Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนจากกรุงเทพประกันภัย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าผู้ซื้อประกันรถยนต์กับทางกรุงเทพประกันภัย ที่จะช่วยดูแลคุณเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น รถยนต์กุญแจหาย, น้ำมันหมดกลางทาง, ยางรถแตก หรือเกิดอุบัติเหตุ และพร้อมให้คำปรึกษา เคียงข้างคุณในทุกเวลา โดยบริการ Roadside Assistance มีบริการดั่งต่อไปนี้

บริการจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

บริการพิเศษเพื่อลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ จาก กรุงเทพประกันภัย คอยดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แม้แต่ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

 • บริการต่อพวงแบตเตอรี่
 • บริการเปลี่ยนยางอะไหล่
 • บริการกุญแจสํารองหรือติดต่อช่างกุญแจ (วงเงินไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง)
 • บริการจัดส่งนํ้ามัน
 • บริการต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ

บริการลากรถฟรี

กรุงเทพประกันภัยให้บริการลากรถในระยะทาง 30 กิโลเมตรแรก ฟรี! จํานวน 1 ครั้ง/ปี

บริการเสริมพิเศษ

บริการเสริมพิเศษเพื่อลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันรถกับทางกรุงเทพประกันภัย ที่พร้อมดูแลทุกการขับขี่ ให้คุณอุ่นใจในทุก ๆ การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น

 • บริการคําแนะนําด้านเทคนิค
 • บริการแนะนําสถานที่พยาบาล การแพทย์ต่าง ๆ
 • บริการส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งข้อความในนามของลูกค้า)
 • บริการจองและเช็กตารางเที่ยวบิน
 • บริการจองหองพักโรงแรมและภัตตาคาร
 • บริการติดตอรถเช่า หรือจองรถลีมูซีน
 • บริการสํารองเวลาออกรอบกอล์ฟ

หมายเหตุ

 • กรณีลาก-ยกรถ หากเกินระยะทางฟรีที่กำหนด กิโลเมตรต่อไปคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท หรือคิดราคาเหมาจ่าย
 • การบริการนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายจากการใช้นํ้ามัน, เชื้อเพลิงผิดประเภท, ค่านํ้ามัน, ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการศูนย์ฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเพื่อรับการยินยอมก่อนดําเนินการทุกครั้ง
 • การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา