Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร? ต้องจ่ายในกรณีไหนบ้าง?

ค่าสินไหมทดแทน หนึ่งในคำศักพท์สำหรับผู้ที่มีใขับขี่ควรรู้ ว่าแต่ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร? หากอยากเบิกเคลมจะต้องทำเรื่องอย่างไรบ้าง? และในกรณีที่คู่กรณีไม่จ่าย เราจะเรียกร้องได้อย่างไร วันนี้ แรบบิท แคร์ มีคำตอบมาให้ ไปดูกันเลยดีกว่า!

รู้จักกันให้มากขึ้น ค่าสินไหมทดแทน คือ อะไรกันนะ?

ค่าสินไหมทดแทน คือ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเงิน รวมไปถึงความเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงิน หรือทำให้เสียสิทธิ์ก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทน รถชน ได้ทั้งสิ้น เบื้องต้นสามารถเรียกร้องกับได้ มีอยู่ 9 ข้อ คือ

 • ค่าปลงศพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย
 • ค่าขาดไร้อุปการะ
 • ค่าชดใช้การขาดการขาดงานของบุคคลภายนอก
 • ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นกรณีเสียชีวิต เช่น ค่าพิมพ์หนังสืองานศพ, ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนา เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในอันตนต้องเสียไป (กรณีความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย) เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าพยาบาลในอนาคตอีกด้วย
 • ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 • ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นที่มิใช่ตัวเงิน

สำหรับค่าสินไหมทดแทน คือ สามารถเรียกร้องได้จากประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถยนต์) และประกันภาคสมัครใจที่เจ้าของรถได้ทำเอาไว้ ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันภาคสมัครใจไว้ จะสามารถเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทนได้จากแค่ พ.ร.บ. รถยนต์ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แล้วแบบนี้ประกันรถภาคสมัครใจสามารถเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน รถชน ได้มากน้อยแค่ไหน?

สำหรับการเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน รถชน กับทางประกันรถภาคสมัครใจนั้น เบื้องต้นจะสามารถเบิกเคลมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเบิก พ.ร.บ.รถยนต์ ได้ ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่เกินจากวงเงินของ พ.ร.บ. รถยนต์ จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บ จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าชดเชยจากสินทรัพย์ที่เสียหรือสูญหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าชดเชยความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัว เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทางหรือการทำงาน, ค่าขาดไร้อุปการะ, ค่าชดเชยรายได้, ค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อม จะสามารถมาเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ถูกควบคุมตัวจากความผิด
 • ค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันที่เอาประกัน ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม

ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมและวงเงินคุ้มครองนั้น สามารถเช็กได้กับกรมธรรม์ประกันรถที่ได้ทำเอาไว้ ทั้งความคุ้มครอง และวงเงินที่สามารถเคลมได้ ซึ่งค่าชดเชยดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนเบี้ยประกันที่ผู้ทำเลือกจ่ายไปด้วย

ตัวอย่าง คุณแคร์เลือกทำประกันรถชั้น 1 ด้วยทุนประกัน 650,000 บาท หากคุณแคร์เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน หลังจากดำเนินการเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน จาก พ.รบ. รถยนต์ไปแล้ว เหลือส่วนเกินค่ารักษาพยาบาลอีก 4,000 บาท ก็สามารถเบิกได้จากประกันรถชั้น 1 ที่ทำเอาไว้ได้

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? หากต้องการเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน

สำหรับเอกสารที่จำเป็นและสำคัญในการเบิกเคลมค่าชดเชย ค่าสินไหมทดแทน รถชน อาจจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ต้องการเบิกและบริษัทประกัน แต่หลัก ๆ จะใช้เอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทฯที่ทำประกันเอาไว้
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และสำเนา ไม่ว่าจะเป็นจากสถานพยาบาล หรืออู่ซ่อมรถ แจ้งรายการค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดและมีลายเซ็นรับรอง
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (กรณีอุบัติเหตุ) ซึ่งต้องมีการรับรองสำเนาจากตำรวจ
 • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่นอนโรงพยาบาล อาการ บริเวณที่บาดเจ็บ และสาเหตุ (ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ)
 • บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนรถ (กรณีอุบัติเหตุ)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ในกรณีที่เสียชีวิต), ภาพถ่ายอุบัติเหตุ, สำเนาสูติบัตร, สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ผู้ทำประกันมีการเปลีย่นชื่อ-สกุล) เป็นต้น

สรุปแล้ว ค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากหลายส่วน แรกสุด แรบบิท แคร์ จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเต่าง ๆ จาก พ.ร.บ. รถยนต์เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยเบิกส่วนต่างที่เหลือจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต่าง ๆ ที่ได้ทำเอาไว้ เช่น ประกันรถยนต์ชั้น 1 , ประกันรถชั้น 2+ , ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 เป็นต้น

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคืออะไร?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ เงินค่าชดเชยที่บริษัทประกันฯของฝ่ายที่ผิด จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายถูกจากการเสียประโยชน์ที่ไม่มีรถใช้ในระหว่างการซ่อม ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ที่เป็นฝ่ายถูกต้องเป็นคนเรียกร้องสิทธิ์ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับบริษัทประกันฯ ของผู้ที่เป็นฝ่ายผิดด้วยตัวเอง และฝ่ายที่ผิดต้องมีการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ และมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก (รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์) จึงจะเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนนี้ได้ ส่วนฝ่ายถูกจะต้องมีใบขับขี่อย่างถูกต้องและทำประกันรถยนต์ไว้ด้วย จึงจะสามารถเริ่มกระบวนการได้

สำหรับความแตกต่างของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถและค่าสินไหมทดแทน รถชน แตกต่างตรงที่ ค่าสินไหมทดแทนเบิกเคลมได้ทั้ง พ.ร.บ.รถยนต์ และประกันรถภาคสมัครใจ และสามารถเบิกเคลมได้แม้ผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด แต่ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจะเรียกร้องได้ ในกรณีที่ผู้เรียกร้องเป็นฝ่ายถูก และฝั่งผิดต้องมีประกันรถภาคสมัครใจเท่านั้น

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ มีอัตราขั้นต่ำของการเรียกค่าชดใช้ ตามประกาศ คปภ. ประจำปี 2565 เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยเจรจาจ่ายในจำนวนที่ต่ำเกินไป ดังนี้

 • รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
 • รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
 • รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
 • รถประเภทอื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณีไป

หากต้องการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับขั้นตอนในการเบิกเคลมสามารถทำได้ ดังนี้

 • เตรียมเอกสารที่สำคัญในการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์, ใบเคลม (ใบรองรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน), สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์, สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนาใบขับขี่รถยนต์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบรับรถ หรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ, รูปถ่ายตอนซ่อม, รูปถ่ายความเสียหาย, หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

 • ติดต่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณี (ฝ่ายผิด) จากนั้นให้ยืนยันคำเรียกร้อง ในช่วงเวลาที่รถของคุณกำลังซ่อมอยู่ เมื่อบริษัทของคู่กรณีแจ้งเอกสารที่ต้องการมา ให้คุณนำเอกสารต่าง ๆ จัดส่งไปยังบริษัทของคู่กรณีเพื่อดำเนินการต่อ

 • รอบริษัทคู่กรณีติดต่อกลับมา เนื่องจากต้องเช็กข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าต้องชดเชยให้กับคุณเท่าไร ทำการประเมิน และเจรจาต่อรอง หลังจากตกลงกันเสร็จเรียบร้อย ก็รอรับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ภายใน 7 วัน

ถ้าคู่กรณีไม่รับผิดชอบ อยากเรียกร้องค่าสินไหม ต้องทำอย่างไร?

สำหรับใครที่รถโดนชนแล้วคู่กรณีไม่รับผิดชอบนั้น ไม่ต้องกังวลไป เบื้องต้น เราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ขึ้นกับประเภทประกันที่เราทำไว้ ดังนี้

 • กรณีทำประกันชั้น 1

ให้โทรแจ้งบริษัทประกันในทันที เพื่อให้บริษัทประกันเข้ามาดำเนินการต่อทางบริษัทประกันก็จะทำเรื่องเคลมค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากประกันชั้น 1 จะคุ้มครองครอบคลุมการชนในทุกกรณีอยู่แล้ว

 • กรณีทำประกันชั้น 2+ หรือประกันชั้น 3+

สามารถแจ้งบริษัทประกันให้เข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนหลังรถชนได้ทันทีไม่ต่างจากการทำประกันชั้น 1 เฉพาะกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น หากเป็นฝ่ายผิด ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ที่ 2,000 บาทขึ้นไป ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของแต่ละบริษัทประกัน

 • กรณีที่ทำประกันชั้น 2 หรือประกันชั้น 3

เพราะประกันดั่งกล่าว จะเน้นคุ้มครองความเสียหายที่ตัวบุคคลมากกว่า ทำให้ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจากประกัน แต่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากคู่กรณีหากคุณเป็นฝ่ายถูก

อย่างไรก็ตามเมื่อรถโดนชนแล้วคู่กรณีไม่รับผิดชอบจริง ๆ ไม่ว่าจะยืนยันความถูกต้องของคุณได้จากหลักฐานแล้วก็ตาม กรณีนี้สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากรถชนได้ แต่ต้องดำเนินการฟ้องร้องกันทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายแล้วหากว่ารถของคู่กรณีไม่มีประกัน ทางบริษัทประกันของคุณก็จะช่วยจัดการติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทนกับทางคู่กรณีให้ต่อไปโดยสรุปแล้ว การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวล และมีประโยชน์ไม่น้อยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้น การมีประกันรถยนต์ติดรถเอาไว้ จะช่วยให้คุณอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นในทุกการขับขี่บนท้องถนน

สำหรับใครที่ต้องการเลือกซื้อประกันรถยนต์ แต่ไม่รู้จะเลือกซื้อที่ไหน ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไง ต้องทที่นี้เลย แรบบิท แคร์ ที่นี้นอกจากจะมีประกันรถให้เลือกหลากหลายชั้นประกัน หลากหลายบริษัทแล้ว ยังมีบริการเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ให้คุณได้เลือกได้ตรงกับไลฟ์สไตล์การขับขี่ พร้อมคำแนะนำจากเจ้าหน้าีท่อย่าง แครืเอเจ้นทน์ ดูแลทั้งก่อนและหลังการขายที่ แรบบิท แคร์ คลิกเลย!

ความคุ้มครองประกันรถยนต์

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา