แคร์การเงิน

มีปัญหาเรื่องค่าเทอม! แบบนี้หาทุนการศึกษาได้จากไหนบ้างนะ?!

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: November 2,2022

เรื่องเงินไม่เคยเข้าใครออกใคร และคงไม่ดีแน่ถ้าปัญหาการเงินทำให้เรื่องการศึกษาเรียนต่อของลูกหลานเราต้องสะดุดลง แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไป นอกจากทุน กยศ. ที่เราคุ้นเคยกันแล้ว ยังมีหนทางอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณหาทุนการศึกษาได้ ว่าแต่เราจะไปหาทุนเหล่านี้ได้จากไหนกันบ้าง มาตาม แรบบิท แคร์ ไปดูกันเลยดีกว่า!

 
บัตรไหนคุ้ม เปรียบเทียบเลย แค่ 30 วิ เช็คเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
 

มองหาทุนการศึกษาจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

หลายโรงเรียน หรือในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยมักจะมีทุนประจำของมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอยู่ แน่นอนว่ามีทั้งในมหาลัยรัฐ มหาลัยเอกชน ทั้งในประเทศ และทุนการศึกษาต่างประเทศ แต่ทุนจากสถานศึกษามักจะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ผลงานการวิจัย รวมไปถึงความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น ดนตรี, กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถหาได้ เช่น

 • ทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีทุนฯจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรภายนอก แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนรางวัลเรียนดี ทุนสร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีทุนหลายประเภท ทั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา, ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนภายนอกจากบุคคล/บริษัท, ทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน, ทุนรางวัล/บทความ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาของแต่ละคณะที่มอบให้แก่นักศึกษาในคณะนั้น ๆ อีกด้วย

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดง ดนตรี และกีฬาดีเด่น ทั้งทุนของมหาวิทยาลัยเองและองค์กรภายนอก

 •  ทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีทุนการศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและขณะศึกษา โดยมีทั้งทุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยลักษณะของทุนมีทั้งทุนให้เปล่า, ทุนจ้างงานนักศึกษา, ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอน

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มหาวิทาลัยมหิดลเองก็มีทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ทั้งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย และทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)

มีทุนการศึกษาหลายประเภท ทั้งทุนบางส่วน 50% และ 100% เช่น ทุนบุตรครู,ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือเอง ก็มีทุนที่หลากหลาย ทั้งทุนส่วนกลางที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 ทุน และทุนการศึกษาประจำคณะ มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนให้กับการเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่อีกด้วย

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และทุนเสริมโอกาส

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต

มีทุนมากถึง 500 ทุน มอบให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา, ดนตรี, ศิลปวัฒนธรรม, ศิลปิน สิ่งประดิษฐ์ และนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาที่ช่วยจ่ายค่าเทอมครึ่งหนึ่งอีกด้วย

 • ทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มีทั้งทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีโครงการต่าง ๆ เพื่อค้นหาผู้รับทุนที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านภาษา, ด้านวิชาการ เป็นต้น

มองหาทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ในไทย

หลากหลายหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในไทยเอง ก็มีทุนการศึกษาที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ทางบ้านกำลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่มากมาย โดยลักษณะการให้ทุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร บางแห่งเป็นทุนให้เปล่า บางแห่งกำหนดเกรดการเรียน หรือบางแห่งได้ไปเรียนต่อยังต่างประเทศโดยแลกกับการกลับมาทำงานในองค์กรเป็นระยะเวลาที่กำหนดก็มี เช่น 

 • ทุนมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา ปลูกฝังค่านิยมต่อการเรียน เกิดความตั้งใจ ฝึกความสามารถ เพื่อส่งเสริมการตอบแทนสังคม ซึ่วามารถขอได้ตั้งแต่อยู่ระดับการเรียนประถมศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ได้รับทุนจากโครงการอื่นมาก่อน และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

 • ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

อีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านการมอบทุน โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป นอกจากนี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ และอนุโลมสำหรับผู้ที่ กู้ กยศ. อยู่แล้ว ก็ยังสามารถขอทุนได้

 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

เป็นทุนสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสามารถติดต่อขอทุนได้ เช่น ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป, ทุนศึกษาระดับปริญญาโท, ทุน UIS  เป็นต้น

 • ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. มีการให้ทุนส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และการสร้างผลงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ JSTP, โครงการ YSTP,โครงการทุนTGIST, โครงการ NUI-RC, ทุนระดับปริญญาโท และโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

 • โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและบางส่วน Kansinee Scholarship

กองทุน Kansinee Scholarship จะมีการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 • ทุนจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จะคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 เข้ารับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในอีก 3 ปีที่เหลือ

มองหาทุนจากภาคเอกชน หรือมูลนิธิต่าง ๆ

นอกเหนือจากหน่วยงาน หรือแหล่งสถานศึกษาต่าง ๆ ในไทยแล้ว ทุนฯจากภาคเอกชน หรือทุนการศึกษาตามมูลนิธีต่าง ๆ ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ! โดยแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไข จำนวนทุน ที่แตกต่างกันออกไป เช่น 

 • ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

เป็นการสันบสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดีมีทักษะ ตามมหาวิทยาลัยที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขว่า สามารถเข้าฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) ในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ที่มูลนิธิกำหนดได้ นอกจากนี้จะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนฯ จากที่อื่น ยกเว้น กยศ./กรอ. ประเภทยากจน (ทุกมหาวิทยาลัย) หรือทุนช่วยเหลือค่าครองชีพแบบไม่ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย

 • ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

เป็นทุนสำหรับนักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือ มัธยมชั้นปีที่ 3 (นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์ จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 อีกด้วย

 • ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

ทุนจากงมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ อย่าง ปวช. และ ปวส. โดยทุนนี้เป็นทุนฟรีไม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนคือ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด และสถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

และนี่เป็นเพียงหนึ่งในแหล่งการหาทุนการศึกษาที่น่าสนใจนอกเหนือจากการกู้ยืมทุน กยศ. และสำหรับใครที่มองว่าทุนการศึกษาเหล่านี้ไม่ตอบโจทย์ลูกหลานเท่าที่ควร กังวลเรื่องเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตามมา แรบบิท แคร์ เอง ก็ขอแนะนำ สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อรถแลกเงิน กับ แรบบิท แคร์ ! 

ที่นี้ นอกจากสินเชื่อส่วนบุคคลจะของ่าย อนุมัติไว มีให้เลือกหลากหลายสินเชื่อแล้ว ยังมีบัตรกดเงินสดที่ช่วยคุณได้หากเกิดปัญหาฉุกเฉินที่ไม่สามารถรูดจ่ายได้ด้วยบัตรเครดิต แต่จำเป็นจะต้องใช้เงินก้อน!

เพราะ แรบบิท แคร์ เข้าใจ เรื่องการเรียนเป็นเรื่องใหญ่ การศึกษา และความฝันไม่ควรหยุด สะดุด ด้วยปัญหาการเงิน คลิกเลย สินเชื่อส่วนบุคคล จาก แรบบิท แคร์ !

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

 

 

บทความแคร์การเงิน

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
Thirakan T
11/04/2024