Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

VAT

วิชา VAT 101! รวมเรื่องที่คนทั่วไปควรรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเวลาจ่ายเงินซื้อของต่าง ๆ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และเรามีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเหล่านี้ รวมถึงร้านค้ามีสูตรคำนวณคิด VAT อย่างไร เราสามารถปฏิเสธไม่จ่ายได้หรือไม่ วันนี้แรบบิท แคร์ จะมาอธิบายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทุกคนเข้าใจมา ณ ที่นี้

VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ Value Added Tax เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยภาษีจะถูกคิดจากมูลค่าสุทธิของสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะมีอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยขณะนี้ประเทศไทยจะเสียภาษีอยู่ที่ 7%

ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้กับผู้ขายโดยรวมทั้งมูลค่าสินค้าหรือบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ขายจะต้องนำภาษีที่เก็บได้นี้ส่งให้กับหน่วยงานภาษีอย่างกรมสรรพากรของภาครัฐบาล และผู้ที่ซื้อสินค้าหรือการบริการก็จะได้ใบกำกับภาษีมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นผู้ที่เสีย VAT จึงสามารถขอใบกำกับภาษีได้และร้านค้าต้องมีหน้าที่ออกให้ใบกำกับให้ลูกค้า

การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่อยู่ในระบบสมดุลเนื่องจากผู้ซื้อจะได้รับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ขายในกรณีที่มีการซื้อขายข้ามชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น

วิธีคิด VAT และสูตรคำนวณในประเทศไทย

สำหรับหลายคนที่สงสัยว่าร้านค้ามีสูตรคิด VAT อย่างไร เราขออธิบายว่า ในประเทศไทย อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 7% โดยสูตรคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยจะเป็นดังนี้


VAT = มูลค่าสินค้าหรือบริการ x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


ยกตัวอย่างเช่น นายสมพงษ์ซื้อสินค้าในห้างแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย น้ำหอมราคา 3,000 บาท, รองเท้าราคา 2,000 บาท, เสื้อเชิ้ตแขนยาวราคา 1,000 บาท รวมรายการสินค้าในบิลเดียวราคารวมทั้งสิ้น 8,000 บาท นายสมพงษ์ จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มคือ


VAT = 8,000 x 0.07 = 560 บาท


สรุปแล้วสมพงษ์ต้องจ่ายภาษีราคา 560 บาท และต้องจ่ายค่าสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 8,560 บาท นั่นเอง

การเก็บ VAT มีประโยชน์อย่างไร?

VAT เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยมีการเรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการและนำไปส่งเป็นรายได้ให้กับรัฐบาล ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังเหตุผลต่อไปนี้

 • เป็นให้รายได้ให้กับรัฐบาล เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น
 • สร้างความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน การเรียกเก็บ VAT จะช่วยให้ราคาสินค้าและบริการเท่าเทียมกัน โดยไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ถ้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้หรือร้านค้าผลิตรายใหญ่อาจขายตัดราคาร้านค้ารายย่อย เป็นต้น
 • ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดการค้า เนื่องจากการเรียกเก็บ VAT จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อการแข่งขันกันในตลาด
 • ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ โดยช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการผลิตและขายสินค้าได้ และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจในระยะยาว

VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จ่ายได้ไหม?

การจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการจ่ายภาษีที่เป็นมาตรฐานในหลายประเทศซึ่งประเทศไทยก็จะบังคับให้จ่ายในอัตรา 7% แต่ก็จะมีในบางกรณีที่สินค้าจะไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การขายสินค้าหรือบริการในพื้นที่ปลอดภาษี สินค้าหรือบริการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย กฎหมายกำหนดให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในหลายกรณี และหากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่รับชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ จะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีแทน ดังนั้น หากมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย ในหลายกรณีจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ซื้อควรตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเสร็จรับเงินหรือไม่

EX VAT คืออะไร ต่างกับ IN VAT อย่างไร?

EX VAT ย่อมาจาก "Excluding Value Added Tax" หรือ "ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม" ซึ่งเป็นคำบอกว่าราคาสินค้าหรือบริการที่ประกาศนั้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นการระบุราคา EX VAT จะช่วยให้ผู้ซื้อเข้าใจได้ว่าราคาที่ประกาศนั้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ด้วย แตกต่างจาก Including VAT ซึ่งเป็นสินค้าที่แสดงไว้ว่าราคาได้รวมราคาค่าภาษีไปแล้ว

เรื่องควรรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการควรจด VAT

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ โดยทางกฎหมายได้ระบุว่าผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่มีการจดทะเบียนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับ 5,000 บาท โดยประโยชน์ของการจด VAT คือผู้ประกอบการสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีในกรณีที่บริษัทไปซื้อสินค้าจากบริษัทอื่น รวมถึงยังช่วยต่อการจัดบัญชีการซื้อขาย-ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจนั้นมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสามารถนำใบกำกับภาษีที่ร้านออกให้ไปลดหย่อนภาษีตามโครงการรัฐได้

ส่วนข้อเสียของการจด VAT ก็คืออาจทำให้ราคาสินค้าของดูแพงมากขึ้น เพราะต้องพวกราคาไปอีก 7% และต้องยื่นแบบให้กรมสรรพากรตรวจสอบอยู่ตลอด แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายสินค้าก็ตาม

จดทะเบียน VAT ออนไลน์ ต้องทำอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือพื้นที่บริเวณสถานประกอบการตั้งอยู่ แต่ปัจจุบันคุณสามารถจดทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยคุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนภาษีของกรมสรรพากร
 2. เลือก "การลงทะเบียนภาษี" จากนั้นเลือก "ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลธุรกิจของคุณ และอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ สำเนาบัตรประชาชน และอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรต้องการ
 4. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง และกดยืนยันการสมัคร
 5. กรอกข้อมูลที่เหลือตามคำชี้แนะจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 6. รอรับเลขที่ผู้เสียภาษีที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และเอกสารประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านทางอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 7. นำเลขที่ผู้เสียภาษีและเอกสารประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปยังสำนักงานภาษีท้องถิ่นเพื่อทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสมบูรณ์

บุคคลธรรมดาจด VAT ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
 • แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นบริษัท)
 • หลักฐานการตั้งสถานประกอบการ
 • แผนที่ของสถานประกอบการ

VAT ID คืออะไร?

VAT ID หรือ VAT identification number เป็นหมายเลขรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งใช้ในการระบุนามผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจัดเก็บและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้เสียภาษีให้กับหน่วยงานภาษีของรัฐ การระบุ VAT ID เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกรรมให้มีความโปร่งใส ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นตัวเลขเดียวกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

VAT refund คืออะไร?

VAT Refund หมายถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขตามที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งอาจแบ่งตามช่วงเวลา ลักษณะสินค้า หรือโครงการตามที่ภาครัฐประกาศ

วิธีถอด VAT ต้องทำอย่างไร?

การถอด VAT เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อทำข้อมูลรายการสินค้า เราสามารถถอด ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามสูตรดังนี้

ราคาสินค้าสุทธิไม่รวม VAT :ให้นำราคารวมภาษีคูณ 100/107

เช่น สินค้ารวม VAT ราคา 1070 บาท ราคาสินค้าสุทธิไม่รวม VAT จะเท่ากับ 1,070 X 100/107 = 1,000 บาท

ราคาเฉพาะ VAT : นำราคารวมภาษีคูณ 7/107

เช่น สินค้ารวม VAT ราคา 1070 บาท ราคาเฉพาะ VAT จะเท่ากับ 1,070 X 7/107 = 1,000 บาท = 70 บาท

สรุปก็คือราคาก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกับมูลค่าของภาษี จะเท่ากับราคาสินค้ารวมภาษีนั่นเอง

จะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากคุณช้อปปิ้งซื้อสินค้าอย่างถูกต้องจะมีการคิดภาษีเพิ่มทั้งสิ้น ซึ่งแรบบิท แคร์ ขอแนะนำตัวช่วยให้คุณชำระสินค้าได้ง่าย ๆ ด้วยบัตรเครดิต ทำให้คุณจ่ายทีเดียวครอบคลุมทั้งราคาสินค้าและราคา VAT ช้อปปิ้งง่าย ใช้จ่ายสบาย แถมมีข้อเสนอพิเศษอีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบบัตรเครดิตที่โดนใจกับเราได้ทันทีภายใน 30 วินาที อีกทั้งเรายังมีบริการความแคร์ให้กับคุณยิ่งกว่าใคร สมัครเลย!

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืน 10%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 10% ที่ BTS, MRT, คาเฟ่อเมซอน
 • เงินคืน 5% ที่ 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell และใช้จ่ายอื่นๆ
บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • X10 คะแนน และส่วนลด 10% บนลาซาด้า
 • X3 คะแนน หมวดแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว
 • รับโค้ดลาซาด้า 1,000 ฿ + บัตร Starbucks 200 ฿
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • ค่าธรรมเนียม กดเงินสด 1%
 • สิทธิพิเศษำในเดือนเกิด
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เงินคืน 2,000 ฿ เมื่อสมัครบัตรทางออนไลน์
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • X5 คะแนน ผ่าน Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet, Netflix, Spotify, Apple Music
 • X5 คะแนน หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ช้อปออนไลน์เงินคืน 10%
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • คะแนนใช้แทนส่วนลด ร้านค้าชั้นนำ
 • คะแนนไม่มีหมดอายุ
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

เคทีซี อโกด้า แพลทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • X2 คะแนน ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับโบนัสเพิ่ม 250 คะแนน
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เครดิตเงินคืน 1%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 8 ล้าน
บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • ส่วนลด 1% ที่ปั๊มบางจาก
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 6 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 15% ที่ห้างชั้นนำ และหมวดร้านอาหาร
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 15% ที่ BTS ,MRT, 7-Eleven, Shopee, Grab
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

ไทเทเนียม รพ.รามาธิปดี

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 2%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • บริจาค 0.2% ทุกยอดให้แก่ รพ. รามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 20 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% หรือ 0.79% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • ทุก 20 บาท รับ 1 airasia point
 • รับ Platinum member airasia reward
 • ฟรี Aisasia Hot seat, สัมภาระใต้เครื่อง, เครื่องดื่ม
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • สะสมไมล์จากสายการบินชั้นนำ
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 24 ชม.
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1%
 • วงเงิน 2 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืนสูงสุด 3%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 3% ที่ปั๊มเอสโซ่
 • เงินคืน 3% หมวดอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง 6 ล้านบาท
shopee card kasikorn

Kbank-Shopee

ธนาคารกสิกรไทย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • X2 คะแนน เมื่อช้อปออนไลน์
 • X10 คะแนน เมื่อช้อปที่ Shopee Thailand
 • รับ 1% Shopee Coin
 • แลก 1,000 คะแนน รับโค้ด Shopee 150 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา