Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ( Indara Insurance)

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2492 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท ประกันนิรภัย จำกัด” ประกอบธุรกิจในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” และเรียกชื่อเป็นภาษาจีนว่า “ทงฮั่วเฮง ป๋อเหี้ยม อู่หัง กงซี” ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนมากถึง 30 ล้านบาท

ปัจจุบัน ในปี 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอีกครั้ง โดย บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของบริษัท

แม้มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งในแต่ละช่วงปี แต่ทางอินทรประกันภัยจะยังคงมุ่งเป็นสถาบันประกันวินาศภัยครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจ คอยพัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

คณะผู้บริหารอินทรประกันภัย

คณะกรรมการบริษัท

 • นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ (ประธานกรรมการบริหาร)
 • นายมนสันต์ มฤคทัต (กรรมการบริหาร)
 • นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร (กรรมการผู้จัดการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
 • ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ (กรรมการการตรวจสอบ)
 • นายเชิดชัย มีคำ (กรรมการการตรวจสอบ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
 • นายเชิดชัย มีคำ (กรรมการการบริหารความเสี่ยง)
 • นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ (กรรมการการบริหารความเสี่ยง)
 • นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร (กรรมการการบริหารความเสี่ยง)
 • นายมนสันต์ มฤคทัต (กำกับดูแล สำนักการบริหารความเสี่ยง (เลขาฯคณะ))

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • นายเชิดชัย มีคำ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
 • นายบรรจง ชินธนะศิริ (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
 • รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
 • นายนิวัฒน์ หาญจิระสวัสดิ์ (รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการบริหารดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เลขาฯคณะ))

คณะกรรมการลงทุน

 • นางชลากร ตั้งจิตนบ (ประธานกรรมการการลงทุน)
 • นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ (กรรมการการลงทุน)
 • นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร (กรรมการการลงทุน)
 • นายเทวัญ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (เลขาคณะฯ))

ผลิตภัณฑ์ประกัน จาก อินทรประกันภัย

อินทรประกันภัย พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม และพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น

 • ประกันภัยรายบุคคล

อินทรมีแบบประกันภัยรายบุคคลที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตคุณทุกประเภทรับประกันคุณว่าเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการปกป้องตนเองและครอบครัวของคุณ เช่น ประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

 • ประกันภัยธุรกิจ

อินทรมีประกันภัยธุรกิจที่ช่วยให้คุณมั่นใจและเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจของคุณ ด้วยบริการประกันภัยที่ครอบคลุมและป้องกันภัยทุกประเภท พร้อมดูแลความปลอดภัยของธุรกิจของคุณ เช่น ประกันภัยด้านวิศวกรรม, ประกันภัยการขนส่งสินค้าและตัวเรือ, ประกันภัยทรัพย์สิน และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบริการ อินทรประกันภัย อู่ในเครือ หรือ โรงพยาบาลคู่สัญญาของอินทรประกันภัยอีกด้วย

ประกันรถยนต์จาก อินทรประกันภัย

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

พันธมิตรประกันภัยชั้นนำกว่า 30 บริษัท

วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
 โตเกียวมารีนประกันภัย
 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
แอลเอ็มจี ประกันภัย
แรบบิท ไลฟ์
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
ทิพยประกันภัย
 เอไอเอ
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต จำกัด
เมืองไทยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
เอไอจี ประกันภัย
 อลิอันซ์ อยุธยา
แอกซ่าประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อาคเนย์ประกันชีวิต
 สินมั่นคง ประกันภัย
 ไทยศรีประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ธนชาตประกันภัย
รู้ใจ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

อีเมล : [email protected]


เบอร์โทรศัพท์ : 0-2247-9261, 0-2247-6570

 

เวลาทำการ อินทรประกันภัย
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30–17:00
วันหยุด : เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์
 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเคลมประกันของอินทรประกันภัยต้องทำอย่างไร?

หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับอินทรประกันภัย สามารถแสดงบัตรประกันภัย ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาได้ทันที แต่หากหากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษา พยาบาลก่อนให้นำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร โดยใช้เอกสารดังนี้

 

 • ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ) 
 • ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน 
 • ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้กรอกในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน 
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เป็นคู่สัญญากับบริษัท) 
 • สำเนาบัตรประกัน (กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เป็นคู่สัญญากับบริษัท) 
 • สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร  กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เป็นคู่สัญญากับบริษัท)

 

และอาจมีเพิ่มเติมเอกสารอื่น ๆ อีกแล้วแต่กรณี เช่น บันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายร่างกาย) หรือ ผลการอ่านฟิล์ม กรณีที่มีกระดูกแตกร้าว เป็นต้น

 

โดยเบื้องต้น ทางบริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติและ ได้รับหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลคู่สัญญาของอินทรประกันภัยตรวจสอบได้ที่ไหน? แล้วอินทรประกันภัย ดีไหม?

สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาของอินทรประกันภัย, อินทรประกันภัย แจ้งเคลม, ต้องการอินทรประกันภัย โทรศัพท์ต่าง ๆ หรือ ตามหา อินทรประกันภัย สาขา ต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.indara.co.th หรือ คลิกที่ลิ้งค์นี้ เพื่อค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาของอินทรประกันภัยได้เลย!

 

ส่วนคำถามที่ว่า อินทรประกันภัย ดีไหม? เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในบริษัทประกันที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริษัทประกันใหม่ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา