แคร์ไลฟ์สไตล์

สวัสดิการพนักงานที่ลูกจ้างควรรู้มีอะไรบ้าง?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
 
Published: April 28,2022
สวัสดิการพนักงาน

ใคร ๆ ก็บอกว่า คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก โดยเฉพาะกับสถานที่ทำงาน! หากโชคดีนอกจากได้เงินเดือนที่ใจฝันแล้ว เจ้านายดี สวัสดิการพนักงานดีคงยิ่งกว่าสวรรค์! แล้วแบบไหนละที่เรียกว่าสวัสดิการดี เป็นไปตามสวัสดิการพนักงาน ตามกฎหมายแรงงาน มีสิทธิ์ลูกจ้างอะไรบ้างที่ควรรู้ มาตามเช็กลิสต์ไปพร้อม ๆ กับ แรบบิท แคร์ ดีกว่า!

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  รวมมิตรสวัสดิการพนักงานที่ไม่ควรพลาด

  รู้หรือไม่ ?  สิทธิ์ลูกจ้างพื้นฐานที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้นายจ้างต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อป้องกันลูกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบไว้มากมาย โดยสวัสดิการพนักงาน ตามกฎหมายแรงงาน หลัก ๆ ที่เราควรรู้ มีดังนี้

  ระยะเวลาการทำงาน และการพักผ่อนของลูกจ้าง

  ตาม กฏหมายแรงงาน กำหนดเอาไว้ว่า ลูกจ้างต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ภายหลังจากที่เริ่มทำงานไปแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมง และกำหนดระยะเวลาต่าง ๆ ไว้ตามงาน ดังนี้ 

  • งานด้านพาณิชกรรม หรืองานอื่น ๆ ทั่ว ไประยะเวลาในการทำงานวันละไม่เกิน 9 ชั่วโมง แต่สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
  • งานด้านอุตสาหกรรม ไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
  • งานขนส่ง ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 
  • งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง

  ส่วนการกำหนดวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด ได้กำหนดไว้ว่าง

  • ใน 1 สัปดาห์ ต้องมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน โดยวันหยุดต้องห่างกันไม่เกิน 6 วัน
  • ใน 1 ปี ลูกจ้างมีสิทธิหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน
  • ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้อย่างน้อย 6 วัน

  ทำประกันสุขภาพออนไลน์

  สวัสดิการพนักงานในเรื่องการลา

  เบื้องต้นแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ ไม่เกิน 30 วัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ และหากการลาป่วยนั้นเกินกว่า 3 วัน นายจ้างจึงจะมีสิทธิขอดูใบรับรองแพทย์จากลูกจ้าง หากลูกจ้างไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ลูกจ้างสามารถแจ้งเป็นกรณีไป

  นอกจากนี้ สวัสดิการพนักงาน ตามกฎหมายแรงงาน ก็ได้กำหนดเรื่องระยะเวลาอื่น ๆ ไว้ว่า 

  • ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์สามารถลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ 45 วัน และจากรับจากประกันสังคมอีก 45 วัน หากลูกจ้างมาทำงานก่อนกำหนดลาคลอด 90 วัน ในวันที่มาทำงานนั้นให้จ่ายค่าจ้างตามจำนวนวันที่มาทำงาน
  • ลูกจ้างมีสิทธิทำหมันและหยุดทำงานได้ ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ และจะได้รับค่าจ้างตามปกติ
  • ลูกจ้างสามารถลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
  • ลูกจ้างที่แจ้งลาเพื่อรับราชการทหาร ไม่เกินปีละ 60 วัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
  • ลูกจ้างที่แจ้งลาเพื่อฝึกอบรม สามารถทำได้ โดยการจ่ายค่าจ้างจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

  เรื่องเงิน ๆ ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

  สำหรับค่าจ้างทั้งรายวัน หรือรายนั้นนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น โดยจำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด โดยอาจคำนวณตามผลงานที่ทำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งปัจจุบัน ปรับเป็น 300 บาท/วัน
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดประจำสัปดาห์ วันลาป่วย และวันลาพักร้อน ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้าง
  • วันลาอื่น ๆ ลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกำหนดของแต่ละชนิดวันลา เช่น ลาคลอด ได้รับค่าจ้าง 45 วัน, ลารับราชการทหาร ได้รับค่าจ้าง 60 วัน เป็นต้น

  และทางนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นลูกจ้างอยู่ในช่วงทดลองงาน แต่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอัตราค่าจ้างในระหว่างทดลองนี้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

  นอกจากนี้ ในกรณีที่นายจ้างแจ้งปรับลดเงินเดือน สามารถแจ้งปรับลดเงินเดือนได้เพียงร้อยละ 25 จากเงินเดือน เช่น คุณใส่ใจได้รับเงินเดือน 30,000 บาท หากถูกแจ้งปรับลดเงินเดือนจากนายจ้าง จะต้องได้เงินเดือนที่ถุกปรับลดไม่ต่ำกว่า 22,500 บาท

  สิทธิลูกจ้าง

  การจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง

  ตามกฎหมายแรงงานได้ระบุถึง กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง นายจ้างจำเป็นต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างตามนี้

  • กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 

  ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท และถ้าในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้ป่วยใน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ให้นายจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 1,300 บาท

  • กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน 

  ลูกจ้างจะได้รับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนจำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน ในกรณีไม่สามารถทำงานได้เกิน 3 วัน และค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน ในกรณีทุพพลภาพเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี  และหากจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็จะได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย

  • กรณีตายหรือสูญหายจากการทำงาน 

  โดยนับแต่วันที่เกิดเหตุ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน ทางญาติของลูกจ้างจะได้รับ ค่าทำศพ จำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน, ค่าทดแทนของค่าจ้างรายเดือนในอัตรา 60% ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 8 ปี (จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด)

  ประกันชีวิตออนไลน์

  แล้วจะทำอย่างไร ถ้าเกิดว่างงาน อยากได้เงินจากประกันสังคม

  อย่างที่หลายคนอาจจะทราบกันดีว่า ในกรณีที่ต้องออกจากงาน และยังอยู่ในช่วงเวลาว่างงานอยู่นั้น เราสามารถขอรับเงินสมทบจากประกันสังคมที่จ่ายไปทุก ๆ ปี สมัยที่ยังถูกจ้างงานอยู่ได้ เบื้องต้นแล้ว การจะขอเงินชดเชยได้นั้น จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 และในกรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้
  • หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

  ที่สำคัญ ต้องไม่ได้ทำผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ถูกไล่ออกจากงาน หรือต้องไม่ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร และสำหรับขั้นตอนและวิธีการขอเงินชดเชย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

  กรณีถูกเลิกจ้าง

  จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น คุณต่ายได้เงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท จะได้รับเงินชดเชย 7,500 บาท

  เงื่อนไขการรับเงินชดเชย : ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ภายใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้าง

  กรณีลาออกเอง หรือ หมดสัญญาจ้างงาน

  ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น คุณแคร์ได้เงินเดือนเฉลี่ย 20,000 บาท จะได้รับเงินชดเชยเดือนละ 6,000 บาท

  เงื่อนไขการรับเงินชดเชย : ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่าน e-service.doe.go.th ภายใน 30 วัน หลังออกจากงาน

  เบื้องต้นแล้ว หากต้องออกจากงานให้รีบลงทะเบียนรายงานว่าตนว่างงานทันที เพื่อผลประโญชน์สูงสุดของเราในการขอรับเงินชดเชยต่าง ๆ  นอกจากนี้ หากคุณได้ทำประกันสังคมไว้ ยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่าง ๆ เช่น ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าจ่ายประกันสังคมตลอดระยะเลาดังกล่าวอีกด้วย! 

  ประกันลดหย่อนภาษี

  แต่ถึงแม้ประกันสังคมจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานของลูกจ้างที่น่าสนใจมากแค่ไหน แต่ปัจจุบันเนื่องจากเป็นระบบข้าราชการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ จำนวนคนที่มารับขอสิทธิ์ชดเชยมีจำนวนมาก และคงไม่ดีแน่ หากระหว่างรอการดำเนินการคุณจะต้องควักเงินเก็บออมก้อนโตมาใช้ก่อน 

  ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท การทำประกันออมทรัพย์เพื่อออมเงินก้อนโตไว้ใช้เผื่อกรณีฉุกเฉิน ก็นับได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่แพ้กัน

  หรือจะในกรณีที่เจ็บป่วย จริงอยู่ที่ประกันสังคมช่วยต่ออายุเวลาไปอีก 6 เดือน ให้คุณใช้งานในแง่สวัสดิการสุขภาพได้ แต่ด้วยวงเงินจำกัด ก็อาจเป็นของจำกัดในการรักษาไปด้วย ดังนั้น การมองหาประกันสุขภาพคู่ใจดี ๆ สักกรมธรรม์ จะช่วยให้คุณหมดห่วงได้ หากเจ็บป่วยระหว่างการว่างงาน

  ทั้งประกันออมทรัพย์ และประกันสุขภาพ ดี ๆ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล เพราะเรารวบรวมไว้ให้ในเว็บไซต์เดียวแล้ว ที่นี้เลย แรบบิท แคร์! โบรกเกอร์ด้านการเงินที่ทำให้คุณหมดกังวลทุกปัญหาที่ไม่คาดฝัน อยู่เคียงข้างทุกปัญหา ที่สำคัญสมัครง่าย พร้อมบริการเปรียบเทียบค้นหาประกันที่เหมาะสมให้กับคุณ คลิกเลย!

  ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

  รถของคุณยี่ห้ออะไร

  < กลับไป
  < กลับไป

  ระบุยี่ห้อรถของคุณ

  ระบุปีผลิตรถของคุณ

  บทความที่เกี่ยวข้อง

 • สมัครบัตรกดเงินสด แบบไม่มีสลิปเงินเดือน จะทำได้ไหม?
 • เช็กที่นี่! รายการลดหย่อนภาษี 2565 สำหรับมนุษย์เงินเดือน ใช้ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ปี 2566
 • วิธีออมเงิน มนุษย์เงินเดือน! ออมเงินด้วยการซื้อประกัน ได้ทั้งเงินเก็บ ได้ทั้งความคุ้มครอง
 • สลิปเงินเดือนคืออะไร ? ใช้ทำอะไรบ้าง ? แตกต่างอย่างไรกับหนังสือรับรองเงินเดือน
 • ประกันชีวิต แบบไหน ให้เหมาะกับมนุษย์เงินเดือน
 • ประกันสังคมเตรียมปรับขึ้นเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 มนุษย์เงินเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่?
 • รถใหม่มาแรงแซงโค้งแห่งปี 2018 สำหรับมนุษย์เงินเดือน
 • 10 เทคนิคเพื่อเป็นผู้สมัครงานที่น่าสนใจในสายตา HR

 •  

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024