Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT (BANK OF THAILAND)

สถานที่ตั้งและข้อมูลติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ที่ตั้ง : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (วังบางขุนพรหม) 10200

Facebook : 

https://www.facebook.com/bankofthailandofficial


เบอร์โทรศัพท์ : 0-2356-7799

 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 น.

ข้อมูลทั่วไปธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ BOT (BANK OF THAILAND) หรือหลายคนรู้จักกันในนามแบงค์ชาติ เป็นธนาคารกลางของประเทศที่ดูแลและกำกับเรื่องการเงินของชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงคอยดูแลกำกับสถาบันทางการเงินที่ตั้งในประเทศไทย ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ตลอดจนทำหน้าที่ออกเงินธนบัตรหมุนเวียนในประเทศ และควบคุมอัตราการถ่ายโอนเงินระหว่างประเทศอีกด้วย

แนวคิดเรื่องการก่อตั้งธนาคารกลางของไทยนั้นเริ่มมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว แต่ด้วยสภาพความพร้อมในตอนนั้นทำให้ยังไม่สามารถก่อตั้งได้อย่างจริงจัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยตามหลังจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มทยอยเปิดให้บริการไปแล้วก่อนหน้านั้น เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะคอยควบคุมธนาคารต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งจะสร้างประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนในชาติมากที่สุด ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นองค์กรอิสระที่ไม่นับเป็นส่วนงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจ

การก่อตั้งธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นได้จากนาย ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย โดยเริ่มแรกจะเป็นสำนักงานธนาคารชาติไทย ก่อนที่จะเป็นต้นแบบของธนาคารแห่งประเทศไทยในภายหลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มประกอบกิจการในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2485 โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เป็นผู้ว่าการธนาคารพระองค์แรก และได้ดำเนินการพัฒนาระเบียบแบบแผนการทำงานจนมั่นคงได้จนถึงยุคปัจจุบัน

หน้าที่และภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย BOT (BANK OF THAILAND)

ธปท. จะไม่ได้บริการเงินฝาก-ถอน หรือให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะทำหน้าที่ดูแลควบคุมธนาคารต่าง ๆ รวมถึงดูแลสถานะทางการเงินของประเทศตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดังนี้

 • ดำเนินการออกธนบัตรของรัฐบาลและธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา ซึ่งเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
 • กำหนดนโยบายทางการเงินให้กับธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เช่น เงินฝากอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • บริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. โดยเป็นการนำสินทรัพย์ไปลงทุนเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อประเทศเป็นหลัก
 • เป็นนายธนาคารของภาครัฐ ทำหน้าที่รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน รวมถึงสินทรัพย์ต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนการลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ
 • เป็นนายธนาคารให้กับสถาบันการเงิน โดยจะให้กู้ยืม เก็บรักษาหลักทรัพย์ และช่วยเหลือสถาบันการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน สั่งให้สถาบันการเงินรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ
 • จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงิน อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบสถาบันทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้ออกมาอย่างเสถียรภาพ
 • บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
 • ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

นโยบายการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทาง ธปท. ได้มุ่งเน้นให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศรองรับกับสภาพแวดล้อมทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้มุ่งเป้าที่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชำระเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในครัวเรือน การกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง การดูแลฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย และเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลก

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

 • นายปรเมธี วิมลศิริ - ประธานกรรมการ
 • นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ - รองประธานกรรมการ
 • นายเมธี สุภาพงษ์ - กรรมการ
 • นายรณดล นุ่มนนท์ - กรรมการ
 • นางรุ่ง มัลลิกะมาส - กรรมการ
 • นายดนุชา พิชยนันท์ - กรรมการ
 • นายพรชัย ฐีระเวช - กรรมการ
 • นายนนทิกร กาญจนะจิตรา - กรรมการ
 • นายมนัส แจ่มเวหา - กรรมการ
 • นายปกรณ์ นิลประพันธ์ - กรรมการ
 • นายรพี สุจริตกุล - กรรมการ
 • นายสุภัค ศิวะรักษ์ - กรรมการ
 • นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย - เลขานุการ
 • นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย - ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติ มีหน้าที่หลักคือควบคุมธนาคารและสถาบันทางการเงินที่ทำธุรกิจในประเทศไทยให้ออกมาเป็นมาตรฐาน และยุติธรรมต่อประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยมีดังนี้

 1. ธนาคารและสถาบันทางการเงินที่เปิดให้บริการในราชอาณาจักรไทย
 2. สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
 3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
 4. Non Bank หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย โลโก้
ธนาคารกรุงเทพ โลโก้
ธนาคารกรุงศรี โลโก้
ธนาคารกสิกร โลโก้
ธนาคารออมสิน โลโก้
ธนาคารทหารไทยธนชาต โลโก้
ธนาคารซีไอเอ็มบี โลโก้.png
ธนาคารไทยพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โลโก้
ธนาคารทิสโก้ โลโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โลโก้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โลโก้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โลโก้
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารแห่งประเทศจีน โลโก้
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โลโก้
ธนาคารซิตี้แบงก์ โลโก้
logo-uob-bank.png
logo icbc bank
logo-Chase Bank JPMorgan Chase -bank.png
bank RHB logo
bank of america logo.png
bank HSBC Thailand logo
bank Deutsche Bank logo
bank Mizuho logo
bank BNP Paribas logo
bank Indian Overseas Bank logo.png
islamic.png
baac.png
government-housing.png
Amoney Information logo
MoneyThunder Information logo
Promise Information logo
Kashjoy Information logo
LINE BK Information logo
ngern-tid-lor.png
finnix.png

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

Bank of Thailand คืออะไร?

Bank of Thailand หรือ แบงค์ชาติ หรือ ธปท. คือธนาคารกลางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานอิสระที่ควบคุมการเงินของประเทศ รวมถึงแนวทางการทำงานของพาณิชย์ทุก ๆ แห่งในประเทศไทยให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตรากับต่างประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ธปท. หรือแบงค์ชาติ มีหน้าที่สำคัญหลายประการ ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะมีหน้าที่กำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ ดูแลเรื่องการผลิตพันธบัตร การควบคุมการทำงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย การดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ดูแลทรัพย์สินและการใช้เงินของภาครัฐ รวมถึงดูแลตรวจสอบสถาบันทางการเงินในไทยให้ออกมาโปร่งใส เป็นต้น จะเห็นได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย นั้นมีหน้าที่อันสำคัญยิ่ง หากไม่มี ธปท. ก็จะไม่มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินให้กับประเทศไทย

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET) คืออะไร มีบริการอะไรบ้าง?

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งประชาชนทั่วไป และนิติบุคคล ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ธปท. ดังนี้


1. บริการข้อมูลพันธบัตรผ่านระบบออนไลน์อินเตอร์เน็ต
2. บริการ ยื่นคำขออนุญาต e-Application
3. บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศ
4. บริการส่งข้อมูลดอกเบี้ย อ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
5. บริการส่งข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
6. บริการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กมรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในรูปแบบ Web Application
7. บริการยื่นคำขออนุญาตตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท (ระบบคำขอมาตรการป้องปราม)
8. บริการยื่นคำขออนุญาตตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ECARS - กม. ควบคุมฯ)
9. บริการส่งข้อมูล Event Report
10. บริการยื่นคำขออนุญาต ระบบควบคุมและตรวจสอบบุคคลผู้เข้าร่วมทำธุรกรรมเพื่อบริหารจัดการธนบัตร (BMSID)

ส่วนการสมัครใช้งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ BOT SecureNET ทำได้ง่าย ๆ โดยใช้หลักฐานการสมัครเป็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสามารถใช้หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ของผู้ลงทะเบียน (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ได้เช่นกัน

BOT rate คืออะไร?

BOT rate หรือ BOT exchange rate คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉลี่ย ที่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในประเทศไทยซื้อขายกับลูกค้าผู้ที่ต้องการแลกเงินตรา โดยอัตราแลกเปลี่ยนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดโดยอ้างอิงจากอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด ซึ่งมักกำหนดในอัตรา 1 บาทต่ออัตราเงินต่างประเทศ เช่น วันที่ 29 มีนาคม 2566 เงิน 1 บาทไทยมีอัตราขายถัวเฉลี่ยของเงิน 1 USD ที่ 34.4742 บาท เป็นต้น

เช็กอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT exchange rate) ได้อย่างไรบ้าง?

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับประเทศอื่น ๆ อยู่ ซึ่งเป็นราคากลางแบบเรียลไทม์ที่อัปเดตทุก ๆ วัน และธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทุกแห่งจะอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ BOT (BANK OF THAILAND) กำหนดไว้ ผู้ที่มีความประสงค์แลกเงินตราระหว่างประเทศสามารถ ตรวจสอบ BOT exchange rate รายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดได้ ที่เว็บไซต์ของ bank of thailand โดยตรง

 

ตัวอย่างสกุลเงินแต่ละประเทศธนาคารพาณิชย์ของไทยรับแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

สหรัฐอเมริกา,สหราชอาณาจักร,    ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไนดารุสซาลาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, แคนาดา, สวีเดนเดนมาร์ก, นอร์เวย์, จีน, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, เม็กซิโก, พม่า, กัมพูชา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ลาว, รัสเซีย, เวียดนาม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา