Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของทิพยประกันภัย (Dhipaya)

ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ที่ดำเนินการดูแลและให้ความคุ้มครองคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยบริษัทมีแผนความคุ้มครองประกันภัยจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย และประกันภัยอื่น ๆ ทางบริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านการบริการ ยึดมั่นในคุณธรรม คสามรับผิดชอบต่อสังคม คุณค่าของบุคลากร และความสามัคคีปรองดอง เพื่อยกระดับให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ตามรายละเอียดดังนี้

 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2518 บริษัทก้าวสู่รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 55.6%
 • ปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ที่ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทดีเด่นแห่งปี
 • ปี พ.ศ. 2538 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน พร้อม เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี กระทรวงการคลัง, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2542 ทิพยประกันภัย ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services Limited แห่งประเทศอังกฤษ
 • ปี พ.ศ 2546 บริษัทได้รับเกียรติบัตร The Best Performance – Financials 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best under a Billion Award”
 • ปี พ.ศ. 2563 Dhipaya ได้ออกแผนกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2564 Dhipaya ครบรอบ 70 ปี และ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้น ทิพยประกันภัย หรือ “TIP” เดิม ซึ่งปรับไปเป็นบริษัทลูกที่เป็นแกนกลางของกลุ่มธุรกิจประกันภัยภายใต้ TIPH

คณะผู้บริหาร ทิพยประกันภัย

 • นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ
 • นายประสิทธิ์ ดำรงชัย รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา, กำหนดค่าตอบแทน, และบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการตรวจสอบ
 • นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ
 • พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • นายวิทัย รัตนากร กรรมการบริหาร
 • นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล กรรมการบริหาร
 • นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายสุรธันว์ คงทน ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน
 • นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวพนิดา มาคะผล กรรมการบรรษัทภิบาล
 • ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการบริหาร, กรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารการลงทุน, กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ ทิพยประกันภัย

ในปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ลูกค้าเลือกดังนี้

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 3. ประกันภัยการเดินทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. ประกันภัยอัคคีภัย และทรัพย์สิน
 5. ประกันภัยสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง และประกันมะเร็ง
 6. ประกันภัยภาคธุรกิจ
 7. ประกันภัยอื่น ๆ เช่น ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ประกันภัยคนรักจักรยาน ประกันภัยไซเบอร์ เป็นต้น

ประกันชีวิต ทิพยประกันภัย

ประกันบำนาญ 90/2

ประกันชีวิต ทิพยประกันภัย

 • จ่ายเบี้ยสั้นแค่ 2 ปี
 • รับเงินบำนาญจนถึงอายุ 90 ปี
 • รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 465%
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-54 ปี

ประกันรถยนต์ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
อินทรประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

อีเมล : [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 1736, 02-239-2049, 02-239-2200

 

เวลาทำการทิพยประกันภัย 

วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ทิพยประกันภัย เคลมประกันรถยนต์ช่องทางใดได้บ้าง?

ลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ทิพยประกันภัยผ่านแรบบิท แคร์ สามารถแจ้งเคลมประกันผ่านแรบบิท แคร์ ได้เลย เนื่องจากเราจะให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนกับคุณตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 1438 และจะคอยประสานงานเคลมระหว่างคุณกับบริษัทประกันภัยให้อย่างเต็มที่

 

แต่ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกติดต่อเคลมกับทางบริษัท Dhipaya โดยตรงได้เช่นกัน โดยโทรไปที่เบอร์ 1736 กด 1 หรือจะเคลมผ่านระบบออนไลน์ ที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือ และ Application Tip flash claim ได้ทันที

ตรวจสอบกรมธรรม์ ทิพยประกันภัย หากทำกรมธรรม์ประกันภัยหาย ต้องทำอย่างไร?

1. ติดต่อไปยังทิพยประกันภัย โดยแจ้ง ชื่อ ข้อมูล เบอร์กรมธรรม์กับเจ้าหน้าที่
2. ทางบริษัทสามารถถ่ายเอกสารสำเนากรมธรรม์ พร้อมประทับตรารับรองให้กับลูกค้า
3. หากต้องการแจ้งเคลม ข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่ามีประกันภัยกับบริษัทไว้หรือไม่

ลูกค้าทิพยประกันภัย หากต้องการยกเลิกประกันต้องทำอย่างไร?

ให้ลูกค้าติดต่อไปยังบริษัทโดยแจ้งเลิกเป็นรายอักษร ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยให้ในอัตราตามเงื่อนไขที่กำหนด

ซื้อประกันรถยนต์ Dhipaya ผ่านออนไลน์ ดีกว่าซื้อผ่านนายหน้าอย่างไร?

เนื่องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ตลาดซื้อ-ขาย ประกันภัยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งข้อดีของการซื้อประกันรถยนต์ ทิพยประกันภัยออนไลน์คือคุณสามารถเช็กราคาประกันแต่ละแผนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองของแต่ละแผนประกันได้ง่าย หากถูกใจประกันแผนไหนก็เลือกซื้อได้ทันที ง่ายกว่า สะดวกสบายกว่า ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อผ่านนายหน้าเพื่อซื้อประกันแบบเดิมที่ผ่านมา ทั้งนี้คุณสามารถติดต่อมาหาเราแรบบิท แคร์ เพื่อเช็กราคาเบี้ยประกันรถยนต์ Dhipaya ได้ทันที เรามีราคาพิเศษ พร้อมให้ความคุ้มครองอย่างครบถ้วน

เลือกประกันรถยนต์ ทิพยประกันภัย ดีไหม คุ้มค่าแค่ไหน?

เพราะทิพยประกันภัย เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีตัวเลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย และมีการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ  การันตีได้ด้วยความไว้วางใจที่ได้รับจากคนไทยทั้งประเทศ หากคุณกำลังคิดจะหาประกันดี ๆ สักตัว แรบบิท แคร์ แนะนำให้ซื้อประกันรถยนต์ Dhipaya ไปเลย คุ้มค่าโดนใจแน่นอน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา