แคร์ไลฟ์สไตล์

ใบรับรองแพทย์ มีกี่ประเภท? เคลมประกันต้องขอใบรับรองแพทย์อย่างไร?

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: June 8,2023
ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

การขอใบรับรองแพทย์ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการยืนยันสถานะสุขภาพ เอกสารใบรับรองแพทย์จึงมีความสำคัญมากสำหรับนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ใบรับรองแพทย์ ใบขี่, ใบรับรองแพทย์ 5 โรค, ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน รวมไปถึงใบรับรองแพทย์สำหรับการเคลมค่าสินไหมจากบริษัทประกัน ใบรับรองแพทย์แต่ละประเภทเป็นอย่างไร น้องแคร์มีคำตอบ!

ใบรับรองแพทย์ คืออะไร

ใบรับรองแพทย์คือเอกสารสำคัญที่ออกโดยแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อใช้ยืนยันว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายหรือตรวจโรคเรียบร้อยแล้ว และมีผลการตรวจสุขภาพหรือการรับรองด้านสุขภาพตามที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองแพทย์ ปัจจุบันใบรับรองแพทย์สามารถเป็นเอกสารแบบดิจิทัลได้เช่นกัน แพทยสภาระบุว่าใบรับรองแพทย์ ถือเป็นเอกสารประเภทหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะเขียนบนกระดาษที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะ (ปัจจุบันมีสถานที่หลายแห่งเปลี่ยนมาใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ในเอกสารนี้อาจปรากฏคำว่า “ใบรับรองแพทย์”, “หนังสือรับรองใบแพทย์” หรือข้อความอื่นที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเอกสารที่ออกจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ใบรับรองแพทย์ยังมีประโยชน์ในการยืนยันว่าแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายหรือตรวจโรคให้กับบุคคลบางคน และจึงออกใบรับรองว่าได้มาตรวจจริง ๆ ใบรับรองแพทย์แต่ละประเภทก็จะมีจุดประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกัน โดยจัดแบ่งตามเหตุผลหลัก ๆ ที่ผู้ป่วยต้องการนำไปใช้ เช่น

  • เกี่ยวข้องกับการตรวจรักษาสุขภาพ
  • เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  • ใช้สำหรับการลางาน-ลาป่วย
  • ใช้ในการเรียกร้องสิทธิ์การเบิกเคลมสินไหมกับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ
  • เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องหรือดำเนินคดี

  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแพทยสภาเองก็ยังไม่ได้มีการจำแนกประเภทของใบรับรองแพทย์ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีกี่ประเภทกันแน่ แต่จะมอบหน้าที่ให้แพทย์ผู้ตรวจเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้ประเภทใบรับรองที่เหมาะสมเอง

  ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล คืออะไร?

  การใช้ใบรับรองแพทย์ในปัจจุบันนั้นไม่จำเป็นจะต้องออกเป็นเฉพาะเอกสารกระดาษ เพราะมีใบรับรองแพทย์ดิจิทัลเป็นทางเลือกที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง ที่เราสามารถใช้ในการสมัครงาน ลาป่วย และการเบิกเคลมสินไหมประกันสุขภาพได้เช่นเดียวกับหนังสือรับรองแพทย์ที่เป็นเอกสารกระดาษ นอกจากนี้การใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลมีประโยชน์ในการช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการเข้ารับบริการและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้วย

  ใบรับรองแพทย์ 
ใบรับรองแพทย์ ลาป่วย

  ประเภทของใบรับรองแพทย์

  เนื่องจากยังไม่มีการแบ่งประเภทของใบรับรองแพทย์แบบชัดเจน ดังนั้นการจำแนกว่าใบรับรองแพทย์มีกี่แบบ มีกี่ประเภทนั้นจึงขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลและดุลยพินิจในการออกของแพทย์นั้น ๆ รวมถึงเหตุผลที่ผู้เข้ารับการตรวจต้องการจะนำไปใช้และหน่วยงานที่ใช้หนังสือรับรองแพทย์ในการดำเนินการทางธุรกรรม ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบรูปแบบใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด ได้ด้วยตนเองก่อนเข้าพบแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามใบรับรองแพทย์อาจจะเป็นแบ่งประเภทหลัก ๆ ที่นิยมใช้กันเป็นประจำได้ 4 แบบ ดังนี้

  ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่

  สำหรับผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตขับขี่เพื่อการทำใบขับขี่ครั้งแรกหรือจะเป็นการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ของตนเอง ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกแล้วคุณจะต้องทำการขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่จากคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาเท่านั้น เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ด้วย โดยรูปแบบของแบบฟอร์มหนังสือรับรองแพทย์จะต้องเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ในกรมการขนส่งทางบก ซึ่งภายในเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้

  • ส่วนของผู้ขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ : ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอกสาร เช่น ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวประชาชน, ประวัติสุขภาพ, ประวัติการรักษา หรือกรณีผู้ขอมีอาการชักจะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์โดยละเอียด เป็นต้น
  • ส่วนของแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ : จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ผู้ตรวจ สถานพยาบาลที่ทำการตรวจ รวมถึงข้อมูลทั่วไปและความเห็นของแพทย์ เป็นต้น

  โดยในการขอหนังสือรับรองแพทย์ ใบขับขี่เพื่อดำเนินการขอทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่นั้น ผู้ขอจะต้องไปยังคลินิกหรือสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อตรวจร่างกายและแจ้งออกใบรับรองแพทย์ สำหรับการนำไปทำใบขับขี่ด้วยตนเองเท่านั้น

  ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

  ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ก็คือ หนังสือรับรองแพทย์เพื่อรับรองสุขภาพในปัจจุบัน ที่แต่เดิมนั้นเรียกกันติดปากว่า ใบรับรองแพทย์ 5 โรค นั่นเอง ที่ถูกเรียกแบบนั้นเป็นเพราะในอดีตมีโรคที่มีความจำเป็นจะต้องให้แพทย์เป็นผู้รับรองจำนวน 5 โรค ประกอบไปด้วย

  • วัณโรคระยะอันตราย
  • โรคเท้าช้างระยะที่ปรากฎอาการ
  • โรคเรื้อนระยะติดต่อ
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • อาการติดยาเสพติดให้โทษ

  และตั้งแต่ช่วงปลายปี 2551 เป็นต้นมา แพทยสภาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้หนังสือรับรองแพทย์มีรูปแบบฟอร์มที่รับรองเฉพาะ 3 โรคเท่านั้น เพื่อยืนยันว่าผู้ที่มาตรวจไม่มีโรคที่แสดงอาการชัดเจนที่ส่งผลต่อการทำงาน อย่างไรก็ตามผู้ขอใบรับรองแพทย์ 5 โรคจะต้องตรวจกี่โรคนั้นจะขึ้นอยู่เงื่อนไขของหน่วยงานของผู้ขอจะร้องขอให้ตรวจร่างกายและรับรองสุขภาพเป็นสำคัญ ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ 5 โรคจะมีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์เท่านั้น

  ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครเรียน

  เนื่องจากการสมัครงานหรือการสมัครเรียนในปัจจุบันนั้น หลาย ๆ องค์กรมักจะร้องขอใบรับรองแพทย์จากผู้สมัคร เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีสถานะสุขภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือเรียน โดยแต่ละองค์กรอาจมีการกำหนดรายการตรวจร่างกายที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการสมัครเข้าทำงาน สมัครเข้าเรียนให้ผู้สมัครดำเนินการตรวจ แต่ส่วนมากจะเป็นการร้องขอใบรับรองแพทย์ สมัครงาน สมัครเรียนแบบใบรับรองแพทย์ 5 โรค เป็นหลัก อย่างไรก็ตามองค์กรหรือสถานศึกษาบางที่อาจจะมีการระบุไว้ในใบสมัครว่าจะต้องมีการตรวจโรคใดบ้างอาจจะมีเพิ่มเติมจาก 5 โรคก็เป็นได้

  ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค
ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน

  ใบรับรองแพทย์สำหรับใช้เคลมประกัน

  หนังสือรับรองแพทย์สำหรับใช้เคลมประกัน เป็นเอกสารที่ออกโดยแพทย์หรือสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อยืนยันสถานะสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพื่อนำไปใช้ในการยื่นเคลมประกันภัยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันเจ้าของกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันถืออยู่ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรักษาและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยจึงต้องเป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงค่อยนำหนังสือรับรองแพทย์และเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทประกันร้องขอ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใบรับรองแพทย์สำหรับเคลมประกันจะมีลักษณะดังนี้

  • ระบุข้อมูลส่วนบุคคล : หนังสือรับรองแพทย์ เคลมประกันจะมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย เช่น ชื่อ, อายุ, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน
  • ระบุผลการวินิจฉัย : ใบรับรองแพทย์จะมีระบุการวินิจฉัยของแพทย์เกี่ยวกับสถานะสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เช่น โรคหรืออาการที่ผู้เอาประกันภัยกำลังเคลมประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการเคลมหรือไม่
  • ระบุวันที่และลายเซ็นแพทย์ : หนังสือรับรองแพทย์จะต้องมีการระบุวันที่ออกใบรับรองและลายเซ็นของแพทย์หรือผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงด้านสุขภาพ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือให้ผู้เอาประกันนำส่งกับบริษัทประกันภัย

  ใบรับรองแพทย์สำหรับเคลมประกันภัยจะมีลักษณะเฉพาะตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความหลากหลายตามประเภทของประกันภัยและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลมเฉพาะในแต่ละกรณี

  ทำไมต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการเคลมประกัน?

  การใช้ใบรับรองแพทย์ในการเคลมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบและยืนยันสถานะสุขภาพของผู้เอาประกันภัยที่ยื่นเคลม คุณสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ในการเคลมประกันได้ดังนี้

  • ยืนยันสถานะสุขภาพ : ใบรับรองแพทย์ช่วยยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยมีสถานะสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับการเคลมประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยไม่มีโรคหรืออาการที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลม เพื่อป้องกันการเคลมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
  • เป็นเอกสารการตรวจสอบ : หนังสือรับรองแพทย์เป็นเอกสารที่บริษัทประกันภัยใช้ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการเคลม โดยแพทย์จะตรวจสอบข้อมูลสุขภาพและการวินิจฉัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่รายงานเป็นความจริง
  • สร้างความเชื่อมั่น : การใช้หนังสือรับรองแพทย์ในการเคลมช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทประกันภัยว่าความเสียหายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากสถานะสุขภาพที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ก่อนการเคลม
  • ป้องกันการฉ้อโกง : การใช้ใบรับรองแพทย์ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฉ้อโกงในกระบวนการเคลม โดยการตรวจสอบและยืนยันสถานะสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะช่วยลดความเป็นไปได้ที่ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งการเคลมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพของตน

  ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารที่สำคัญในการเคลมประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถตรวจสอบและยืนยันสถานะสุขภาพของผู้เอาประกันภัยได้เพื่อให้การเคลมเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

  ใบรับรองแพทย์ เคลมประกัน
ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพ

  ซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุม เคลมประกันง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย

  การซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมมีผลให้กระบวนการเคลมประกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมและเพียงพอ ไม่ต้องสำรองจ่าย และหากรักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันร่วมด้วย คุณจะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาเพื่อนำไปเคลมประกันภายหลัง ลดขั้นตอนวุ่นวายในการรับการบริการทั้งหมด ใบรับรองแพทย์ก็อาจจะไม่ต้องขอเลยด้วยหากรักษากับรพ.ที่สามารถเคลมได้ทันที ทำให้การเคลมประกันเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องการสำรองจ่ายเพราะวงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่พอ

  แรบบิท แคร์เรามีบริการประกันภัยด้านสุขภาพที่ครอบคลุมจากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำไว้คอยบริการคุณอย่างครบครัน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องเลือกทำแผนประกันสุขภาพแผนใด แรบบิท แคร์ก็มีบริการเปรียบเทียบประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณไว้คอยบริการด้วย สะดวก สบายใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที

  การซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมมีประโยชน์สูงสุดกับคุณในกรณีที่คุณต้องการรับการคุ้มครองทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและการเคลมที่ง่ายดาย อย่างไรก็ตามคุณควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพื่อให้การเคลมเป็นไปตามที่คุณต้องการ


   

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024