ประกันรถยนต์

เปิดทุกขั้นตอน! ต่อใบขับขี่อย่างไรในยุคโควิด

ผู้เขียน : Tawan
Published January 13, 2022
How To Renew Driving License In COVID Pandemic

ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ไม่แน่นอนแบบนี้ ขั้นตอนการต่อใบขับขี่อาจเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ เเละสร้างความมึนงงไม่น้อยให้กับผู้ที่กำลังเตรียมต่ออายุใบขับขี่ แรบบิท แคร์ รวบรวมทุกขั้นตอนการขอต่อใบขับขี่ออนไลน์ในยุคโควิดที่จะช่วยคุณประหยัดเวลา และการันตีได้ว่าจะได้รับใบขับขี่ใบใหม่อย่างแน่นอนมาฝากกัน

1. ตรวจสอบประกาศการเปิดให้ต่ออายุใบขับขี่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ยังไม่แน่นอนเช่นนี้ ทำให้ขั้นตอนการขอต่อใบขับขี่ออนไลน์แตกต่างจากสถานการณ์ปกติและอาจเปลี่ยนไปมาได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการทางสาธารณสุขของภาครัฐ เช่น การงดให้บริการต่ออายุใบขับขี่ที่สำนักขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเฉพาะบางจังหวัดที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 และกลับมาเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ หรือแม้กระทั่งการอนุโลมให้ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุได้ต่อภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

หากไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการต่อใบอนุญาตขับขี่ก่อน อาจทำให้เสียเวลา เสียโอกาส หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดในระหว่างการเดินทางได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมล่วงหน้าก่อนเริ่มต่ออายุใบขับขี่ได้โดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ได้เลย

2. ตรวจคุณสมบัติผู้ขอต่อใบขับขี่

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการเปิดให้ต่ออายุใบขับขี่กับสำนักงานขนส่งเรียบร้อยเเล้ว ต้องไม่ลืมตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเราว่ายังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ ตามที่สำนักงานขนส่งกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพความพร้อมของร่างกาย โรคประจำตัว หรือแม้กระทั่งความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขับขี่ เพราะถ้าหากมีข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่ตรงกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดก็อาจทำให้ไม่สามารถขอต่อใบขับขี่ได้ มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบขับขี่ ดังนี้

 • เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว ได้แก่ 
  • ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ในลักษณะกีดขวางการจราจร
  • ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น

3. จองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุจากใบอนุญาตแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี หรือแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องจองคิวขอรับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือจองผ่านเว็บ gecc.dlt.go.th โดยสามารถเลือกวัน/เวลา และสำนักงานขนส่งที่ต้องการเข้ารับบริการได้ รวมถึงสามาถยกเลิกการจองเดิมในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ารับบริการได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อลงทะเบียนและจองคิวเรียบร้อยแล้วจะได้รับ QR Code และต้องบันทึกภาพไว้เพื่อใช้แสดงยืนยันกับสำนักงานขนส่งในวันที่เข้าไปต่ออายุใบขับขี่ต่อไป

Taking Driving Safety Lecture Is Part Of Renewing Driving License In COVID Pandemic

4. อบรมภาคทฤษฎี

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ออนไลน์ประเภทรถส่วนบุคคลต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีเพื่อการต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง โดยสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ด้วยตนเองได้ที่ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ‘DLT e-learning’ (https://www.dlt-elearning.com/Home)

เมื่อลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรอบรมประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลเรียบร้อย จะต้องดูวีดีโอการอบรมให้ครบตามเวลาที่กำหนด พร้อมกับตอบคำถามแบบทดสอบทั้งก่อนดูวีดีโออบรม ระหว่างและหลังดูวีดีโออบรมให้เรียบร้อย โดยผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือน นับจากวันผ่านการอบรม มีเนื้อหาการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับต่ออายุใบขับขี่ดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การขับรถอย่างปลอดภัย
 • มารยาทในการขับรถ
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

5. เตรียมตัวก่อนวันไปต่อใบขับขี่

ในวันที่ต้องเข้ารับบริการต่อใบขับขี่ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโควิดสำหรับใช้ส่วนตัว และเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว, QR Code การจองต่ออายุใบขับขี่, QR Code การผ่านการอบรมภาคทฤษฎี หรือใบรับรองแพทย์ที่อายุใช้งานยังไม่เกิน 1 เดือน

นอกจากนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงด้วยเช่นกัน เนื่องจากหากนอนไม่เต็มอิ่มอาจส่งผลต่อการตรวจสอบสมมรภาพของร่างกาย โดยเฉพาะการทดสอบการมองเห็นที่อาจมีอาการตาพร่ามัว ทำให้อ่านสีสัญญาณไฟจราจรไม่ถูกต้องได้

6. ตรวจสอบเอกสารขอต่ออายุใบขับขี่

 • ใบขับขี่รถส่วนบุคคลเดิม หรือใบแทน
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์สำหรับใช้ประกอบการขอต่อใบอนุญาตขับรถ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
Color Blind Test Is Also Part Of Renewing Driving License In COVID Pandemic

7. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

7.1 ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ (สีสัญญาณไฟจราจร)

การทดสอบความสามารถในการมองเห็นสีที่จำเป็นขณะขับขี่ โดยต้องสามารถจำแนกสีสัญญาณไฟจราจรได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

7.2 ทดสอบสายตาทางลึก

การทดสอบความสามารถในการมองทางลึกหรือความสามารถในการประเมินระยะห่างของรถในระหว่างการขับขี่ เช่น การแซง การหยุด หรือการจอดรถ

7.3 ทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้า

การทดสอบปฏิกิริยาในการใช้เบรกเท้าเพื่อควบคุมรถให้หยุดในทันทีได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้ารถ

7.4 ทดสอบสายตาทางกว้าง

การทดสอบความสามารถใช้การมองเห็นในมุมกว้าง เพื่อมองเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆ ในระหว่างขับขี่ได้โดยโดยไม่ต้องกรอกสายตาไปทางซ้ายหรือขวา

8. ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่

เมื่อตรวจสมรรถภาพร่างกายเรียบร้อยเเล้ว ให้นำผลการทดสอบและเอกสารส่วนตัวมายื่น เพื่อถ่ายรูปและรับใบขับขี่ใบใหม่ พร้อมกับชำระเงินโดยจะปิดรับชำระเงินในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการ

การต่อใบขับขี่ออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องวุ่นวายอีกต่อไป ถ้ารู้จักวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่ง และเมื่อต่อใบขับขี่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมต่ออายุประกันรถยนต์ให้พร้อมคุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย แม้ว่าจะใช้รถยนต์น้อยลงจากสถานการณ์โควิดก็ตาม

ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเลือกประกันรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี ลองแวะมาเปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์กับ แรบบิท แคร์ สิ! เพราะที่ แรบบิท แคร์ มีแบบประกันรถยนต์จากบริษัทชั้นนำให้เลือกครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถความคุ้มครองสูงเบี้ยถูก หรือประกันรถสำหรับคนที่ใช้รถน้อย

พิเศษเฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ ที่ซื้อประกันรถตั้งวันนี้เป็นต้นไปเท่านั้น! รับความเเคร์เพิ่มด้วยบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนนแบบจัดเต็มความแคร์ตลอด 24 ชั่วโมง เเละส่วนลดพร้อมกับสิทธิพิเศษประกันรถยนต์ผ่อนได้ 0% นาน 3-10 เดือน

บทความประกันรถยนต์

Rabbit Care Blog Image 75877

ประกันรถยนต์

สรุป 3 ข้อต้องรู้ ‘ต่อภาษีรถยนต์’ ที่ไหน? ใช้อะไรบ้าง?

การต่อภาษีรถยนต์ในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น จากช่องทางให้บริการต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งแบบเดิม ช่องไดรฟ์ทรู ไปรษณีย์ไทย
Tawan
19/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75753

ประกันรถยนต์

ซื้อประกันรถทั้งที ต้องเปรียบเทียบประกันรถยนต์อย่างไรบ้าง ?

อยากจะซื้อประกันรถทั้งที มือใหม่หัดขับทั้งหลายจะเลือกประกันรถยนต์อย่างไรดีนะ? หรือถ้าอยากเปลี่ยนประกันรถที่ใช้มานาน
คะน้าใบเขียว
17/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75828

ประกันรถยนต์

เปิด 3 ข้อสงสัย ‘เช็คระยะรถยนต์’ ที่มือใหม่ต้องรู้

การเช็คระยะรถยนต์ คือ การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วน อะไหล่ ตลอดจนการทำงานของรถยนต์ เมื่อใช้งานครบตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะรถยนต์ Honda
Tawan
13/01/2022