แคร์การเงิน

อัปเดตดอกเบี้ยสินเชื่อรถใหม่ปี 2566 ทุกธนาคาร มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

ผู้เขียน : ONLYWONDER

นักเขียนบทความด้านประกันยานยนต์ รถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ ตั้งใจเขียนงานให้ได้เกินครึ่งจากช่วงเวลาที่หาข้อมูล ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก

close
linkedin icon
 
 
Published: April 3,2023
อัปเดตดอกเบี้ยรถใหม่ปี 2566

การอัปเดตดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์สำหรับรถใหม่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดอกเบี้ยรถในไทย คือ จากเดิมที่มีเพียงแค่อัตราดอกเบี้ยรถคงที่ ก็ได้มีการเพิ่มเติมดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 แบบลดต้นลดดอก ทำให้เพดานการคิดอัตราดอกเบี้ยรถเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้คนที่ต้องการออกรถใหม่สามารถติดตามข้อมูลดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยรถใหม่ ปี 2566

ประเด็นหลักสำคัญในด้านข้อมูลดอกเบี้ยรถใหม่ปี 2566 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเช่าซื้อรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ “ที่ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น” โดยต้องไม่มีการนำไปใช้ทำการขนส่งเพื่อการค้า หรือธุรกิจ ซึ่งข้อมูลดอกเบี้ยรถใหม่ที่ต้องอัปเดตมีตั้งแต่ อัตราดอกเบี้ยใหม่, ส่วนลดเมื่อปิดบัญชี, การยกเลิกสัญญา และการคิดดอกเบี้ยรถหากผิดนัดชำระ ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

อัตราดอกเบี้ยรถใหม่

อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ในปี 2566 สำหรับเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ให้ปรับมาใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หรือที่เราเรียกว่า ดอกเบี้ยรถแบบลดต้นลดดอกในการคำนวณ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 ของทุกธนาคารต้องปรับใช้ไม่เกินเพดานดังต่อไปนี้

 • รถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยรถต้องไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี
 • รถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์มือสอง อัตราดอกเบี้ยรถต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
 • รถจักรยานยนต์ อัตราดอกเบี้ยรถต้องไม่เกินร้อยละ 23 ต่อปี

นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ ที่เพิ่งปรับเปลี่ยนในช่วงปี 2566 แล้ว ทางภาครัฐอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรถให้มีการเพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก ๆ 3 ปีด้วย

ส่วนลดกรณีปิดบัญชีก่อน

กรณีใครที่ต้องการปิดบัญชีเช่าซื้อโดยนำเงินมาชำระค่างวดทั้งหมดก่อนกำหนด ทางธนาคารผู้ให้เช่าซื้อต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ เป็นอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ดังนี้

 • ชำระค่างวดมาแล้ว ไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระค่างวดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระค่างวดมาแล้ว เกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ถือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้เช่าซื้อที่สามารถปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด ทำให้ได้รับส่วนลดดอกเบี้ยรถใหม่ตามอัตราส่วนตามที่แสดงเอาไว้ เพื่อช่วยให้ภาระดอกเบี้ยลดน้อยลงกว่าเดิมที่ต้องเจอ

การยกเลิกสัญญา

หากผู้เช่าซื้อถูกยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์หรือกรณีใดก็ตาม และผู้เช่าซื้อได้นำรถคันนั้นออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้วผู้เช่าซื้อจะยังต้องรับผิดชอบในส่วนของค่างวดที่เหลือ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่ แต่สำหรับการปรุงสัญญาตามการอัปเดตดอกเบี้ยรถใหม่ ผู้เช่าซื้อจะเหลือแค่ “เงินต้น” เท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบ

การผิดนัดชำระ

หากกรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระค่างวดได้ตรงเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา จนเกิดการผิดนัดชำระค่างวด จะทำให้ทางผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์สามารถคิดเบี้ยปรับจากผู้เช่าซื้อได้ ในอัตราที่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี โดยต้องคำนวณจากยอดเงินนัดที่มีการผิดชำระเกิดขึ้น

ทำไมถึงโป๊ะดอกเบี้ยรถใหม่ไม่ได้?

ดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 จะไม่สามารถโอนโปะได้เหมือนดอกเบี้ยบ้าน เนื่องจากเป็นสัญญาคนละรูปแบบ การซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็นสัญญาควบคุมที่กำหนดดอกเบี้ยรถในวันที่ทำสัญญา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อนั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันมีกรอบระยะการผ่อนอยู่ที่ 48 เดือน, 60 เดือน, 72 เดือน หรือ 82 เดือน เมื่อผู้เช่าซื้อทำการเลือกกรอบระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว ดอกเบี้ยรถใหม่จะถูกคิดรวมกับยอดสินเชื่อ พร้อมแบ่งเป็นงวดให้เบ็ดเสร็จ ดังนั้นการโอนเกิน จะไม่ช่วยลดดอกเบี้ยเลยนั่นเอง

ดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 ทุกธนาคาร

เพื่อให้ทุกคนที่มีแผนต้องการออกรถใหม่ในปี 2566 สามารถติดตามข้อมูลดอกเบี้ยรถใหม่ทุกธนาคารได้อย่างครบถ้วน ทาง แรบบิท แคร์ จึงได้ลองรวบรวมข้อมูลเหล่าธนาคารชั้นนำ ที่พร้อมให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ มาอัปเดตดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 ทั้งหมดประมาณ 6 ธนาคารด้วยกัน คือ ธนาคาร TISCO, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเกียรตินาคิน โดยมีข้อมูลดอกเบี้ยดังนี้

ธนาคารทิสโก้

 • อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 3.00–5.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.67-9.24 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 4.00–8.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.47-14.35 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยรถบรรทุกและรถพ่วงใหม่คงที่ร้อยละ 4.00–7.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.47-12.68 ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต

 • อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 2.75–5.60 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.21-10.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยรถบรรทุกและรถใหม่คงที่ร้อยละ 4.35–5.60 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.10-10.00 ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีฯ

 • อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 2.80–8.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.73-15.81 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยรถบรรทุกและรถพ่วงใหม่คงที่ร้อยละ 2.80–8.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.13-13.69 ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 5.87 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 10 ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย

 • อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 2.00–5.50 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.82-9.78 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 9.00–14.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 16.22-22.24 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยรถบรรทุกและรถพ่วงใหม่คงที่ร้อยละ 2.80–8.00 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.94-13.69 ต่อปี

ธนาคารเกียรตินาคิน

 • อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่คงที่ร้อยละ 2.35–5.50 ต่อปี / อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.20-10.00 ต่อปี

ย้ำอีกครั้งว่าดอกเบี้ยจากสินเชื่อรถใหม่ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถโอนโปะเพื่อลดยอดเหมือนค่าบ้านได้ เนื่องจากค่างวดสินเชื่อ และดอกเบี้ยรถถูกคำนวณเอาไว้หมดแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัญญา ฉะนั้นก่อนเลือกทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารใด สามารถติดตามดูดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 ทุกธนาคารจากด้านบน พร้อมกับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อความชัดเจน

เมื่อออกรถยนต์คันใหม่ที่ถูกใจมาแล้วเรียบร้อย อย่าลืมพิจารณาเลือกประกันภัยรถยนต์ เพื่อช่วยคุ้มครองทั้งรถคันโปรดและคนขับไปด้วย เวลาขับขี่ไปที่ไหนจะได้เกิดความสบายใจตลอดเวลา ว่าเรามีคนที่พร้อมช่วยเหลือดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใครที่ไม่รู้จะเริ่มเลือกประกันรถยนต์ชั้น 1 อย่างไร ลองเข้ามาเปรียบเทียบโดยตรงที่เว็บ แรบบิท แคร์ ภายใต้ผู้ให้บริการประกันรถยนต์ชั้นนำจากทั่วประเทศ รายล้อมด้วยสิทธิพิเศษที่มีให้คุณอย่างเหนือระดับ รับประกันว่าถูกกว่าซื้อเองแน่นอน

คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

บทความแคร์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 90909

แคร์การเงิน

กู้ซื้อคอนโดดีไหม ? ข้อดีและข้อเสียของการซื้อคอนโด

ควรตัดสินใจซื้อคอนโดเป็นของตัวเองดีหรือไม่ ? ปัญหากวนใจของหลายคนซึ่งอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องเช่าซื้ออีกต่อไป
คะน้าใบเขียว
04/07/2024
Rabbit Care Blog Image 90795

แคร์การเงิน

สุขภาพทางการเงินสำคัญอย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดี

แน่นอนว่าในเรื่องของสุขภาพทางการเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่เราต่างก็พอทราบกันอยู่บ้าง ว่าควรจะดูแลสุขภาพทางการเงินของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
คะน้าใบเขียว
20/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89494

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024