ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันภัยธุรกิจ หรือ SME

เพื่อวางแผนรับมือทุกความเสี่ยง
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

TH - Corporate (12).png

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันทรัพย์สิน และวินาศภัย

 • ความคุ้มครองทรัพย์สินต่อความเสี่ยงทั้งหมด
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยไซเบอร์
 • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
 • ประกันภัยเครดิตการค้า
 • ประกันภัยสินค้าทางทะเล

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ความคุ้มครองสุขภาพ
 • ความคุ้มครองสายตา
 • ความคุ้มครองการคลอดบุตร
 • ประกันชีวิต
 • ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการสูญเสียอวัยวะ
 • เงินชดเชยรายได้ เมื่อทุพพลภาพระยะสั้น และระยะยาว
 • ประกันสุขภาพเพิ่มเติม