แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชนพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานกรณีรถชน

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
Published: March 5,2024

ในหลายครั้งที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอาจเลือกที่จะจบปัญหาต่าง ๆ ด้วยการประนีประนอม ยอมความ ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นยอมความระหว่างคู่กรณีกันเอง หรือเซ็นยอมความหรือยอมรับที่จะไม่เรียกร้องข้อชดเชยอื่นใดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันรถยนต์ภายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถชน หลายคนสงสัยว่าจะเซ็นได้ไหม เซ็นแล้วจะเสียผลประโยชน์ หรือยกเลิกได้หรือไม่

วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมตัวอย่างพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชนมาฝากกัน

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  สัญญาประนีประนอมยอมความคืออะไร? มีกี่ประเภท?

  สัญญาประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่ง ซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน อ้างอิงตามความหมายที่มีระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 แบ่งได้หลัก ๆ 2 ประเภทตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน ดังนี้

  สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล

  สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คือ ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทในระหว่างชั้นศาลหรือชั้นบังคับคดี มักเกิดขึ้นเมื่อผู้พิพากษาหรือคู่พิพาทมีความเห็นว่าข้อพิพาทที่มีนั้น สามารถไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติได้ด้วยการประนีประนอมยอมความระหว่างกัน โดยจะเป็นการหาข้อสรุปที่ผู้พิพาททั้งสองฝั่งพอใจร่วมกัน ทั้งนี้ ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลมักใช้กับคดีความทางแพ่งที่สามารถตกลงเรียกร้องค่าเสียหายได้

  สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล

  สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล คือ การระงับข้อพิพาทก่อนที่จะนำเรื่องฟ้องศาล หรือเป็นการระงับข้อพิพาทในระหว่างที่คดีอยู่ในระหว่างส่งฟ้อง และยังไม่ถึงที่สิ้นสุด ซึ่งจะเป็นการใช้ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้มีข้อพิพาทโดยที่ศาลมิได้รับรู้ด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าคดีจะถึงที่สุดแล้ว ผู้พิพาทจะยังสามารถยอมความนอกศาลได้อยู่เช่นกัน

  สัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน คืออะไร?

  ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน หรือ Compromise Agreement เป็นสัญญาทางกฎหมายที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายและผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุรถชนตกลงที่จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือการชดเชยที่เกิดจากเหตุการณ์รถชน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อความเสียหายและตกลงในเรื่องนี้โดยไม่นำเรื่องส่งฟ้องพิจารณาทางศาล

  การทำสัญญาประนีประนอมยอมความรถชนมักดำเนินการเมื่อผู้เสียหายและผู้ที่ก่อเหตุรถชนไม่ต้องการที่จะดำเนินคดีทางกฎหมาย และต้องการลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งเรื่องฟ้องศาล ดังนั้นแล้ว การทำสัญญาประนีประนอมยอมความรถชนจะช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันในเรื่องของการชดเชยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย. อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาประนีประนอมยอมความรถชนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในสัญญานั้น ๆ

  ชดใช้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ประกันฟ้องไล้เบี้ยได้หรือไม่?

  รศ. (พิเศษ) ประทีป ทับอัตตานนท์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association ) ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีการฟ้องไล้เบี้ยของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย เมื่อมีการเซ็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่กรณีเอาไว้ โดยมีตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน ดังนี้

  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลจนมีคำพิพากษาตามยอมแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความจนถูกบังคับคดี ผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยได้
  • กรณีที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ละเมิดและผู้เอาประกันหลังจากบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์แล้ว ผู้รับประกันจะยังมีสิทธิรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยในการฟ้องเรียกร้องเบี้ยจากผู้ละเมิดได้

  แต่หากผู้เอาประกันและผู้ละเมิดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างกัน และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันหรือผู้รับประกันภัยไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิในการฟ้องไล้เบี้ยกับผู้ละเมิดได้ แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะเข้ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้ละเมิดได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความครบก้วนแล้ว ย่อมหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้นแล้ว

  เซ็นสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน ไปแล้ว คู่กรณีสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้หรือไม่?

  กรณีที่ผู้ละเมิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาประนีประนอมยอมความ แม้ว่าจะมีตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน ให้ถือว่าสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันและผู้ละเมิดสิ้นผลไปด้วย และเมื่อผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ผู้รับประกันภัยย่อมอยู่ในฐานะเป็นผู้นับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย และสามารถฟ้องไล่เบี้ยผู้ทำละเมิดได้ 

  การเซ็นสัญญาประนีประนอมยอมความรถชนมักจะประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุถึงว่าหากคู่กรณีเซ็นสัญญานี้แล้ว สิทธิในการเรียกร้องเพิ่มเติมหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องจะถูกจำกัดหรือถูกยกเว้นออกไป 

  ดังนั้นแล้ว ถ้าสัญญาประนีประนอมยอมความรถชนมีข้อกำหนดที่ระบุว่าหลังจากที่เซ็นสัญญาแล้ว คู่กรณีจะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องเพิ่มเติมหรือดำเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง คู่กรณีจะไม่สามารถเรียกร้องได้ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาประนีประนอมให้ถี่ถ้วนเพื่อรับทราบข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจถูกระบุเอาไว้ในสัญญา หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา หรือสัญญามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน หรือไม่เป็นธรรม คู่กรณีควรขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายเพิ่มเติมกับทนายความ

  ยกเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความรถชนที่เซ็นไปแล้วได้หรือไม่?

  การยกเลิกตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน ที่เซ็นไปแล้วนั้น มีความซับซ้อนและต้องได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้น ๆ และตามกฎหมายที่มีผลบังคับ จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะยกเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความที่เซ็นไปแล้วได้ รวมถึงในบางกรณีอาจมีข้อบังคับทางกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถยกเลิกได้ หรืออาจจะมีข้อจำกัดทางเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้การยกเลิกสัญญาอาจต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นแล้ว การเซ็นหรือการดำเนินการยกเลิกสัญญาจึงควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความซับซ้อนทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้

  ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน

  วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ……….

  ทำที่…………………….

  ข้าพเจ้า…………………….

  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………….

  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้…………………….

  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………….

  ในฐานะ (ผู้ขับรถ, เจ้าของรถ, เจ้าของทรัพย์สิน, ผู้บาดเจ็บ, ผู้รับมอบอำนาจจาก…………………….)

  ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับนี้ เนื่องจาก

  นาย/นาง/นางสาว………………………………………

  ขับรถยนต์คันเอาประกัน หมายเลขทะเบียน…………………….

  จังหวัด…………………….

  โดยประมาทเฉี่ยวชน (รถจักรยานยนต์, รถยนต์, ทรัพย์สิน, บุคคล)…………………….

  ได้รับความเสียหาย, บาดเจ็บ, เสียชีวิต, อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………….

  เหตุเกิดที่…………………….

  ท้องที่ สน., สภ., ส.ทล……………………..

  เมื่อวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..

  เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าให้เสร็จสิ้นไป ผู้ให้สัญญาฯ

  ตกลงขอรับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอื่น ๆ จาก……………………. 

  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น……………………. (…………………….)

  นัดจ่ายภายในวันที่…..เดือน……………พ.ศ……

  โดยผู้ให้สัญญาฯ ตกลง เดินทางเข้ารับเงินสด, โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเลขที่…………………….

  เมื่อผู้ให้สัญญาฯ ได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาฯ นี้ครบถ้วนแล้ว จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ เองในกรณ๊ที่มีผู้มีอำนาจหรือมีสิทธิตามกฎหมายมาเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้อีก 

  และผู็ให้สัญญาฯ ตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ อีก และไม่เอาความใด ๆ ทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้กระทำละเมิด หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุมในครั้งนี้อีกต่อไป

  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับบนี้ มีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ให้สัญญาฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้ให้สัญญาฯ ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

  ลงชื่อ…………………….ผู้ให้สัญญาฯ

  ลงชื่อ…………………….ผู้รับสัญญาฯ

  ลงชื่อ…………………….พยาน

  ลงชื่อ…………………….พยาน

  ทั้งนี้ ควรปรึกษาทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก่อนเลือกใช้ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน รวมถึงหากมีปัญหาเรื่องการใช้ตัวอย่างสัญญาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับรถชน หรืออุบัติเหตุทางถนน ควรปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  แรบบิท แคร์ รวบรวมแบบประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่คุ้มค่าที่สุดจากทุกบริษัทประกันภัยชั้นนำมาให้เลือกในที่เดียว พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษที่มากกว่าซื้อตรงกับบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นผ่อนเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง บริการรถใช้ระหว่างซ่อมนานสูงสุด 3 วัน และชดชเยค่าเดินทางกรณ๊รถยนต์เสียหายสูงสุด 500 บาท ขอรับสิทธิพิเศษก่อนซื้อประกันรถได้ก่อนใคร โทรเลย 1438


  สรุป

  สรุปบทความ

  สัญญาประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาท แบ่งได้หลัก ๆ 2 ประเภท

  • สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล สามารถไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติได้ด้วยการประนีประนอมยอมความระหว่างกัน
  • สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล ระงับข้อพิพาทก่อนที่จะนำเรื่องฟ้องศาล หรือระงับข้อพิพาทในระหว่างที่คดีอยู่ในระหว่างส่งฟ้อง และยังไม่ถึงที่สิ้นสุด

  ทั้งนี้ ควรปรึกษาทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก่อนเลือกใช้สัญญาประนีประนอมยอมความ รถชน รวมถึงหากมีปัญหาเรื่องการใช้ตัวอย่างสัญญาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับรถชน หรืออุบัติเหตุทางถนน ควรปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำได้ที่ คปภ.  เพื่อความถูกต้องด้านกฎหมาย และเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ทำสัญญาญ

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

  แคร์ขับขี่ปลอดภัย

  พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

  การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
  Thirakan T
  17/04/2024

  แคร์ขับขี่ปลอดภัย

  สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

  รวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากอะไรได้บ้าง และถ้าหากเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงาน
  Thirakan T
  11/04/2024

  แคร์ขับขี่ปลอดภัย

  ขับรถปวดหลัง เพราะนั่งนานหลายชั่วโมง มีวิธีแก้ปวดแบบไหนให้ทำตามบ้าง

  อาการขับรถปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้งานรถยนต์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือระยะสั้นก็ตาม
  Thirakan T
  11/04/2024