ประกันรถยนต์

ตัดแต้มใบขับขี่ หักคะแนนจราจรข้อหาอะไรบ้าง? ขอคะแนนใบขับขี่คืนอย่างไร?

ผู้เขียน : Tawan
Published August 31, 2022
ตัดแต้มใบขับขี่คืออะไร? หักคะแนนจราจรข้อหาอะไรบ้าง?

หลายคนอาจไม่รู้ว่าผู้มีใบขับขี่ทุกคนมี “คะแนนจราจร” หรือคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ต้องรักษาไว้ด้วยการขับขี่ตามกฎจราจร และ “การตัดคะแนนจราจร” เมื่อขับรถผิดกฎจราจรไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อสร้างจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยให้ชัดเจนครอบคลุมมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นระเบียบจราจรใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้หักคะแนนจราจรอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลแต้มคะแนนใบขับขี่  เกณฑ์ในการตัดแต้มใบขับขี่และความผิดร้ายแรงถูกพักใช้ใบขับขี่ที่ต้องรู้มาฝากกัน

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

   

  คะแนนใบขับขี่คืออะไร? หักคะแนนจราจร เริ่มวันไหน?

  แต้มคะแนนใบขับขี่ คือ คะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่กำหนดให้ผู้มีใบขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม และจะถูกตัดคะแนนความประพฤติการขับรถตั้งแต่ 1-4 คะแนนตามข้อหาผิดกฎจราจร หากถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ทุกชนิด 90 วัน โดยจะเริ่มตัดคะแนนจราจรในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 

  จะตัดแต้มคะแนนใบขับขี่ในข้อหาความผิดไหนบ้าง? ครั้งละกี่คะแนน?

  ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ขับรถผิดกฎจราจร จะถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่ตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา ตั้งแต่ 1-4 คะแนนต่อครั้ง หากทำความผิดครั้งเดียวในหลายข้อหา จะตัดคะแนนตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละข้อหา แต่ไม่เกิน 8 คะแนนต่อความผิดในครั้งนั้นๆ หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน (จาก 12 คะแนน) จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ เป็นเวลา 90 วัน

  ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 1 คะแนน 

  • ขับรถไม่หยุดให้คนข้าม ณ ทางข้าม
  • ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
  • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
  • ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์มือถือ
  • ไม่ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด
  • ไม่หยุดรถหรือจอดรถชิดขอบทางเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน
  • ขับจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หรือผู้โดยสารไม่ได้สวมหมวกนิรภัย
  • ขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
  • ขับรถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
  • ไม่ติดแผ่นป้ายหรือเครื่องหมายให้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว
  • ปรับเปลี่ยนหรือปิดบังข้อมูลเครื่องหมายประจำรถ
  • ได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุสมควร

  ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 2 คะแนน 

  • ขับรถฝ่าไฟแดง
  • ขับรถย้อนศร
  • ขับรถในระหว่างถูกยึด หรือถูกสั่งพักใบขับขี่

  ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 3 คะแนน

  • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
  • ขับรถชนแล้วหนี
  • ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

  ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ ครั้งละ 4 คะแนน

  • ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
  • ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
  • ขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัยของผู้อื่น
  • แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ตรวจสอบแต้มใบขับขี่ได้จากช่องทางไหนบ้าง?

  จะตัดคะแนนความประพฤติของคนขับรถได้ด้วยวิธีไหนบ้าง?

  การตัดคะแนนจราจรของผู้มีใบขับขี่ที่ทำความผิด แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีรู้ตัวผู้ขับขี่ จะตัดแต้มคะแนนใบขับขี่ของผู้ขับขี่รายนั้นๆ และกรณีไม่พบหรือทราบตัวผู้ขับขี่ จะแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ โดยอาจเป็นได้ทั้งการออกใบสั่ง ตักเตือน เรียกปรับ หรือส่งสำนวนฟ้องศาล

  หากพบว่าเจ้าหน้าที่ตัดแต้มคะแนนไม่ถูกต้อง หรือผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่ สามารถแจ้งขอตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ ในขณะที่หากพบว่าผู้ขับขี่ที่ทำความผิดเป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต่อไป

  จะขอแต้มคะแนนใบขับขี่คืนได้อย่างไร?

  การคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ แบ่งได้ 2 กรณี คือ กรณีผู้ที่ถูกตัดคะแนนจราจรจะได้รับคะแนนใบขับขี่คืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่กระทำความผิดและถูกบันทึกตัดแต้มใบขับขี่ตามความผิดในแต่ละข้อหา หากมีคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน แต่ผ่านการอบรมความรู้การขับรถและวินัยจราจรตามที่กำหนด จะได้รับคะแนนคืนตามรอบการอบรมแต่ละครั้งใน 1 ปี โดยผู้ขับขี่จะมีสิทธิได้รับคืนคะแนนจากการเข้ารับการอบรมเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

  สำหรับกรณีผู้ที่ถูกสั่งพักใบขับขี่จากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน เมื่อพ้นกำหนดพักใบขับขี่แล้ว จะได้รับคะแนนคืนเพียง 8 คะแนนเท่านั้น โดยอีก 4 คะแนนที่เหลือ จะได้รับคืนต่อเมื่อไม่ได้ถูกบันทึกตัดแต้มความประพฤติอีกเลยในรอบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันครบกำหนดสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ แต่หากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด จะได้รับคะแนนใบขับขี่คืนทั้ง 12 คะแนน

  กรณีไหนบ้างที่จะทำให้ถูกสั่งพักใบขับขี่ 90 วัน?

  กรณีที่ทำให้ถูกสั่งพักใบขับขี่ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ การถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถเหลือ 0 คะแนน (จาก 12 คะแนน) หรือการมีพฤติกรรมการขับขี่ผิดกฎหมายจราจรที่มีลักษณะร้ายแรง ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

  • มีเหตุก่อให้เกิด หรือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงสาธารณะ
  • มีลักษณะเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง
  • มีพฤติการณ์หลบหนี เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล/ทรัพย์สิน

  ทั้งนี้ การขับรถในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 156 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  จะทราบได้อย่างไรว่าถูกสั่งพักใบขับขี่?

  ผู้ถูกตัดแต้มคะแนนจราจรจนเหลือ 0 คะแนน และถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน จะได้รับคำสั่งพักใบขับขี่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งจะไปยังที่อยู่ของผู้ได้รับใบขับขี่ตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมการขนส่งทางบก ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 0 คะแนน และเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันส่งคำสั่ง ให้ถือว่าผู้ถือใบขับขี่ได้รับแจ้งคำสั่งเรียบร้อยแล้วตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

  ความผิดร้ายแรงถูกพักใช้ใบขับขี่ในครั้งเดียวมีอะไรบ้าง?

  เช็คแต้มคะแนนใบขับขี่ได้จากที่ไหนบ้าง?

  สามารถตรวจสอบแต้มใบขับขี่ได้จากเว็บไซต์ PTM E-ticket (https://ptm.police.go.th/) แอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กองบังคับการตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งเมื่อเริ่มใช้มาตรการบันทึกตัดแต้มคะแนนจราจรอย่างเป็นทางการแล้ว

  กฎหมายที่เกี่ยวกับการหักคะแนนจราจรมีอะไรบ้าง?

  • ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 (เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
  • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 (เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
  • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 (เริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565)
  • ระเบียบว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2565 (เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
  • ระเบียบว่าด้วยการประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2565 (เริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565)
  • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 (เริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565)

  แรบบิท แคร์ พร้อมเป็นผู้ช่วยรักษาแต้มคะแนนจราจรด้วยประกันรถยนต์ชั้น 1 จากทุกบริษัทประกันชั้นนำที่มีให้เลือกเช็คเบี้ยประกันหรือเปรียบเทียบออนไลน์ได้ทันที พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง บริการโทรประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการเคลมออนไลน์ผ่านทาง LINE (@rabbicare) บริการมีรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อม หรือชดเชยค่าเดินทางกลับบ้าน รับสิทธิพิเศษความแคร์ได้ก่อนใคร โทรเลย 1438 หรือ https://rabbitcare.com/

  บทความประกันรถยนต์

  Rabbit Care Blog Image 80494

  ประกันรถยนต์

  ออกรถวันไหนดี? ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2565 และวันดีประจำเดือน

  การที่จะทราบวันดีออกรถในแต่ละเดือนได้นั้น จะต้องคำนวณพื้นดวงวันเกิดของเจ้าของรถแต่ละคน ร่วมกับฤกษ์ยามมงคลประจำเดือนที่สมพงษ์กับเจ้าของรถเท่านั้น
  Tawan
  04/11/2022
  Rabbit Care Blog Image 80280

  ประกันรถยนต์

  เช็คตารางประมูลเลขทะเบียนรถมงคล 2565 พร้อมความหมายตัวอักษรทะเบียนรถ ก-ฮ

  การจองเลขทะเบียนรถมงคลไม่ทันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะสามารถจองทะเบียนรถเลขสวยพร้อมตัวอักษรทะเบียนรถมงคลประจำวันเกิดได้ง่ายๆ
  Tawan
  04/11/2022
  Rabbit Care Blog Image 80281

  ประกันรถยนต์

  วิธีเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม (ไม่มีคู่กรณี/คู่กรณีไม่มีประกัน)

  เมื่อเกิดอุบัติรถชนจนรถพังใช้งานต่อไม่ได้ ทำให้ต้องหยุดใช้รถ นอกจากคำถามที่ว่าประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้างแล้วคำถามต่อๆ ไป คือ จะหารถที่ไหนมาใช้แทน?
  Tawan
  25/10/2022