ้าของรถของรถคันเอาประกัน และชื่อสกุลผู้แจ้ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้ง
  ถ่ายรูปรายการความเสียหายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปป้ายทะเบียนรถพร้อมผู้ขับขี่ รูปใบขับขี่ รูปความเสียหายอื่น ๆ โดยกดเพิ่มรูปถ่ายภาพความเสียหาย
 • กดปุ่ม “แจ้งเคลม” โดยหน้าจอจะแสดงรายการแจ้งเคลมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ลูกค้าจะได้รับใบรับแจ้งเคลมผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งเคลม โดยสามารถเลือกดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือให้ส่งหลักฐานทางอีเมล
 • รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขเคลมและประสานงานติดต่อกลับอีกครั้ง
   

เคลมประกันรถสินมั่นคงผ่านแอปพลิเคชัน SMKaLL (เคลมสด)

 • เปิดแอปพลิเคชัน SMK aLL หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ http://onelink.to/bxzca5 จากนั้นกดปุ่ม “แจ้งเคลม
 • กดที่ปุ่ม “รถยนต์” ที่หน้าแจ้งเคลม 
 • เลือก “แจ้งอุบัติเหตุ (อยู่ในที่เกิดเหตุ)”
 • หน้าจอจะแสดงข้อมูลกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุ หากไม่พบ ให้กด “ระบุกรมธรรม์”
 • ใส่ข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเคลม และข้อมูลผู้แจ้งเคลม เช่น สถานะความเป็นเจ้าของรถคันเอาประกัน ชื่อสกุลผู้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้ง รายละเอียดรถคู่กรณี และลักษณะการเกิดเหตุ จากนั้
 • กด “ถัดไป”
 • กดเลือกปักหมุดสถานที่เกิดเหตุ โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ปักหมุดให้ถูกต้อง จากนั้นให้กด “เลือกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน”
 • เพิ่มรายละเอียดการเกิดเหตุและภาพถ่ายจุดสังเกต แล้วกด “แจ้งเคลม”
 • ระบบจะขึ้นสถานะว่า “ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่” จากนั้นให้กดปิด
 • รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเลขเคลมและออกเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

รายชื่ออู่ซ่อม และศูนย์ซ่อมในเครือของสินมั่นคง ประกันภัย มีที่ไหนบ้าง?

สินมั่นคง ประกันภัย มีอู่ในเครือ ศูนย์ซ่อม ร้านกระจกและร้านอะไหล่ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับรองมาตรฐานพร้อมให้บริการทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่รองรับการให้บริการลูกค้าประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมอู่ หรือซ่อมศูนย์ และประกันชั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบ

รายชื่ออู่และศูนย์ซ่อมในเครือของสินมั่นคงได้ก่อนเข้ารับบริการ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา