แคร์การเงิน

5 เรื่องต้องรู้! ก่อนกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: June 30,2022
ต้องรู้อะไรบ้างก่อนใช้แอพยืมเงินถูกกฎหมาย? ยืมเงินในแอพได้จริงไหม?

ในปัจจุบันที่มีผู้ให้บริการปล่อยสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่นจำนวนมาก จนหลายครั้งดูไม่ออกว่าบริษัท หรือสถาบันการเงินที่เรากำลังจะกดสมัครยื่นขอกู้เงินด่วนด้วยนั้น เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ? หรืออาจเป็นแหล่งปล่อยเงินกู้เถื่อน แต่จงใจใช้ชื่อแอปพลิเคชั่นใกล้เคียงกับชื่อของบริษัทหรือสถาบันการเงินที่เป็นที่รู้จักทั่วไปอยู่แล้วหรือเปล่า? แรบบิท แคร์ รวบรวมเรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจขอกู้ยืมเงินผ่านแอปฯ ที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยตัวเองง่ายๆ มาฝากกัน

1. ประเภทสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ

ประเภทของสินเชื่อที่สามารถขอกู้ผ่านแอปฯ ได้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1) สินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) และ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้วงเงินกู้ สามารถใช้จ่ายได้ตามใจทั้งอุปโภคและบริโภค ท่องเที่ยว ค่ารักษาพยาบาล หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพ

และ 2) สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ หรือเรียกสั้นๆ ว่าสินเชื่อนาโน (Nano Finance) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจรายย่อย รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีอาชีพประจำ รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของธุรกิจกิจการที่ไม่ไม่สลิปเงินเดือน ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนั่นเอง

2. เงื่อนไขการสมัคร

สินเชื่อเงินยืมผ่านแอพ เป็นสินเชื่อที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งแตกต่างจากการยื่นขอสินเชื่อตามปกติทั่วไป โดยการยืนกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปีเท่านั้น จะเป็นพนักงานประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการประเภทไหนก็ได้ทั้งนั้น แต่อาจต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด

เช่น ผู้สมัครที่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป อาจต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนอยู่ที่ 5,000-8,000 บาทต่อเดือน จึงจะสามารถยื่นขอยืมเงินผ่านแอปพลิเคชั่นได้ รวมถึงในบางกรณีรายอาจต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติม เช่น สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อแสดงหลักฐานที่มาทางการเงิน โดยสามารถยื่นสำเนาบัญชีได้สูงสุดรวมถึงกันถึง 5 บัญชี สำหรับผู้ให้บริการในบางราย

ก่อนใช้แอพกู้เงินด่วนที่สามารถยืมเงินได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

3. ดอกเบี้ย

2.1 สินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan)

สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตจากผู้บริโภค ได้โดยเมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี และไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี สำหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน

2.2 สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ (Nano Finance)

สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตจากผู้บริโภค ได้โดยเมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี

2.3 บัตรเครดิต (Credit Card)

สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตจากผู้บริโภค ได้โดยเมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

2.4 อื่นๆ

ผู้ให้บริการ (บุคคล หรือนิติบุคคล) ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ตามข้อ 1, 2 และ 3 จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี

4. วิธีชำระเงินคืนเงินกู้

สำหรับผู้ที่เลือกกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ จะสามารถเลือกจ่ายคืนเงินกู้ได้ตามเงื่อนของของผู้ให้บริการปล่อยกู้ถูกกฎหมายแต่ละราย ซึ่งจะมีความยืดหยุ่น เป็นธรรม และโปร่งใสกว่าผู้ให้บริการเงินกู้รายวันที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นแหล่งเงินกู้เถื่อน

สามารถเลือกชำระเงินคืนเงินกู้ได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินคืนเต็มจำนวน ซึ่งคือการปิดยอดค้างชำระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้น โดยจะได้รับวงเงินคืนทันที 100% หรือการชำระคืนด้วยยอดขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1-3% จากยอดเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ย ณ วันนั้นๆ และการชำระคืนรายงวด ตั้งแต่ 12, 24, 36, 48 ถึง 60 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการในแต่ละราย

แอพยืมเงินด่วนถูกกฎหมายใช้ได้จริง ทั้ง IOS และ Andriod ไม่เช็คบูโรจริงไหม?

5. หน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ด่วนผ่านแอปพลิเคชั่น คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปอ.) ได้แนะนำช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลของสถาบันการเงินที่ให้บริการปล่อยกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ‘BOT License Check’ (https://www.bot.or.th/app/BotLicenseCheck) หรือระบบการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan), บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) หรือบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินก่อนใช้จ่าย (e-Money) ที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

‘บริการตรวจสอบรายชื่ผู้ให้บริการทีได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจาก ธปท.’ (https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Fraud/Pages/BOTLicensedLoan.aspx) ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบได้ทั้งผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) และสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ให้บริการที่ปิดดำเนินการ โดยจะแสดงข้องมูลแอปพลิเคชั่น ลิงก์แอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่ตั้งและช่องทางติดต่อของผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างชัดเจน

หรือตรวจสอบจาก ‘รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ที่เปิดดำเนินการ’ (www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Fraud/Pages/BOTLicensedLoan.aspx) สำหรับใช้ตรวจาอบผู้ให้บริการปล่อยกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพรายย่อยในแต่ละพื้นที่ หรือจังหวัดได้เช่นกัน

การกู้เงินผ่านแอปพลิเคชั่นอาจยังเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับใครหลายๆ คน รวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง จากการโดนแฮคข้อมูลส่วนตัว หรือโดนหลอกให้กู้เงินกับแหล่งเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย แรบบิท แคร์ พร้อมอยู่ช่วยทุกเป้าหมายการเงินด้วยบริการสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูง พร้อมดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่เลือกสมัครสินเชื่อกับ แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเท่านั้น ขอรับคำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีและรับสิทธิพิเศษได้ก่อนใคร โทรเลย 1438 หรือ rabbitcare.com

แอปพลิเคชันมาแรงอื่น ๆ


 

บทความแคร์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 89494

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024
Rabbit Care Blog Image 89491

แคร์การเงิน

เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
Thirakan T
11/04/2024
Rabbit Care Blog Image 89482

แคร์การเงิน

ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
Thirakan T
11/04/2024