แคร์เรื่องประกันยานยนต์

เมาแล้วขับเสียค่าปรับเท่าไร? เคลมประกันได้ไหม? ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าใดที่ผิดกฎหมาย?

ผู้เขียน : Tawan

A dedicated writer specializing in insurance and financial services, with a particular focus on motor insurance.

close
Published March 09, 2023

คดีเมาแล้วขับ เป็นคดีอาญาประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจสงสัยว่าเมาแค่ไหนประกันไม่จ่าย หรือเมาแล้วชนประกันจ่ายไหม วันนี้ แรบบิท แคร์ หาคำตอบมาให้แล้ว พร้อมสรุปอัตราโทษจากการขับขี่ขณะมึนเมาสุรามาฝากกัน

เป่าแอลกอฮอล์ ไม่เกินเท่าไหร่ ถึงจะไม่โดนจับ?

การเป่าแอลกอฮอล์ผ่านครื่องตรวจเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (Breathalyzer) ต้องมีค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood Alcohol Content; BAC) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) หรือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดจึงจะไม่ผิดกฎหมายฐานขับขี่ในขณะมึนเมา

กรณีเครื่องเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่สามารถคำนวณค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ได้ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ (2,000 : 1) ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 ในการแปลงค่าและคำนวณระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจให้เป็นระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตัวอย่างเช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายได้เท่ากับ 0.25 mg/l จะเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ 500 mg/l หรือเท่ากับ 50 mg%

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าใดที่ผิดกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับ?

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ผิดกฎหมายกรณีขับขี่รถในขณะเมาสุรา ได้แก่ 1) ผู้ขับขี่ทั่วไปที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) หรือ 2) ผู้ขับขี่ที่มีอายุหรือประสบการณ์การขับขี่น้อยกว่าที่กำหนด และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) มีรายละเอียดดังนี้

50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากการเป่าแอลกอฮอล์หรือตรวจวัดเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 โดยเครื่องตรวดวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด หรือทำการตรวจเลือด ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและทำการเจาะเลือดภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยหรือมีประสบการณ์ในการขับขี่ไม่เพียงพอตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • ผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
  • ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้
  • ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่

เมาขับรถชนประกันจ่ายไหม?

ประกันภัยรถภาคบังคับ

กรณีผู้ขับขี่เมาแล้วขับหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับรถชน จะได้รับความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกรณีเมาแล้วขับตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่รถของผู้ขับขี่หรือได้ทำไว้ ในขณะที่ประกันรถภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่มีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์เท่านั้น

ประกันภัยรถภาคสมัครใจ

กรณีเมาแล้วขับและเป็นฝ่ายผิด แต่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเกินไม่เกินตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายสินไหมชดเชยความเสียหายต่อตัวรถและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขประกันภัยภาคสมัคใจที่ทำเอาไว้ แต่กรณีที่ผู้ขับขี่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กำหนด บริษัทประกันจะจ่ายสินไหมชดเชยให้แก่ผู้เสียหายเท่านั้น ไม่จ่ายให้กับผู้ทำประกัน

มีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ ประกันไม่จ่าย?

ผู้ขับขี่ทำประกันรถภาคสมัครใจ และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันรถที่ทำเอาไว้ ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องการแก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเมาแล้วขับ จะไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อมีปริมาณแอลกอฮอลล์มากกว่า 50 mg% ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

  คำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

  คำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560
ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

  การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

  การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้ถือว่า “เมาสุรา”

คู่กรณีเมาแล้วขับรถมาชน ประกันคุ้มครองไหม?

ผู้ประสบภัย บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เมาแล้วชนและรถคันดังกล่าวได้ทำประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจไว้ จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันรถครบถ้วน โดยบริษัทประกันภัยของรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนทั้งในส่วนของชีวิตและทรัพย์สิน และไล่เบี้ยค่าสินไหมที่จ่ายไปคืนจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กำหนด

เมาแล้วขับแต่เป็นฝ่ายถูก ประกันคุ้มครองหรือไม่?

กรณีเมาแล้วชนและเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและชีวิตของผู้ขับขี่หรือผู้ทำประกันตามเงื่อนไขของประกันภัยภาคสมัครใจ เฉพาะกรณีที่ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 mg.% หรือไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์เท่านั้น ในขณะที่ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. จะยังให้ความคุ้มครองเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม คดีเมาแล้วขับเป็นคดีอาญา โดยความผิดตามกฎหมายอาญากรณีเมาแล้วขับ เกิดขึ้นและสำเร็จในทันทีที่ขับขี่ในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่เกี่ยวกับกรณีประมาทร่วมหรือคู่กรณีกระทำความผิดด้วยหรือไม่ รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มักจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝ่ายนั้นเป็นผู้ประมาท ซึ่งต้องมีการพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานแวดล้อมประกอบต่อไป

เมาแล้วขับ มีโทษอะไรบ้าง?

บทลงโทษกรณีเมาแล้วขับ หรือการปฏิเสธการเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ คือ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000 – 20,000 บาท สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ นอกจากนั้นแล้วยังมีบทลงโทษทั้งจำและปรับผู้ขับขี่ที่เมาแล้วชนในกรณีอื่น ๆ ตามที่มีระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) ดังต่อไปนี้

เมาแล้วขับและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกำหนด

ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ 

ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000-120,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

แรบบิท แคร์ รวบรวมแบบประกันรถยนต์จากทุกบริษัทประกันชั้นนำมาให้เลือกครบ พร้อมเปรียบเทียบประกันรถออนไลน์ด้วยตัวเองง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเมื่อเลือกซื้อประกันรถยนต์กับ แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดสูงสุด 70% ผ่อนเบี้ยประกัน 0% ผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสด นานสูงสุด 10 เดือน บริการช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉินทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง หรือรถใช้ระหว่างซ่อม โทรเลย 1438

คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง
 

 

บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ทุนประกันคืออะไร สำคัญอย่างไร ? หลักการคำนวณทุนประกันรถยนต์

ทุนประกัน หรือทุนประกันรถยนต์ คืออะไร ? หลายคนที่กำลังเริ่มเข้าสู่วงการการซื้อประกันภัยหรือกำลังเริ่มพิจารณาการซื้อประกันรถยนต์ควรที่จะรู้จักไว้
กองบรรณาธิการ
01/12/2023

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ชนแล้วหนี จำทะเบียนได้/ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร? เรียกร้องค่าความเสียหายอะไรได้บ้าง?

“ชนแล้วหนี” คือ เหตุการณ์รถชนรถที่ผู้กระทำความผิดมีท่าทีเตรียมขับหนีออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
Tawan
23/02/2023

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

รถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. จักรยานยนต์ได้ที่ไหน? ไม่มี พ.ร.บ. ไม่มีใบขับขี่ เบิกได้ไหม?

รถล้มเองแบบไม่มีคู่กรณี หรือระบุตัวคู่กรณีไม่ได้ บาดเจ็บเล็กน้อยหรือเสียชีวิต สามารถเบิก พ.ร.บ. ได้กับบริษัทประกันที่ทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ไว้ หรือบริษัท
Tawan
25/12/2022