Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

🎵 สมัครบัตรฯ UOB Grab หรือ UOB Lazada ผ่าน Rabbit Care รับฟรี! Airpods Gen 3 และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 12,790 บาท สนใจ คลิก! 💳

นโยบายความเป็นส่วนตัวแรบบิท แคร์

แรบบิท แคร์ (ซึ่งหมายความถึง บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด, และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด) (“บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต หรือผู้ค้าปลีกในสินค้าและบริการของเรา รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ร้องเรียน) เราปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตามคำนิยามในหัวข้อ “เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร”) ของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับเราทำให้บริษัทฯ รวมถึง บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS (ตามคำนิยามในหัวข้อ “บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจของเราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน พร้อมมอบประสบการณ์และบริการลูกค้าแบบเฉพาะตัวที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ) ใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Call Center สายด่วนตอบข้อซักถาม (Hotline) เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ และสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเราที่ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

1. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตามรายการที่ระบุด้านล่างนี้

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านโดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงจากบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรธุรกิจของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน และบริการหรือสินค้าที่ท่านประสงค์จากเรา ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อาจจัดเก็บมีดังนี้

 1. รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส ทะเบียนสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่พาหนะ ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี) บัตรนักเรียนหรือนักศึกษา ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ คลิปวิดีโอ ประวัติการศึกษา สถานที่ทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ระดับรายได้และรายได้/เงินเดือน/โบนัส สลิปเงินเดือน น้ำหนักและส่วนสูง บันทึกโทรทัศน์วงจรปิด รายละเอียดป้ายทะเบียนยานพาหนะ รูปใบอนุญาตขับขี่ รูปใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดยานพาหนะ (เช่น เลขตัวถัง และเลขป้ายทะเบียนยานพาหนะ) สำเนากรมธรรม์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ รายละเอียดในการจัดส่ง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน สถานที่ทำงาน รายละเอียดในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรสาร อีเมล อีเมลที่ทำงาน ชื่อบัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีกูเกิล บัญชีทวิตเตอร์ และบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

 3. รายละเอียดทางบัญชี เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร รหัสสมาชิก รหัสลูกค้า ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า หมายเลขบัตรแรบบิท ชื่อบัญชีแรบบิทไลน์เพย์ คะแนนเครดิตลูกค้า ใบสมัครเกี่ยวกับการขอรับสินค้าและบริการ (เช่น แบบลงทะเบียนรับบริการ ใบสมัครขอรับบริการทางการเงินหรือประกันภัย) เดือนที่เข้าเป็นสมาชิก/รับบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน และสำเนาบัญชีธนาคาร/สมุดบัญชีธนาคาร

 4. รายละเอียดธุรกรรม เช่น ข้อมูลต่างๆในการสมัครขอรับสินเชื่อ ข้อมูลสินเชื่อและสัญญาสินเชื่อ ข้อมูลการใช้สินเชื่อ ข้อมูลการชำระคืนเงินสินเชื่อ การผิดนัดชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการใช้บัตรและข้อมูลธุรกรรม (เช่น ข้อมูลและบันทึกการใช้และธุรกรรมบัตรแรบบิท ข้อมูลธุรกรรมคะแนนแรบบิทรีวอร์ดส ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Lead) และข้อมูลลูกค้าของแรบบิท แคร์ (ตามคำนิยามในหัวข้อ “บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ข้อมูลการตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณา รายละเอียดสลิปชำระเงินเกี่ยวกับการรับเงินคืน จำนวนเงินที่รับคืน คะแนน วันและสถานที่ที่ใช้จ่าย หมายเลขการสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อ วันที่นัดรับบริการ ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง รายงานเหตุการณ์ ข้อมูลการดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลสัญญา ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานที่ สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่ผ่านมา ข้อมูลการคาดการณ์ (เช่น คะแนนคาดการณ์เพื่อการกู้ยืมเงิน และคะแนนเครดิต (Credit Scoring)) และพฤติกรรมการใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าและบริการที่ได้ซื้อ

 5. รายละเอียดทางเทคนิค เช่น Internet Portal Address (IP Address), Web Beacon, Log ประเภทของอุปกรณ์ รหัสอ้างอิงฮาร์ดแวร์ เช่น Universal Device Identifier (UDID) หรือ MAC Address รหัสอ้างอิงซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IDFA) หรือข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง การเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (SSO) บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) บันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเพจ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา รายละเอียดการค้นหา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ที่ตั้งและตำแหน่งของเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

 6. รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของท่าน และข้อมูลที่มาจากการที่ท่านใช้สินค้าและบริการ เช่น ตำแหน่งที่อยู่ สถานีรถไฟฟ้าและทางออกที่ใช้เป็นประจำ

 7. รายละเอียดการบริการ เช่น ข้อมูลการใช้บริการผู้ให้บริการต่างๆ (เช่น บริการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ) รายงานข้อร้องเรียน/เหตุการณ์ และ/หรือข้อมูลการดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เช่น วันที่และเวลาของเหตุการณ์ วันที่รายงาน สถานที่เกิดเหตุการณ์ ความเสียหายที่พบ รายละเอียดของเหตุการณ์ ยานพาหนะ (เช่น รายละเอียดยานพาหนะ เลขทะเบียนยานพาหนะ ยี่ห้อและสี) รายละเอียดประกันภัย (เช่น เลขที่แจ้ง เลขที่ข้อเรียกร้อง หมายเลขกรมธรรมประกันภัย สำเนาหลักฐานการเรียกร้อง) ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกของตำรวจ และรายงานที่สถานีตำรวจ รายงานประจำวันและสำเนาหลักฐานบันทึกรายงานประจำวัน สถานะของคู่กรณีหลังเกิดเหตุ (เช่น วันที่นัดชดใช้ค่าเสียหาย วิธีชำระค่าเสียหาย) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่สูญหาย (เช่น วันที่ เวลา สถานที่ที่สูญหาย/เสียหายเกิดขึ้น รายละเอียดของสิ่งของ (เช่น วันที่ เวลา สถานที่ที่สูญหาย วันที่ส่งคืนสิ่งของ หมายเลขทะเบียนและข้อมูลอื่นใดตามประเภทของคำร้องเรียน) รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (เช่น สถานที่ตั้งทรัพย์สิน รายละเอียดความเสียหายของทรัพย์สิน มูลค่า และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 8. รายละเอียดการบริหารความสัมพันธ์ เช่น ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ข้อมูลการบริหารจัดการ การดำเนินการ การชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผลและรายงานในนามของลูกค้า ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงบันทึกการสื่อสารกับเรา

 9. รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรไฟล์ การใช้จ่าย ประวัติคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนที่ซื้อต่อรายการ การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนสินค้าจากท่าน คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เลขที่คำสั่งซื้อ บันทึกทางการเงิน หมายเลขยืนยันตัวตน (PIN) ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความชื่นชอบ ข้อเสนอแนะ และผลการตอบแบบสำรวจ ผลสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Program) การใช้รหัสส่วนลดและการส่งเสริมการขาย รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า การเข้าร่วมนิทรรศการและงานแสดงสินค้า และรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย

 10. รายละเอียดการใช้ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สินค้า และบริการ บันทึกคำถาม-คำตอบ

 11. รายละเอียดการตลาดและการสื่อสาร เช่น ข้อมูลความต้องการในการรับสื่อการตลาดจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย บุคคลภายนอก ผู้ให้บริการของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และความต้องการด้านการสื่อสาร

 12. ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ/หรือ

 13. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนาบนบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากการเรียกร้องหรือร้องเรียน การรายงานเหตุการณ์ และกระบวนการทางกฎหมาย (เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขเรื่องดังกล่าว) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม การทุพพลภาพ) ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้า) และข้อมูลสุขภาพ

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านช่องทางอื่นใด โดยเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ท่านได้ซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามผลธุรกรรมการขายและการพัฒนาการให้บริการ

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลอื่นใด (เช่น เพื่อน ผู้รับประโยชน์ พันธมิตรทางธุรกิจ รายละเอียดของผู้ขับขี่รถยนต์เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์) กับเรา เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการของเรา หรือเพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้ โดย (1) ได้แจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) ได้รับความยินยอมที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นสำหรับอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังต่างประเทศ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ”) ของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เราดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ บนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือของลูกค้าที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมาย ในกรณีที่เราพบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) โดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่ เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอม

2. ทำไมเราจึงเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เราอาจเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ซึ่งเราอาศัยความยินยอม

เราอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS ตลอดจนบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจที่คัดเลือกแล้วของบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์และดำเนินการทางการตลาดส่สวนบุคคลด้วย

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

 3. ธุรกิจอื่น ๆ: เพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การตลาดดิจิทัล การธนาคารและการเงิน โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring) การให้กู้ยืมเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม การบริหารจัดการทรัพย์สิน การลงทุน การค้าปลีก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย และ/หรือ

 4. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ

  1. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ ที่ปรากฏในเอกสารทางราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อระบุและยืนยันตัวตนของท่าน

  2. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ จากผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการประกันภัย เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความทุพพลภาพความพิการ เพื่อลงทะเบียนและให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการประกันภัยของ

  3. ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้า) เพื่อกระบวนการในการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และ

  4. ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมและให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน)

   ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้โดยการติดต่อเรา (ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ“รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลังตามข้อ 2.1 (4) นี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

2.2 วัตถุประสงค์โดยอาศัยเหตุทางกฎหมายเพื่อเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เราอาจอาศัย (1) ฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการเริ่มต้นหรือการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาของเราต่อท่าน (2) ฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดบชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เราจะดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของท่าน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน (4) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือระงับยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเรา เรา อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อขายสินค้าและให้ใช้สินค้าและบริการ: เช่น ลงทะเบียน และ เพื่อให้สามารถใช้สินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทะเบียนบัตรแรบบิทผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่ตู้แรบบิทคีออส เพื่อการเป็นสมาชิกแรบบิทรีวอร์ดส หรือเพื่อการลงทะเบียนค้าปลีก/การค้า, เพื่อให้สามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา (เช่น เพื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางของแรบบิท แคร์ หรือเพื่อเติมเงินในบัตรแรบบิท), เพื่อจัดทำใบเสนอราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าและบริการของเราให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าธรรมเนียม, เพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และ/หรือ การประกันภัย ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา, เพื่อส่งคำร้องขอสินค้าหรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการอนุมัติหรือรับประกันภัย, เพื่อจัดส่ง/รับเอกสารสัญญา และจัดส่งใบเสนอราคาเบี้ยประกันสำหรับการต่ออายุประกันรายปีตามข้อมูลที่ได้เคยให้ไว้ เมื่อท่านได้ขอใบเสนอราคาเบี้ยประกัน เพื่อดำเนินการตามใบสมัครขอใช้บริการหรือเพื่อสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรแรบบิท แรบบิทรีวอร์ดส หรือแรบบิท แคร์, เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการนิติสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน, เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือสินค้าดังกล่าว, เพื่อขายสินค้าหรือบริการของเราผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์, เพื่อจัดส่งบัตรแรบบิทหรือสินค้าอื่น ๆ ผ่านการขายออนไลน์ให้แก่ท่าน, เพื่อค้าส่งสินค้าหรือบริการของเราแก่ลูกค้าองค์กรของเรา, เพื่อให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแก่ท่าน, เพื่อให้บริการสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล, เพื่อประมวลธุรกรรมระหว่างท่านและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา, เพื่อจัดการการจองและเพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม, เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การระงับชั่วคราว การทดแทน การชดเชยเงินคืน การคืน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของท่าน, เพื่อปกป้องเงินคงเหลือของท่านเมื่อบัตรแรบบิทหายหรือถูกขโมย และเพื่อให้การบริการลูกค้าซึ่งรวมถึง Call Center

 2. เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด: เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้

 3. เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ แก่ท่าน: เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย แคมเปญส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมแต้ม โปรแกรมลงทะเบียนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา การชิงโชค สิทธิพิเศษ การจับรางวัล การเข้าร่วมแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ (เช่น เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน) งานอีเว้นท์ และงานสัมมนา ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อดำเนินการและบริหารจัดการด้านการบัญชีการลงทะเบียน การลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเว้นท์ เพื่อประมวลผลการเก็บ เพิ่ม แลกเปลี่ยน ได้รับ ใช้สิทธิแลก และโอนคะแนนสะสม เพื่อประเมินประวัติผู้ใช้งานทั้งหมดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อให้และออกบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และใบแจ้งหนี้

 4. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน: เช่น เพื่อให้ข้อมูล สื่อสารทางการตลาด แคมเปญโฆษณา การโฆษณา การแจ้งเตือนที่จำเป็น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ และเอกสารส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน, เพื่อส่งข่าวสาร จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ แบรนด์ และการดำเนินงานต่างๆ แก่ท่าน

 5. เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์: เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเรา, เพื่อดูแลบริการลูกค้า Call Center และ/หรือ สายด่วนตอบข้อซักถาม คำขอ ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าเสียหาย, เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค, เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูล และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการ

 6. เพื่อการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล: เช่น เพื่อวัดการมีส่วนร่วมกับสินค้าและบริการ เพื่อตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล แจกแจงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค เพื่อรู้จักลูกค้าของเราให้มากขึ้นและเข้าใจลูกค้าของเรา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเราให้ตรงกับความชื่นชอบเฉพาะตัวของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา เพื่อระบุและแก้ปัญหาในสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพให้ดีขึ้น เพื่อทราบว่าท่านมีความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจอยู่หรือไม่ และเพื่อให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation กับพันธมิตรทางธุรกิจของเราผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือหน้าลงทะเบียนร่วม หรือโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มสื่อสารอื่นใด

 7. เพื่อคัดสรรและเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าจะอยู่ในความสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท่าน: เช่น เพื่อให้บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล การแจกแจงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของเราที่อาจอยู่ในความสนใจของแต่ละท่าน, เพื่อระบุความชื่นชอบของแต่ละท่านและมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับแต่ละท่าน และเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทความในอนาคตให้ตรงกับความสนใจของแต่ละท่าน โดยอยู่ในขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้

 8. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ สินค้า และบริการ: เช่น เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ และปรับปรุงบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ ให้แก่ลูกค้าทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้าของบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อติดตามผลธุรกรรมการซื้อขายของท่าน (การติดตามการขาย) เพื่อพัฒนาการบริการของเรา เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ, เพื่อจัดทำรายงานรวมแบบไม่ระบุชื่อ และวัดผลการดำเนินงานของสินค้าที่เป็นวัตถุ ทรัพย์สินดิจิทัล และแคมเปญการตลาด และเพื่อจัดการ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบการชำระเงินของเรา ทั้งนี้ เราอาจมีการฟังการสนทนา และ/หรือ บันทึกสายการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อฝึกอบรมพนักงานของเราและพัฒนาการให้บริการของเรา

 9. เพื่อรู้จักท่านให้มากขึ้น: เช่น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่แต่ละท่านอาจสนใจรับให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการแจกแจงข้อมูลจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เช่น พิจารณาจากประเภทของสินค้าและบริการที่ท่านได้ใช้หรือพิจารณาจากความพึงพอใจของแต่ละท่านที่จะได้รับการติดต่อ และเรื่องอื่นๆ

 10. เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา: เช่น เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม สังเกต และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพื่อให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์ม สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย, เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา

 11. เพื่อจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจภายในตามข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการภายใน และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของเราให้เป็นปัจจุบัน

 12. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและการกำกับดูแล: เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การออกใบกำกับภาษีหรือแบบแสดงรายการภาษีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) การเงิน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เพื่อบันทึกและดูแลการติดต่อสื่อสาร เพื่อการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ภาษีอากร หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้บริการทางการเงิน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคปภ. ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (https://www.oic.or.th)

 13. เพื่อปกป้องประโยชน์ของเรา: เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิของเราหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็นและเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพี่อสืบหา ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ๆ เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียต่อสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราต่อบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสืบหาและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในอาคารสถานที่ของเรา, เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ, เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญาและเพื่อรักษาความปลอดภัยและความซื่อตรงในธุรกิจของเรา

 14. เพื่อสืบหา ยับยั้ง และป้องกันการฉ้อฉล/การกระทำผิดกฎหมาย: เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเงิน การประกันภัย และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) หรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และเพื่อป้องกันการฉ้อฉลตลอดจนธุรกรรมที่ต้องสงสัย) ซึ่งหมายรวมถึง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษหรือคว่ำบาตร (Sanction List) การตรวจสอบภายในและบันทึกภายใน การบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบและมาตรการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ

 15. เพื่อโอนในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ: เช่น เมื่อมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน เราอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว

 16. ความเสี่ยง: เช่น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบเครดิตและสอบทานสถานะทางการเงินของลูกค้า และ/หรือ

 17. ชีวิต: เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง หรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านกับเราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) สินค้าและบริการของเราแก่ท่าน

3. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ อนึ่ง บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในหรือนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าบุคคลที่สามดังกล่าวได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างไร

3.1 กลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

1. “กลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)” หมายความถึง กลุ่มบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในลิงก์นี้ กลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)

2. “แรบบิท แคร์” หมายถึง แรบบิท แคร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด, และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และ

3. “บริษัทในกลุ่ม BTS” หมายความถึง กลุ่มบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในลิงก์นี้

ในบางกรณี ในฐานะที่แรบบิท แคร์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน และมีการให้บริการลูกค้าและใช้งานระบบบางส่วนร่วมกัน ซึ่งหมายรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำให้เราอาจจำเป็นต้องโอนหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ให้กับบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS และบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของบริษัทเหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS และบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยจะอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการจัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่าน ดังนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโกดังสินค้าและการขนส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ (4) ผู้ให้บริการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล (5) ผู้ให้บริการด้านการตลาด การโฆษณา และการสื่อสาร (6) ผู้ให้บริการศึกษาวิจัย (7) ผู้ให้บริการสำรวจ (8) ผู้จัดแคมเปญโฆษณาและงานอีเว้นท์ (9) ผู้ให้บริการการขายทางโทรศัพท์ (10) ผู้ให้บริการ Call Center (11) ผู้ให้บริการการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การพิสูจน์ตัวตน (12) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาต (15) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการแพทย์ และ/หรือ (16) ผู้ให้บริการระบบขนส่ง

ภายในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน อย่างไรก็ดี เราจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้น โดยเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านให้มีความปลอดภัย

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

“พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายความถึง กลุ่มบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในลิงก์นี้

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจโปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน ผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทุน พันธมิตรในโปรแกรมร่วมลงทะเบียน คูพันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วม เช่น ธนาคาร พันธมิตรที่เราแนะนำซึ่งอาจร่วมกับเราในการเสนอสินค้าหรือบริการ พันธมิตรที่มีสมาชิกร่วม เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและค้าปลีก และผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ พันธมิตรที่ค้าส่งข้อมูล ผู้จำหน่ายข้อมูล และพันธมิตรทางธุรกิจเช่น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation พันธมิตรทางธุรกิจที่เราให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation หน่วยงานศึกษาวิจัย พันธมิตรที่สำรวจตลาดรวมถึงลูกค้าของพันธมิตรนั้น ตัวแทนหรือเอเจนซี่สื่อโฆษณา เพื่อทำการศึกษาวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค ผู้รายงานเพื่อโฆษณาแคมเปญการตลาดของเรา ผู้ประกอบอาชีพทางการเงินอิสระ ซึ่งให้ใบเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการทางการเงิน และ/หรือ การประกันภัยตามที่ร้องขอ และดำเนินกระบวนการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อซึ่งช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจของเราและลดความเสี่ยงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รับทำโดยกระจายความเสี่ยงไปยังสถาบันอื่น ๆ หน่วยงานสอบสวนข้อเรียกร้องเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง และการใช้สิทธิข้อเรียกร้องเกินจริง นายหน้าประกันภัย และ/หรือ ตัวแทนประกันภัยในประเทศไทย โดยที่พันธมิตรทางธุรกิจผู้รับข้อมูลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

3.4 เว็บไซต์เครือข่ายสังคม

เราอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ระบบการลงชื่อเข้าใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ถือว่าท่านได้ให้อำนาจโดยชัดแจ้งแก่เราในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาธารณะในบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม) รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมที่ได้ลงชื่อเข้าใช้งาน นอกจากนี้ เราอาจมีการสื่อสารอีเมลของท่านไปยังเครือข่ายสังคม เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคมนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านตามที่เหมาะสม

เราอาจมีความร่วมมือกับบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมการส่งเสริมการขายของบุคคลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอนุญาตให้ท่านใช้หมายเลขโปรแกรมสะสมแต้ม หรือชื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ของท่านเพื่อรับบริการหรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านยังได้ยินยอมให้ท่านเชื่อมต่อบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านเข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ของท่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการออนไลน์ของท่านจากบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเข้ารับบริการเหล่านั้น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านต่อบุคคลที่สามดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านในลักษณะเช่นนี้ โปรดอย่าให้หมายเลขหรือชื่อบัญชีโปรแกรมสะสมแต้มหรือรางวัลแก่บุคคลที่สาม โปรดอย่าใช้บัญชีบริการออนไลน์เพื่อลงทะเบียนรับการส่งเสริมการขายของบุคคลที่สาม และโปรดอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริการออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริการของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่มีการแบ่งปันกันในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

3.5 บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งหมายความรวมถึงต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานทูต สถานกงสุล หรือบุคคลอื่นใดที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อสืบหา ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง ความมั่นคง หรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมสรรพากร)

3.6 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ หรือที่ปรึกษาทางการเงิน (2) ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ และให้บริการวิชาชีพทางคดีความ เช่น ต่อสู้หรือฟ้องร้องในกระบวนการทางกฎหมาย และ/ หรือ (3) ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการด้านบัญชี หรือตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของบริษัทฯ

3.7 บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับประโยชน์ของท่าน หรือสมาคม (เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย) แล้วแต่กรณี

3.8 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมทุน การโอน หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการโอนหรือการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด ข้างต้น ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ บุคคลภายนอกอื่น ๆ

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า บุคคลอื่น ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลภายนอกที่เราได้รับคำขอการเข้าถึงบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังบุคคลที่สามหรือเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้โอนและจัดเก็บตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอเหมาะสมและเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่อนุญาตให้ส่งหรือโอนข้อมูลได้

5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูล และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายและกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

6. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม และจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้งานคุกกี้

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมาย ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยอยู่ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เราจะขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านร้องขอแก่ท่าน

 2. การแก้ไขให้ถูกต้อง: หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยอยู่ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง

 3. การขอรับข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เรามีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ เฉพาะ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา และ (ข) หากเราได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นบนฐานความยินยอมจากท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน

 4. การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เช่น ปฏิเสธการตลาดแบบตรง

 5. การจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการใช้ของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านหากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากการ้ก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งอีกต่อไป

 6. การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้สำหรับความยินยอมที่ให้ไว้กับเราเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

 7. การลบ: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการเช่นนั้น เพราะเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายของเรา

 8. การยื่นคำร้อง: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้

9. ความรับผิดแยกส่วน

แรบบิท แคร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด, และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด เป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้รับการควบคุมและบริหารจัดการแยกจากกันโดยแต่ละนิติบุคคล ดังนั้น หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ จึงแยกออกจากกันและไม่มีการรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม

10. รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน หรือหากท่านมีข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

 1. แรบบิท แคร์ (ซึ่งหมายความถึง แรบบิท แคร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด, และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด)
  ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  อีเมล [email protected] หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-4791

นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้