Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที  กับ  

Rabbit Care

ppi.png

ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index : PPI) คืออะไร สำคัญต่อการลงทุนอย่างไร

หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนรุ่นใหม่วัยเริ่มทำงานหันมาสนใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นนั้นอาจสืบเนื่องจากต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองในวัยเกษียณ และแน่นอนว่าการออมเงินในธนาคารอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ดังนั้นการลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการวางแผนการเงินของคนอยากมีชีวิตที่ดีในยามเกษียณ แต่ปัญหาสำคัญที่หลายคนยังลังเลไม่กล้าที่นำเงินที่มีอยู่ไปลงทุน ก็เป็นผลมาจากการขาดความรู้เกี่ยวกับประเภทของการลงทุน

บทความนี้จะพาทุกคนไปศึกษาว่าการวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้ผลิตคืออะไร วิธีการคำนวนดัชนีราคาผู้ผลิตทำอย่างไร และปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาผู้ผลิตมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นความรู้ก่อนจะเริ่มวางแผนการเงินให้กับตัวเองในวัยเกษียณ ไปดูกันเลย

ดัชนีราคาผู้ผลิต หรือ PPI คืออะไร

ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index : PPI) คือ ตัวเลขที่ใช้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตขายให้กับผู้ซื้อ โดยดัชนีราคาผู้ผลิตนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าราคาสินค้าที่ผู้ผลิตขายให้กับผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ โดยดัชนีราคาผู้ผลิตจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามกิจกรรมการผลิตของสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ผลิตภัณฑ์จากเหมือง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) มีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของราคาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์เศรษฐกิจสามารถเห็นภาพรวมของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าได้ง่ายขึ้น และสามารถนำข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในอนาคตได้

ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Producer Price Index By Activity : PPI-CPA) จะแบ่งตามกิจกรรมการผลิตของสินค้า โดยแต่ละกิจกรรมการผลิตจะถูกแบ่งเป็นหลายขั้นตอนการผลิต และแต่ละขั้นตอนการผลิตจะมีความสำคัญต่อการกำหนดราคาของสินค้าในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น การวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Producer Price Index By Activity : PPI-CPA) จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์เศรษฐกิจสามารถเห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index: PPI) เป็นตัวชี้วัดราคาของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศ โดยดัชนีนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเข้าใจถึงแนวโน้มของราคาสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศได้ง่ายขึ้น


การคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการที่ผลิตในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยเลือกวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นตัวชี้วัด เช่น การใช้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของราคาสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศ ที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจได้

 
วิธีการคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะใช้ข้อมูลจากการสำรวจราคาสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแบ่งสินค้าและบริการตามกลุ่มหมวดหมู่ และใช้เทคนิคการคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิตที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มหมวดหมู่


ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) แบบเบื้องต้น
 

สินค้า

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ผลิตภัณฑ์ A100105110
ผลิตภัณฑ์ B120125130
ผลิตภัณฑ์ C150155160

 

จากตารางดังกล่าว จะสามารถคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ได้โดยใช้สูตร ดังนี้ 
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)  = ((ราคาปีปัจจุบัน ÷ ราคาปีอ้างอิง) x 100)

การใช้งานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index : PPI) เป็นตัวชี้วัดระดับราคาของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นมาในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น ๆ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมาในประเทศได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต การทำนายความต้องการของตลาด และการวางแผนการลงทุนในอนาคต

การใช้งานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินค้าและบริการ โดยการเปรียบเทียบค่าดัชนีราคาผู้ผลิตของสินค้าแต่ละประเภทในช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถตรวจสอบว่าราคาของสินค้าแต่ละประเภทมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และอยู่ในระดับความสูงหรือต่ำเท่าไร

นอกจากนี้ การใช้งานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังสามารถช่วยในการวางแผนการผลิตและการลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย โดยการใช้ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินค้าและบริการในอนาคต จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถวางแผนการผลิตและการลงทุนในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

1. ปัจจัยภายใน
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เป็นตัววัดราคาของสินค้าของผู้ผลิตในตลาด ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาผู้ผลิต ดังนี้

 • ความสามารถในการผลิต : การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณสูงสามารถส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้ผลิตได้
 • การจัดการคลังสินค้า : การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้า ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้ผลิต

2. ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) มีดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีราคาผู้ผลิตได้
 • การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ : การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบสามารถส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีราคาผู้ผลิตได้

ผลกระทบของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตขายในตลาดในประเทศ โดยจะแบ่งตามขั้นตอนการผลิต หรือ Stage of Processing (SOP) และกิจกรรมการผลิต หรือ Classification of Products by Activity (CPA) โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการวางแผนธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงการวางแผนการผลิต การตรวจสอบการเงิน และการวางแผนการขายสินค้า

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังสามารถส่งผลต่ออัตราการเงิน และการเงินของบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การใช้ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในการวิเคราะห์ต้องพิจารณาร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิตสินค้าสิ้นเปลือง และดัชนีราคาหุ้น เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังสามารถเป็นตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในระยะยาว โดยสามารถใช้ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นตัวชี้วัดในการวิเคราะห์การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศได้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) หรือ PPI เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผลิตโดยภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างแรงงาน โดยดัชนีนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าใจถึงแนวโน้มของราคาสินค้าและบริการในตลาด

โดยนักลงทุนจะใช้ข้อมูลจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินค้าและบริการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการผลิตและการตลาดของผู้ประกอบการ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ทุกคนก็ไม่ควรกลัวความเสี่ยงจนเกินไป หากเราเข้าใจและสามารถนำเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม หรือถ้าใครมีเป้าหมายทางการเงินกำหนดชัดเจน ต้องการความมั่นคงในชีวิต มีเงินเย็นและสามารถรอรับผลตอบแทนในระยะยาวได้โดยไม่ถอนเงินออกมาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ประกันออมทรัพย์ คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการออมของ เพราะนอกจากจะได้ผลตอบแทนในยามเกษียณแล้ว ประกันสะสมทรัพย์ยังให้ความคุ้มครองชีวิตเป็นเงินชดเชย (จำนวนเงินเอาประกัน) กับบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดจนทำให้เกิดการเสียชีวิตทุกกรณี สามารถเก็บออมเงินจากการเลือกทุนประกันและจำนวนผลตอบแทนที่ต้องการ แล้วชำระค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันสะสมทรัพย์ได้ รวมไปถึงยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันที่ชำระกับประกันออมทรัพย์ ไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรได้อีกด้วย

ประกันออมทรัพย์ที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

ไทยประกันชีวิต “แฮปปี้มีเงินใช้”

ประกันชีวิต

 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญารับเงินคืน 521%
 • การันตีเงินคืน 3% ทุก 2 ปี
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดปีละ 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยได้ รายเดือน, 3 เดือน และรายปี
ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล

ประกันชีวิต

 • ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินปันผลทุกปี ปีละ 1%
 • ครบสัญญารับเงินก้อนคืน 110%
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน - 60 ปี
ประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต”

ประกันชีวิต

 • คุ้มครองจากอุบัติเหตุ เพิ่มสูงสุด 1 แสนบาท
 • กรณีนอน รพ. รับเงินชดเชย 500 บาท/วัน
 • รับเงินคืนตลอด สัญญารวม 174%
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 16 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 55 ปี
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 1 แสนบาท
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ประกันชีวิต

 • การันตีรับเงินคืน 3% ทุกปี
 • กรณีมีชีวิตอยู่รับเงิน สูงสุด 310%
 • จ่ายค่า เบี้ยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
 • จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา