แคร์เรื่องประกันยานยนต์

เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
linkedin icon
 
 
Published: April 26,2024
เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท

หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม การตรวจสอบสภาพความเสียหาย การตรวจรับคุณภาพหลังส่งซ่อมเรียบร้อย แต่หากผู้เอาประกันเลือกนำรถคันเอาประกันส่งซ่อมกับอู่นอกเครือบริษัทฯ อาจต้องเป็นผู้สำรองจ่ายค่าซ่อม รวมถึงต้องเป็นผู้ดำเนินเอกสารด้วยตัวเอง วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมรายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจเลือกนำรถเข้าซ่อมที่อู่นอกสัญญามาฝากกัน

ประกันรถยนต์
คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เอารถเข้าอู่เคลมประกันแบบซ่อมอู่ คืออะไร?

  การเลือกเอารถคันเอาประกันเข้าซ่อมอู่ คือ การที่ผู้เอาประกันรถได้เลือกทำประกันรถยนต์แบบประเภทซ่อมอู่เอาไว้ โดยเมื่อรถคันเอาประกันเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ที่อู่ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในเครือสัญญาบริการของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เลือกทำไว้ สามารถแบ่งการเข้าใช้บริการซ่อมรถยนต์ที่อู่ซ่อมรถยนต์ได้ 2 รูปแบบ คือ 1) ซ่อมอู่ในเครือบริษัทประกันรถยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการซ่อมนั้น บริษัทประกันรถยนต์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

  และ 2) ซ่อมอู่นอกเครือบริษัทประกันรถยนต์ ซึ่งมักเป็นอู่ซ่อมรถที่ผู้เอาประกันรู้จัก หรืออยู่ใกล้ เดินทางได้สะดวก ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการซ่อมนั้น ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อน และนำใบเสร็จค่าบริการมาเบิกเงินคืนจากบริษัทประกันรถยนต์ต่อไปตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ที่ทำไว้

  เอารถเข้าอู่เคลมประกันแบบซ่อมศูนย์/ห้าง คืออะไร?

  การนำรถคันเอาประกันเข้ารับบริการซ่อมกับศูนย์บริการ คือ การนำรถยนต์เข้ารับบริการกับศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ โดยสาเหตุสำคัญที่ผู้เอาประกันส่วนใหญ่เลือกนำรถยนต์คันเอาประกันเข้ารับบริการซ่อมศูนย์ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการซ่อมในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญ การบริการ และอะไหล่รถยนต์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการรับประกันหลังการให้บริการในกรณีรถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติจากการเข้ารับบริการซ่อมศูนย์

  ไม่เอารถเข้าอู่เคลมประกัน แต่ไปซ่อมห้างหรือซ่อมศูนย์แทนได้ไหม?

  สามารถทำได้ ผู้เอาประกันรถยนต์สามารถนำรถคันเอาประกันที่เลือกทำประกันรถยนต์แบบซ่อมอู่เข้ารับบริการซ่อมบำรุงแบบซ่อมศูนย์ได้ แม้ว่าผู้เอาประกันจะเลือกทำประกันรถยนต์แบบซ่อมอู่ก็ตาม ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการทำฺผิดเงื่อนไขสัญญากรมธรรม?ประกันรถยนต์แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้เอาประกันจำเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประหันรถยต์รับทราบและอนุมัติการเข้ารับการซ่อมจากศูนย์บริการเป็นรายกรณีไป โดยบริษัทประหันจะมีหน้าที่ประสานงานและติดตามแจ้งราคาประเมินค่าซ่อมกับทางศูนย์บริการและผู้เอาประกันต่อไป

  เอารถเข้าอู่ เคลมประกัน

  เลือกซ่อมห้างหรือซ่อมศูนย์แทน ไม่เอารถเข้าอู่เคลมประกัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหม?

  ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากกรณที่นำรถเข้ารับบริการกับศูนย์บริการ แทนที่จะนำรถคันเอาประกันเข้ารับบริการที่อู่ตามแบบประกันรถยนต์ทีเลือกทำเอาไว้ เนื่องจากแบบประกันรถยนต์แบบซ่อมห้างจะมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าแบบประกันซ่อมอู่ โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัยญากรมธรรม์ ในขณะที่ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ 

  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันต้องแจ้งให้บริษัทประกันรับทราบก่อนนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อม และบริษัทประกันจะเป็นผู้แจ้งราคาประเมินค่าซ่อมให้ผู้เอาประกันับทราบก่อนนำรถเข้ารับบริการ โดยแบ่งรูปแบบการจ่ายค่าชดเชยซ่อมรถ 2 กรณี 1) เจ้าของรถคันเอาประกันเป็นผู้สำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นนำใบเสร็จมาเบิกจ่ายกับบริษัท หรือ 2) บริษัทประกันประสานงานกับบริษัทล่วงหน้าก่อน และให้ผู้เอาประกันจ่ายเฉพาะค่าบริการส่วนเกินเท่านั้น

  เอารถเข้าอู่เคลมประกันนอกเครือ คืออะไร?

  การนำรถคันเอาประกันเข้ารับการซ่อมบำรุง ณ อู่ซ่อมรถนอกเครือ คือ การที่เจ้าของรถเอาประกันนำรถยนต์เข้ารับบริการที่อู่บริการที่ไม่ได้มีการตกลงเข้าร่วมเป็นอู่บริการในเครือข่ายสัญญาของบริษัทประกันรถยนต์ โดยมักเป็นอู่ที่ผู้เอาประกันรู้จักเป็นการส่วนตัว หรืออยู่ใกล้ที่พัก ทั้งนี้ การนำรถยนต์เข้าซ่อมกับอู่นอกเครือข่ายจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่าการนำรถเข้าซ่อมกับอู่ที่อยู่ในเครือ โดยผู้เอาประกันต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตามเอกสาร รวมถึงอาจต้องสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดก่อนมาแจ้งขอเบิกคืนกับบริษัทประกันในภายหลังอีกด้วย

  เอารถเข้าอู่ เคลมประกัน

  เอารถเข้าอู่เคลมประกันนอกเครือ ต้องรู้อะไรบ้าง?

  ต้องรอคิวซ่อม

  การนำรถคันเอาประกันเข้าซ่อมหรือเข้าเคลม ณ อู่ประกันนอกเครือ จะไม่สามารถนำรถเข้าซ่อมได้ทันที เนื่องจากอาจต้องรอประสานงานระหว่างบริษัทประกันภัยรถยนต์และอู่ซ่อม โดยจะเป็นการประสานงานเรื่องการประเมินความเสียหายทั้งหมด รวมถึงความเสียหายที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์

  ต้องรอเอกสารส่งซ่อม

  เมื่อผู้ประกันเอารถเข้าอู่เคลมประกันนอกสัญญา จะต้องรออู่ตรวจสอบสภาพความเสียหาย และสรุปรายการความเสียหายที่ต้องส่งซ่อมก่อน ทั้งในส่วนที่อยู่ในความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ หรือส่วนที่ต้องซ่อมเพิ่มจากนอกเหนือจากเงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงต้องรอบริษัทประกันภัยตรวจสอบรายละเอียดส่งซ่อมตามที่อู่ซ่อมนำเสนอมา และทำการอนุมัติราคาซ่อม เพื่อรอรับใบคุมราคาจากบริษัทประกันภัย และใช้เป็นหลักฐานในการนำรถส่งซ่อมกับอู่

  ต้องประสานงานเอกสารเอง

  ผู้เอาประกันที่นำรถคันเอาประกันเข้าซ่อมกับอู่นอกเครือบริษัทประกันอาจจะต้องประสานงานเอกสารระหว่างอู่ซ่อมและบริษัทประกันภัยด้วยตัวเองในกรณีที่อู่ที่เลือกใช้บริการไม่มีบริการประสานงานโดยตรงกับบริษัทประกันภัย ตัวอย่างเช่น เอกสารประเมินราคาซ่อม และเอกสารเบิกเคลม

  เอารถเข้าอู่ เคลมประกัน

  ค่าซ่อมอาจสูงกว่าราคาประเมินซ่อม

  ผู้เอาประกันอาจต้องจ่ายค่าซ่อมที่สูงกว่าการซ่อมในอู่บริการในเครือบริษัทประกัน เมื่อเอารถเข้าอู่เคลมประกันนอกสัญญา เนื่องจากอู่นอกเครือบริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงในการให้บริการกับบริษัทประกันไว้ จึงเป็นเหตุที่อาจทำให้ราคาประเมินต่ำกว่าค่าซ่อมจริง และผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าบริการในราคาที่สูงกว่าปกติ

  ต้องสำรองค่าซ่อมก่อน

  ผู้เอาประกันต้องสำรองเงินจ่ายก่อนเมื่อนำรถคันเอาประกันเข้าซ่อมกับอู่นอกเครือ รวมถึงต้องรอการเบิกจ่ายค่าซ่อมที่สำรองจ่ายไปก่อนจากบริษัทประกันอย่างน้อย 15 วันทำการ ไม่สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายได้ภายใน 1- 3 วันตามที่หลายคนเข้าใจ

  อู่ซ่อมอาจไม่ได้มาตรฐาน

  อู่ซ่อมนอกเครือบริษัทประกันไม่ได้มีการทำข้อตกลง และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานโดยบริษัทประกัน หรือหน่วยงานกลาง ทำให้อู่ซ่อมนอกสัญญาบางแห่งอาจไม่มีมาตรฐานตรงตามที่บริษัทประกันภัยรถยนต์หรือหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำหนดดูแลมาตรฐานในการซ่อมบำรุงกำหนดไว้

  ดังนั้นแล้ว ผู้เอาประกันจำเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการซ่อมรถคันเอาประกันกับอู่ซ่อมนอกเครือบริษัทประกัน โดยอาจเลือกอู่ซ่อมที่เป็นที่รู้จัก รวมถึงควรต้องศึกษาขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเลือกนำรถเข้ารับการซ่อมที่อู่นอกเครือ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากการซ่อมรถคันเอาประกัน


  แรบบิท แคร์ รวบรวมแบบประกันรถยนต์จากบริษัทประกันชั้นนำของไทย เลือกเปรียบเทียบออนไลน์ด้วยตัวเองได้ครบตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเอารถเข้าอู่เคลมประกันแบบไหน ก็มีให้เลือกได้ครบ พร้อมรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุด 70% บริการเสริมและสิทธิพิเศษที่มากกว่าซื้อตรงจากบริษัทประกัน รับสิทธิพิเศษได้ก่อนใคร โทรเลย 1438

  ค้นหาอู่ซ่อมรถในเครือบริษัทประกันภัย


  สรุป

  สรุปบทความ

  เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

  • ซ่อมอู่ในเครือบริษัทประกันรถยนต์  โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บริษัทประกันรถยนต์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
  • ซ่อมอู่นอกเครือบริษัทประกันรถยนต์ ซึ่งมักเป็นอู่ซ่อมรถที่ผู้เอาประกันรู้จัก หรืออยู่ใกล้ เดินทางได้สะดวก ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการซ่อมนั้น ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อน

  ซึ่งทั้ง 2 แบบ จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจนำรถเข้าซ่อมเสมอ

  จบสรุปบทความ
   

  บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

  Rabbit Care Blog Image 89839

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  วิธีเคลมประกัน มีคู่กรณี ทำอย่างไรบ้าง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  หลายคนอาจเคยเจออุบัติเหตุรถชนจนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องแจ้งเคลมประกันรถยนต์ แต่การเคลมประกันรถยนต์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเกิดเหตุ ณ ขณะนั้น
  Thirakan T
  13/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89788

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  ประกันหมดอายุ เคลมประกันย้อนหลัง ได้ไหม?

  หลายคนอาจเคยเจอปัญหารถที่ทำประกันได้รับความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่อยากรีบแจ้งเคลม เพราะยังไม่สะดวก หรือกลัวเสียประวัติ
  Thirakan T
  10/06/2024
  Rabbit Care Blog Image 89465

  แคร์เรื่องประกันยานยนต์

  ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้าง

  เคยจินตนาการตอนที่เราต้องเจอสถานการณ์รถมอเตอร์ไซค์หายกันไหม? นี่จึงเป็นเหตุผลที่ ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ มีความสำคัญขึ้นมาอย่างโดดเด่น
  Thirakan T
  17/04/2024