แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ตัดแต้มใบขับขี่ หักคะแนนจราจรข้อหาอะไรบ้าง? ขอคะแนนใบขับขี่คืนอย่างไร?

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
 
 
Published: August 31,2022
ตัดแต้มใบขับขี่คืออะไร? หักคะแนนจราจรข้อหาอะไรบ้าง?

หลายคนอาจไม่รู้ว่าผู้มีใบขับขี่ทุกคนมี “คะแนนจราจร” หรือคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ต้องรักษาไว้ด้วยการขับขี่ตามกฎจราจร และ “การตัดคะแนนจราจร” เมื่อขับรถผิดกฎจราจรไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อสร้างจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยให้ชัดเจนครอบคลุมมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นระเบียบจราจรใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้หักคะแนนจราจรอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลแต้มคะแนนใบขับขี่  เกณฑ์ในการตัดแต้มใบขับขี่และความผิดร้ายแรงถูกพักใช้ใบขับขี่ที่ต้องรู้มาฝากกัน

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

คะแนนใบขับขี่คืออะไร? หักคะแนนจราจร เริ่มวันไหน?

แต้มคะแนนใบขับขี่ คือ คะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่กำหนดให้ผู้มีใบขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม และจะถูกตัดคะแนนความประพฤติการขับรถตั้งแต่ 1-4 คะแนนตามข้อหาผิดกฎจราจร หากถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ทุกชนิด 90 วัน โดยจะเริ่มตัดคะแนนจราจรในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 

จะตัดแต้มคะแนนใบขับขี่ในข้อหาความผิดไหนบ้าง? ครั้งละกี่คะแนน?

ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ขับรถผิดกฎจราจร จะถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่ตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา ตั้งแต่ 1-4 คะแนนต่อครั้ง หากทำความผิดครั้งเดียวในหลายข้อหา จะตัดคะแนนตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละข้อหา แต่ไม่เกิน 8 คะแนนต่อความผิดในครั้งนั้นๆ หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน (จาก 12 คะแนน) จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ เป็นเวลา 90 วัน

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 1 คะแนน 

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 2 คะแนน 

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 3 คะแนน

ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 4 คะแนน

ตรวจสอบแต้มใบขับขี่ได้จากช่องทางไหนบ้าง?

จะตัดคะแนนความประพฤติของคนขับรถได้ด้วยวิธีไหนบ้าง?

การตัดคะแนนจราจรของผู้มีใบขับขี่ที่ทำความผิด แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีรู้ตัวผู้ขับขี่ จะตัดแต้มคะแนนใบขับขี่ของผู้ขับขี่รายนั้นๆ และกรณีไม่พบหรือทราบตัวผู้ขับขี่ จะแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ โดยอาจเป็นได้ทั้งการออกใบสั่ง ตักเตือน เรียกปรับ หรือส่งสำนวนฟ้องศาล

หากพบว่าเจ้าหน้าที่ตัดแต้มคะแนนไม่ถูกต้อง หรือผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่ สามารถแจ้งขอตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ ในขณะที่หากพบว่าผู้ขับขี่ที่ทำความผิดเป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต่อไป

จะขอแต้มคะแนนใบขับขี่คืนได้อย่างไร?

การคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ แบ่งได้ 2 กรณี คือ กรณีผู้ที่ถูกตัดคะแนนจราจรจะได้รับคะแนนใบขับขี่คืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่กระทำความผิดและถูกบันทึกตัดแต้มใบขับขี่ตามความผิดในแต่ละข้อหา หากมีคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน แต่ผ่านการอบรมความรู้การขับรถและวินัยจราจรตามที่กำหนด จะได้รับคะแนนคืนตามรอบการอบรมแต่ละครั้งใน 1 ปี โดยผู้ขับขี่จะมีสิทธิได้รับคืนคะแนนจากการเข้ารับการอบรมเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

สำหรับกรณีผู้ที่ถูกสั่งพักใบขับขี่จากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน เมื่อพ้นกำหนดพักใบขับขี่แล้ว จะได้รับคะแนนคืนเพียง 8 คะแนนเท่านั้น โดยอีก 4 คะแนนที่เหลือ จะได้รับคืนต่อเมื่อไม่ได้ถูกบันทึกตัดแต้มความประพฤติอีกเลยในรอบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันครบกำหนดสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ แต่หากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด จะได้รับคะแนนใบขับขี่คืนทั้ง 12 คะแนน

กรณีไหนบ้างที่จะทำให้ถูกสั่งพักใบขับขี่ 90 วัน?

กรณีที่ทำให้ถูกสั่งพักใบขับขี่ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ การถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถเหลือ 0 คะแนน (จาก 12 คะแนน) หรือการมีพฤติกรรมการขับขี่ผิดกฎหมายจราจรที่มีลักษณะร้ายแรง ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ การขับรถในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 156 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จะทราบได้อย่างไรว่าถูกสั่งพักใบขับขี่?

ผู้ถูกตัดแต้มคะแนนจราจรจนเหลือ 0 คะแนน และถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน จะได้รับคำสั่งพักใบขับขี่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งจะไปยังที่อยู่ของผู้ได้รับใบขับขี่ตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมการขนส่งทางบก ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 0 คะแนน และเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันส่งคำสั่ง ให้ถือว่าผู้ถือใบขับขี่ได้รับแจ้งคำสั่งเรียบร้อยแล้วตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

ความผิดร้ายแรงถูกพักใช้ใบขับขี่ในครั้งเดียวมีอะไรบ้าง?

เช็คแต้มคะแนนใบขับขี่ได้จากที่ไหนบ้าง?

สามารถตรวจสอบแต้มใบขับขี่ได้จากเว็บไซต์ PTM E-ticket แอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กองบังคับการตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งเมื่อเริ่มใช้มาตรการบันทึกตัดแต้มคะแนนจราจรอย่างเป็นทางการแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวกับการหักคะแนนจราจรมีอะไรบ้าง?

แรบบิท แคร์ พร้อมเป็นผู้ช่วยรักษาแต้มคะแนนจราจรด้วยประกันรถยนต์ชั้น 1 จากทุกบริษัทประกันชั้นนำที่มีให้เลือกเช็คเบี้ยประกันหรือเปรียบเทียบออนไลน์ได้ทันที พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง บริการโทรประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการเคลมออนไลน์ผ่านทาง LINE (@rabbicare) บริการมีรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม หรือชดเชยค่าเดินทางกลับบ้าน รับสิทธิพิเศษความแคร์ได้ก่อนใคร โทรเลย 1438 หรือ https://rabbitcare.com/


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

Rabbit Care Blog Image 90930

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

วิธีดูแลรถยนต์ไฟฟ้า ev ช่วงหน้าฝนให้ปลอดภัยในทุกการขับขี่

ไฟฟ้ากับน้ำไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ร่วมกันได้เลยในความเป็นจริง แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ev ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้
Thirakan T
18/07/2024
Rabbit Care Blog Image 91032

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สอนขับรถให้ลูกเองได้ไหม ? จำเป็นต้องไปโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ มีอะไรที่ต้องใส่ใจหากต้องการสอนเอง ?

ปัจจุบันอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวกันเอาไว้ก็คือทักษะในการขับรถยนต์ ซึ่งหลายครอบครัวก็สอนขับรถให้ลูกด้วยตนเอง
Thirakan T
28/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89551

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024