ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

ไทยนิยมยั่งยืน! ผุดโครงการจ้างงาน คาดเงินหมุนเวียนกว่า 6 หมื่นล้าน

ผู้เขียน : IN-Wsible
Published November 27, 2018
ไทยนิยมยั่งยืน
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณจำนวน 24,987.42 ล้านบาท คาดว่าจะผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน และเหล่าเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 3 ล้านรายทั่วประเทศ
  • โครงการผลักดันการจ้างงานเพื่อเกษตรกร ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง อาทิ ฝายชะลอน้ำ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป
[caption id="attachment_38538" align="aligncenter" width="800"]ไทยนิยมยั่งยืน CR : matichon[/caption]

ไทยนิยมยั่งยืน ผุดโครงการจ้างงาน สานต่อความสำเร็จ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยผลจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน และได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการจ้างงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยต่อแหล่งข่าวว่าด้วยเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณจำนวน 24,987.42 ล้านบาท สำหรับดำเนินตามแผนงาน 2 แผนงาน รวม 22 โครงการ
  • ทั้งนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์ว่า งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ จะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเหล่าเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 3 ล้านราย
รวมถึงก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน จังหวัด จนถึงระดับประเทศ จากค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร และส่งผลด้านรายได้จากค่าว่าจ้างแรงงานในโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะกลายเป็นรายได้ของแรงงาน ที่จะถูกนำไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและกระจายไปเป็นรายได้ของร้านค้า รวมถึงธุรกิจในชุมชน[caption id="attachment_38539" align="aligncenter" width="800"]ไทยนิยมยั่งยืน CR : oknation[/caption]

โครงการผลักดันการจ้างงาน เพื่อเกษตรกร

ในส่วนของกระบวนการเสนอโครงการดังกล่าว เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
  • เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เสนอความต้องการผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการตามความประสงค์ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561
  • เกษตรกรชุมชนร่วมกำหนดพื้นที่เป้าหมายของโครงการ เสนอโครงการชุมชนเพื่อทำการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ชุมชนละ 300,000 บาท
  • โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดให้เกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่สำหรับการทำเกษตรกรรมค่อนข้างมาก ซึ่งกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีจะต้องใช้ “น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงจึงมีความจำเป็น และเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐ โดยมีประชารัฐและประชาชนร่วมกันในการบริหารจัดการ ร่วมกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ จึงได้มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำในระดับชุมชนซึ่งผลจากโครงการนี้พบว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำชลประทาน รวมถึงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร จากกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการทำการเกษตรในอนาคต

“ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากงบประมาณโครงการที่ใช้จ่ายลงไปในระบบ จากการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร งบประมาณที่ได้รับจะส่งผลสำเร็จให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านราย ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ คิดเป็นมูลค่า 63,599 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.54 เท่าของเงินงบประมาณ”

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนการผลิตลดลง คุณภาพชีวิตและการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อการเกษตรในระยะยาวก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้น
ที่มา : มติชน, ข่าวสด

บทความประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

Rabbit Care Blog Image 70336

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

พ่อแม่มือใหม่ บริหารการเงินอย่างไรให้รุ่งเงินไม่ช็อต

วางแผนออมเงินให้ลูกแบบไหนดี การวางแผนการเงินให้แก่ลูกน้อยนั้นถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น เริ่มตั้งแต่ลูกจะเริ่มเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอะไร
ใบไม้ร่าเริง
05/05/2021
Rabbit Care Blog Image 67530

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

References สำคัญแค่ไหน เมื่อต้องยื่น resume สมัครงานใหม่?

สำหรับคนวัยทำงานแล้ว การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการลาออกจากงาน เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอตลอดชีวิตการทำงาน
IN-Wsible
02/04/2021
Rabbit Care Blog Image 68704

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

หารายได้เสริม จากอาชีพยอดฮิตบนโลกออนไลน์ (ฉบับนักศึกษา)

ในโลกแห่งยุคดิจิทัล ที่เราต่างใช้โซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่ในอีกมุมหนึ่งก็สามารถค้าขายสร้างรายได้ ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ
ใบไม้ร่าเริง
01/04/2021