Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน

สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี สมัครใหม่ได้หรือไม่

ทุกวันนี้ บัตรเครดิตถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถใช้เพื่อจัดการการเงินได้เป็นอย่างดี หลาย ๆ คนสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ตามปัจจัยภายในชีวิตต่าง ๆ ของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ หรือสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตในกรณีที่สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ในบทความนี้ เราจะพูดถึงข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต รวมไปถึงคำถามที่เกี่ยวกับกรณีที่ทำบัตรเครดิตไม่ผ่านว่าสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะอะไร สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ต้องรอกี่เดือน และสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน สมัครใหม่ได้ไหม

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบัตรเครดิต

เบื้องต้นแล้ว บัตรเครดิตคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มีสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคาร เป็นผู้ให้บริการยืมเงินเพื่อใช้จ่ายสินค้าหรือบริการแทนการใช้เงินสด ด้วยการจ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตแล้ว ทำให้สามารถใช้จ่ายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง จากที่กล่าวไว้ข้างต้น บัตรเครดิตยังสามารถเป็นตัวช่วยในการจัดการการใช้เงินได้ เพราะทำให้เราสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ภายในวงเงินที่สถาบันทางการเงินเป็นผู้กำหนด และต้องชำระคืนวงเงินที่เราใช้ไปตามที่ระบุไว้ ทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ แน่นอนว่าการจัดการการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจะทำให้เรามีเครดิตที่ดีในการชำระหนี้ได้

สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะอะไร

ถึงแม้ว่าการใช้บัตรเครดิตจะทำให้เราสามารถจัดการการใช้เงินของเราได้อีกทางหนึ่ง แต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่สามารถทำบัตรเครดิตได้ สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่านด้วยเหตุผลบางประการ โดยเบื้องต้นแล้วมักมี 4 สาเหตุที่ทำให้สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ดังนี้

รายได้ประจำไม่ถึงตามที่กำหนด


จากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต ในวารสารจุลนิติเดือนกันยายน - ตุลาคม ปีพ.ศ. 2552 กล่าวไว้ว่า มีการกำหนดมาตรการที่กำกับดูแลธนาคารผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิต เช่น การกำหนดคุณสมบัติรายได้ของผู้ถือบัตรเครดิตที่จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือมีเงินฝากในบัญชีเพียงพอต่อการชำระเงินตามบัตร จากประกาศดังกล่าว ทำให้เราทราบว่า หนึ่งในสาเหตุที่อาจทำให้หลาย ๆ คนสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านเป็นเพราะมาตรการดังกล่าวที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของสถาบันทางการเงินแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม หากรายได้ของเราไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้ในมาตรการแล้ว ก็จะทำให้เราสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่านไปโดยปริยายนั่นเอง

ที่มาของรายได้ไม่แน่นอน


แน่นอนว่าที่มาของรายได้อาจทำให้บางคนสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน แม้ว่ารายได้ของเราตรงตามมาตรการหรือกำหนดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น พนักงานราชการ พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะถือว่ามีรายได้ประจำ เพราะกลุ่มอาชีพดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน อีกทั้งเงินเดือนที่ได้รับจากหน่วยงานของตนเองจะโอนเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารโดยวิธี Payroll ซึ่งเป็นหลักฐานอีกหนึ่งอย่างที่สามารถยืนยันว่าเรามีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งโดยส่วนมาก ผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากระบบดังกล่าวจะไม่พบกับปัญหาการสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน ในทางกลับกัน ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย หรือแม้แต่ฟรีแลนซ์ จะถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เพราะรายได้ในแต่ละวันอาจไม่เท่ากัน อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานที่มาของรายได้ที่เด่นชัดเท่ากับการรับเงินเดือนของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบธนาคารด้วยระบบ Payroll ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มดังกล่าวอาจสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน อย่างไรก็แล้วแต่ สำหรับผู้ที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์ที่มีการเซ็นสัญญาจ้างกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัท สามารถยื่นเอกสารหรือปรึกษาพนักงานธนาคารก่อนทำบัตรเครดิตได้ แต่ต้องแน่ใจว่าเราจะมีงานเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสัญญาจ้างที่มีอายุสั้น ไม่เช่นนั้น เราก็จะทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน

มีประวัติเสียในเครดิตบูโร


ในหลายครั้ง คนที่อาจสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน อาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีประวัติเสียที่อยู่ในระบบเครดิตบูโร ซึ่งประวัติเสียที่ว่านั่นคือ ประวัติการค้างชำระหนี้ หรือประวัติการผิดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ มาก่อน หากรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้มีการค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ให้ติดต่อไปยังสถาบันนั้น ๆ ที่เรายังมียอดค้างชำระหนี้ เพื่อชำระหนี้ที่ยังคงค้างชำระให้หมด หรือหากไม่มียอดค้างชำระหนี้แล้ว แต่ยังคงมีประวัติเสียในระบบ จะต้องรอให้ประวัติเสียต่าง ๆ ทยอยออกจากระบบ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี หลังจากนั้น จึงค่อยสร้างประวัติในระบบใหม่ด้วยการชำระหนี้ให้ตรงเวลา ดังนั้น ก่อนสมัครบัตรเครดิตแล้ว ควรทำให้แน่ใจว่าเราไม่มีประวัติเหล่านี้อยู่ในระบบ

เอกสารที่ยื่นสมัครไม่ถูกต้อง


เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หลายคนสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน โดยปกติแล้ว ระหว่างการสมัครบัตรเครดิต เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครบัตรเครดิตบ้าง โดยปกติแล้ว จะใช้เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนา Statement ย้อนหลังของตัวเอง โดยสำเนา Statement ที่จะต้องยื่นนั้นจำเป็นต้องยื่นให้ครบทุกเดือนตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งกำหนดไว้ ส่วนใหญ่แล้ว ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ มักกำหนดให้ส่ง Statement 6 เดือนย้อนหลัง เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราทำงานมาแล้วไม่น้อยไปกว่า 6 เดือน มากไปกว่านั้น ในการเซ็นรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องใช้ลายมือชื่อของผู้ที่จะสมัครบัตรเพียงคนเดียวเท่านั้น อีกทั้งไม่ควรมีจุดแก้ไขในเอกสารที่จะต้องยื่น หากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสารเหล่านั้นมีจุดแก้ไขมากจนเกินไป จะทำให้เราสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน

สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ต้องรอกี่เดือน สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน สมัครใหม่ได้ไหม

สำหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน แล้วสงสัยว่าหากสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ต้องรอกี่เดือน แล้วถ้าสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน สมัครใหม่ได้ไหม หากสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านในครั้งแรก จะต้องใช้เวลา 6 เดือนในการรอ นับตั้งแต่วันที่สมัครบัตรเครดิตครั้งก่อน หรือในกรณีที่ยกเลิกบัตรเครดิตหลังจากได้รับอนุมัติบัตรแล้ว ก็จะต้องใช้เวลา 6 เดือนเช่นเดียวกัน จึงจะสามารถสมัครบัตรใหม่ได้อีกครั้ง ดังนั้น สำหรับคำถามที่ถามว่าสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน สมัครใหม่ได้ไหม คำตอบคือ สามารถสมัครได้ สำหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ต้องรอกี่เดือนจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะรายได้ประจำไม่ถึงตามที่กำหนด สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะที่มาของรายได้ไม่แน่นอน สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะมีประวัติเสียในเครดิตบูโร หรือสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะเอกสารที่ใช้สมัครไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะเตรียมเอกสารหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น ๆ กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ไม่เช่นนั้น จะทำให้คุณสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านโดยใช่เหตุ และการทำบัตรเครดิตไม่ผ่านด้วยเหตุผลดังกล่าวจะทำให้คุณต้องรอนานถึง 6 เดือน จึงจะทำการสมัครบัตรเครดิตได้อีกครั้ง

สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะไม่มีประวัติเลย

หากคุณกำลังจะสมัครบัตรเครดิตครั้งแรก ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าควรดำเนินการอย่างไร เพราะในสถาบันการเงินหลายแห่งจะปฏิเสธการสมัครบัตรเครดิต ทำให้คุณสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะถือว่าทางสถาบันนั้น ๆ ไม่สามารถประเมินหรือตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของคุณได้ ในทางที่ดี ควรปรึกษาและสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินของเราก่อนที่จะสมัครบัตรเครดิต ไม่เช่นนั้น จะทำให้เราสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่านนั่นเอง

จากปัญหาที่ว่าด้วยการสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะอะไร สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ต้องรอกี่เดือน สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน สมัครใหม่ได้ไหม การทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน ทำให้เราทราบถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ในการสมัครบัตรเครดิต ทั้งนี้ สำหรับการสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านแล้ว ยังมีสาเหตุอีกหลายประการที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินแต่ละแห่งปฏิเสธการสมัคร ทำให้คุณสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน เช่น การกำหนดเกณฑ์การสมัครที่แตกต่างกันในรายละเอียด ภาระหนี้ที่สูงเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของแต่ละคน และสาเหตุอื่น ๆ ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิตในตอนนี้ สามารถสอบถามและปรึกษาเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อทำให้ปัญหาการสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน หรือการทำบัตรเครดิตไม่ผ่านหมดไป

ค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืน 10%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 10% ที่ BTS, MRT, คาเฟ่อเมซอน
 • เงินคืน 5% ที่ 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell และใช้จ่ายอื่นๆ
บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X10 คะแนน และส่วนลด 10% บนลาซาด้า
 • X3 คะแนน หมวดแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว
 • รับโค้ดลาซาด้า 1,000 ฿ + บัตร Starbucks 200 ฿
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • ค่าธรรมเนียม กดเงินสด 1%
 • สิทธิพิเศษำในเดือนเกิด
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เงินคืน 2,000 ฿ เมื่อสมัครบัตรทางออนไลน์
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X5 คะแนน ผ่าน Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet, Netflix, Spotify, Apple Music
 • X5 คะแนน หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ช้อปออนไลน์เงินคืน 10%
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • คะแนนใช้แทนส่วนลด ร้านค้าชั้นนำ
 • คะแนนไม่มีหมดอายุ
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

เคทีซี อโกด้า แพลทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • X2 คะแนน ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับโบนัสเพิ่ม 250 คะแนน
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เครดิตเงินคืน 1%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 8 ล้าน
บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ส่วนลด 1% ที่ปั๊มบางจาก
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 6 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ห้างชั้นนำ และหมวดร้านอาหาร
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ BTS ,MRT, 7-Eleven, Shopee, Grab
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

ไทเทเนียม รพ.รามาธิปดี

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 2%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริจาค 0.2% ทุกยอดให้แก่ รพ. รามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 20 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% หรือ 0.79% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ทุก 20 บาท รับ 1 airasia point
 • รับ Platinum member airasia reward
 • ฟรี Aisasia Hot seat, สัมภาระใต้เครื่อง, เครื่องดื่ม
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • สะสมไมล์จากสายการบินชั้นนำ
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 24 ชม.
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1%
 • วงเงิน 2 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืนสูงสุด 3%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 3% ที่ปั๊มเอสโซ่
 • เงินคืน 3% หมวดอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง 6 ล้านบาท
shopee card kasikorn

Kbank-Shopee

ธนาคารกสิกรไทย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • X2 คะแนน เมื่อช้อปออนไลน์
 • X10 คะแนน เมื่อช้อปที่ Shopee Thailand
 • รับ 1% Shopee Coin
 • แลก 1,000 คะแนน รับโค้ด Shopee 150 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา