เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

รู้หรือไม่ ? ทางหลวงมีกี่ประเภทกันนะ?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว
Published January 27, 2021

เคยสงสัยไหมว่า ทางหลวงต่างๆ ในไทยนั้น แท้จริงแล้วแบ่งออกได้หลายประเภท และแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปอีกด้วย ว่าแต่จะแตกต่างกันมากไหม แล้วมีกี่ประเภท ไปหาคำตอบกันดีกว่า

 

รู้หรือไม่ ? ทางหลวงมีกี่ประเภทกันนะ?

 

สำหรับที่ไทยนั้นตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 ได้แบ่งทางหลวงในประเทศไทย  ออกเป็น 5 ประเภท  ดังนี้ 

 

ทางหลวงพิเศษ หรือ มอเตอร์เวย์

เป็นทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยกรมทางหลวงจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะ โดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทำขึ้นไว้เท่านั้น เช่น มอเตอร์เวย์ สาย 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) และสาย 9 บางปะอิน-บางพลี (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก)

 

 

ทางหลวงแผ่นดิน 

เป็นทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่สำคัญ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา สำหรับทางหลวงแผ่นดินจะมีตัวเลขบอกเส้นทาง เป็นการบอกประเภทของทางหลวงแผ่นดิน โดยมีการแบ่งตามตัวเลข ดังนี้ 

ทางหลวงที่มีหมายเลขตัวเดียว หมายถึง ทางหลวงหลักที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคหลักของประเทศไทย มีทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน),ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

ทางหลวงที่มีหมายเลขสองตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่างๆ ที่มีลักษณะเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขตัวเดียวผ่านพื้นที่สําคัญหลายจังหวัด เป็นระยะทางยาว และมีลักษณะกระจายพื้นที่ให้บริการของทางหลวง จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขตัวเดียว ออกสู่พื้นที่ทั่วประเทศอย่างเหมาะสม

ทางหลวงที่มีหมายเลขสามตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่มีลักษณะเชื่อมกับทางหลวงหมายเลขตัวเดียว หรือสองตัว เข้าสู่สถานที่สําคัญของจังหวัด หรืออาจจะไม่ผ่านพื้นที่สําคัญแต่สามารถกระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อย หรือเป็นทางลักษณะขนานกับแนวชายแดนต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาว

ทางหลวงที่มีหมายเลขสี่ตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่าง จังหวัด กับอําเภอ หรือสถานที่สําคัญของจังหวัดนั้น ในลักษณะการกระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อย แต่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายระยะทางยาว

 

ทางหลวงชนบท

เป็นเส้นทางที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา โดยจะนิยมใช้หมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ชื่อหมู่บ้าน หรือชื่อสถานที่สําคัญ เป็นจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการในสายทางนั้นมาตั้งชื่อถนน เช่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง หรือ สายบ้านคลอง 20 – บ้านตลาดคลอง 16 เป็นต้น 

ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทมากขึ้น การใช้ชื่อเพียงอย่างเดียวอาจจะก่อให้เกิดการสับสน และไม่สามารถทราบว่าสายทางนั้นอยู่ในจังหวัดใด 

ดังนั้นจึงมีการนำรหัสสายทางเข้ามาเป็นตัวบอกถึงที่ตั้ง และลําดับของสายทาง ซึ่งรหัสสายทางของทางหลวงชนบทประกอบด้วยตัวอักษรย่อของจังหวัด 2 ตัว และตัวเลข 4 ตัวมาใช้กํากับทางหลวงชนบท โดยมีความหมายดังนี้

ตัวอักษรย่อ บอกถึงจังหวัดที่ตั้งของสายทางนั้นๆ เช่น นบ. หมายถึง ทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีหรือ ชบ. หมายถึงทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีเป็นต้น

หมายเลข โดยหมายเลขตัวแรกจะบอกถึงลักษณะของการเชื่องโยงของสายทางว่า จุดเริ่มต้นสายทางเป็นอย่างไร มีทั้งหมด 6 หมายเลข แต่ละหมายเลขมีความหมายดังนี้

  •  เลข 1 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขตัวเดียว
  • เลข 2 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขสองตัว
  • เลข 3 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขสามตัว
  • เลข 4 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขสี่ตัว
  • เลข 5 หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่น
  • เลข 6 หมายถึง เริ่มต้นจากสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด บ้าน ตําบล อําเภอ

 

ทางหลวงท้องถิ่น

เป็นทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา สำหรับรหัสสายทางของทางหลวงท้องถิ่น จะปรากฏบนป้ายริมถนน ประกอบด้วย ตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 5 หลัก เช่น สข.ถ 25-100

สำหรับความหมายของตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนป้ายระบุทางหลวงท้องถิ่นคือ ตัวอักษร 2 ตัวแรกเป็นชื่อย่อของจังหวัด ตัวอักษรตัวที่ 3 จะเป็นตัว ถ ทุกทางหลวงท้องถิ่นเพราะหมายถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น อย่าง สข.ถ

ส่วนเลขที่ปรากฏบนป้ายระบุทางหลวงท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ส่วน หมายเลขส่วนแรกที่มี 1, 2 หรือ 3 ตัวเป็นลำดับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ส่วนตัวเลขส่วนหลังเป็นสำดับของสายทางหรือถนนที่ลงทะเบียนในเขตองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น

เช่น สข. ถ 25-100 หมายถึง ทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีเทศบาลตำบลนาทวีเป็นผู้รับผิดชอบ และลำดับสายทางที่ลงทะเบียนไว้คือ 100

 

ทางหลวงสัมปทาน

เป็นทางหลวงที่กรมทางหลวงได้ให้เอกชนสัมปทาน  ปัจจุบันกรมทางหลวงมีทางหลวงสัมปทาน 1 สาย คือ ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงเฉพาะทางยกระดับตั้งแต่ดินแดง ถึงดอนเมืองบนถนนวิภาวดีรังสิต 

โดยทางหลวงสัมปทานจะมีระบบหมายเลขเหมือนกับทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งดอนเมืองโทลล์เวย์ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ขณะที่ช่วงตั้งแต่อนุสรณ์สถานถึงรังสิตเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1

ทางหลวงสัมปทาน จะมีระบบหมายเลขทางหลวงเหมือนกับทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของทางหลวงสัมปทานนั้นว่า มีลักษณะเป็นทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

จะเห็นได้ว่า ชื่อย่อถนนนั้น สามารถจำแนกได้ถึงผู้ดุแลต่างๆ ด้วย แต่ถ้าอยากอัปเดทรถยนต์ใหม่ ราคาโดน ๆ พร้อมโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ต้องนึกถึง one2car.com และ ประกันรถยนต์สุดเจ๋ง จาก Rabbit Care

 

สนับสนุนบทความดี ๆ โดย Autospinn และติดตามเรื่องรถใหม่ก่อนใคร

บทความเรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

Rabbit Care Blog Image 75109

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

First Jobber ต้องรู้! กับเทคนิคการเลือกหอพักให้ตรงใจและสบายกระเป๋าสตางค์

เป็นอย่างที่เรารู้กันดีว่า First Jobber หรือหนุ่มสาวในวัย 22-25 ปี เป็นช่วงวัยแห่งการเริ่มต้นหลายๆ อย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพึ่งเรียนจบ พึ่งเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก
Thirakan T
17/11/2021
Rabbit Care Blog Image 74862

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับผู้ชายรุ่นใหม่ที่ช่วยลดการเคลื่อนไหวของอสุจิ ถูกสร้างขึ้นแล้วโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน

คนที่มีการตกไข่มักจะกลายเป็นคนที่ต้องจัดการกับการคุมกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นยาคุมแบบเม็ด แผ่นแปะ ยาคุมแบบฝัง และห่วงอนามัย
Thirakan T
27/10/2021
Rabbit Care Blog Image 71059

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ส่อง Top 3 crypto Bitcoin Dogecoin และ Ethereum เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงฮิต?

นาทีนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักกับสกุลเงินเงินดิจิทัล หรือเจ้าเหรียญคริปโต อย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะได้รับความสนใจในฐานะค่าเงินแห่งอนาคตแล้ว
คะน้าใบเขียว
19/07/2021