ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ช้อปปิ้งออนไลน์มั่นใจเลือก

ประกันภัยไซเบอร์
จาก กรุงเทพประกันภัย

รับความแคร์สูงสุด 170,000 บาท

ความคุ้มครอง


การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds)

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต แบบจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก 2. การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 2.1 ความสูญเสียต่อเงิน 2.2 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Extortion)

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก แบบจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไป 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว

การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying)

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจิตวิทยา

การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping)

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ตามรายการสั่งซื้อ และได้มีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้ว แต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว แบบจ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales)

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินการจัดส่ง บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว

ความคุ้มครองจาก กรุงเทพประกันภัย


ประกันภัยไซเบอร์ กรุงเทพประกันภัยแผนเหมาะสำหรับ 
คนทั่วไป 
200 
บาท/ปี
แผนเหมาะสำหรับ  
ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์  
เป็นประจำ  
500  
บาท/ปี
แผนเหมาะสำหรับ  
ผู้ซื้อและผู้ขาย  
สินค้าออนไลน์  
1,150  
บาท/ปี
ความคุ้มครอง
การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Thieft of Funds)

20,000

50,000

100,000

การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Extortion)

5,000

5,000

5,000

การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying)

5,000

5,000

5,000

การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping)

5,000

15,000

30,000

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales)

-

-

30,000

ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน

35,000

75,000

170,000

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย