ประกันรถยนต์

เจ้าของรถต้องรู้! ระดับความเร็วปรับใหม่ที่กฎหมายกำหนด

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง
Published March 02, 2021
ขับรถยนต์

ผู้ขับรถยนต์บนท้องถนนต้องมีความเข้าใจถึงกฎหมายการกำหนดความเร็วทั้งบนเส้นทางหลวง และถนนหนทางในเมืองว่า มีการกำหนดไว้อย่างไร เพื่อให้ไม่ต้องโดนใบสั่ง ซึ่งล่าสุดช่วงปลายปี 2563 ได้มีการกำหนดความเร็วไว้หลากหลายประเภท เพื่อให้ขับขี่ตามกฎจราจร ซึ่งจะมีอะไรบ้างที่มีการปรับเปลี่ยน วันนี้ Rabbit Care มีข้อมูลดี ๆ มาเสริฟให้ถึงที่แล้ว 

ขับรถยนต์

รถยนต์ - รถจักรยานยนต์ กำหนดความเร็วใหม่เท่าไร

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ร่างกฎหมายใหม่ได้กำหนดอัตราความเร็วการขับรถยนต์ไว้ ทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้นและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกินตามประเภทของรถ ได้แก่

 • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 • รถบรรถทุกคนโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 • รถจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • รถจักรยานยนต์กำหนดอัตราความเร็วใหม่ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 • รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 • รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 • ส่วนรถยนต์อื่นที่ไม่อยู่ในข่ายข้างต้นให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเดิม 90 กม./ชม. ส่วนเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

ขับรถยนต์

อัตราค่าปรับจราจรใหม่ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการกำหนดอัตราค่าปรับตามความผิดตามพรบ. จราจรทางบกใหม่ขึ้นมา และจะบังคับใช้ต่อไปในปี 2564 มีตั้งแต่ 200 - 1,000 บาท ไม่ว่าจะขับรถเร็ว หรือผิดกฎจราจรต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 • ไม่พกใบขับขี่ หรือ ไม่แสดงใบขับขี่ โดนค่าปรับ 200 บาท
 • นำรถยนต์ที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควันดำ ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทาง เดินรถปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ฝ่าฝืนเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจร โดนค่าปรับ 500 บาท
 • ขับขี่บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร โดนค่าปรับ 500 บาท
 • ขับเร็วเกินอัตรากำหนดปรับ 500 บาท
 • ขับขี่มอไซค์ไม่สวมหมวกคนขับไม่ใส่ ค่าปรับ 400 บาท คนซ้อนไม่ใส่ ค่าปรับ 800 
 • ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้ นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยมอัตราโทษปรับ 400 บาท
 • ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรปรับ 400 -1,000 บาท
 • ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับ 400-1,000 บาท
 • ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมาย จราจรให้แซงได้ปรับ 400-1,000 บาท
 • ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ปรับ 500 บาท
 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงปรับ 500 บาท
 • นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถปรับ 500 บาท
 • นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถปรับ 1,000 บาท
 • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถปรับ 1,000 บาท
 • ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร อัตราโทษปรับ 1,000 บาท

ขับรถยนต์

 • ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดจากที่กำหนดปรับ 500 บาท
 • ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร ปรับ 1,000 บาท
 • ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลังปรับ 500 บาท
 • ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือ แสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตน หรือแก่คนโดยสาร) ปรับ 1,000 บาท
 • ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตรปรับ 1,000 บาท
 • กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจรปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุกจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสง สะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้ เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินปรับ 500 บาท
 • ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดงปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือปรับ 1,000 บาท
 • ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตรปรับ 1,000 บาท
 • ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้ปรับ 200-500 บาท
 • ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ปรับ 400-1,000 บาท
 • เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณปรับ 400-1,000 บาท
 • ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท
 • ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยกปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขนหรือสัญญาณไฟปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับรถยนต์

 • กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจรปรับตั้งแต่ 200-500 บาท
 • กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพานปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้)ปรับ 400-1,000 บาท
 • หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจปรับ 500 บาท
 • ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถปรับ 500 บาท
 • จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตรปรับ 500 บาท
 • หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควรปรับ 500 บาท
 • หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควรปรับ 500 บาท
 • จอดรถบนทางเท้าปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยกปรับ 500 บาท
 • จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดปรับ 500 บาท
 • จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตรปรับ 500 บาท
 • จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรปรับ 500 บาท
 • ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้ายจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอด นั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตรปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

 

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนอย่างระมัดระวังจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกจากนี้แล้วการทำประกันรถยนต์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในยามขับขี่รถยนต์ได้เช่นกัน สนใจทำประกันรถยนต์ได้ที่ Rabbit Care ช่องทางออนไลน์ที่มีประกันรถยนต์ให้คุณได้เปรียบเทียบราคาที่ตรงใจที่สุด 

บทความประกันรถยนต์

Rabbit Care Blog Image 75753

ประกันรถยนต์

ซื้อประกันรถทั้งที ต้องเปรียบเทียบประกันรถยนต์อย่างไรบ้าง ?

อยากจะซื้อประกันรถทั้งที มือใหม่หัดขับทั้งหลายจะเลือกประกันรถยนต์อย่างไรดีนะ? หรือถ้าอยากเปลี่ยนประกันรถที่ใช้มานาน
คะน้าใบเขียว
17/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75828

ประกันรถยนต์

เปิด 3 ข้อสงสัย ‘เช็คระยะรถยนต์’ ที่มือใหม่ต้องรู้

การเช็คระยะรถยนต์ คือ การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วน อะไหล่ ตลอดจนการทำงานของรถยนต์ เมื่อใช้งานครบตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะรถยนต์ Honda
Tawan
13/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75832

ประกันรถยนต์

เปิดทุกขั้นตอน! ต่อใบขับขี่อย่างไรในยุคโควิด

ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ไม่แน่นอนแบบนี้ ขั้นตอนการต่อใบขับขี่อาจเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์
Tawan
13/01/2022