แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

มีประกัน covid-19 หลายตัว ต้องใช้เอกสารจริงทุกเคสหรือไม่

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
 
Published: November 8,2021
ประกัน covid

ใคร ๆ ก็กังวลกับเรื่องโรคโควิดจึงไม่แปลกที่หลายคนเลือกซื้อประกัน covid-19 เอาไว้หลากหลายเจ้า หลากหลายกรมธรรม์ บางคนซื้อทั้งประกัน covid แบบ “เจอ จ่าย จับ” และแบบ “เบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลเมื่อติดโควิด” แต่การจะเบิกเคลมได้นั่น บางแห่งก็บอกว่าต้องใช้เอกสารยืนยันอาการป่วยฉบับจริงเท่านั้น เรื่องนี้จริงหรือไม่? วันนี้ แรบบิท แคร์ จะพาทุกคนไปหาคำตอบกัน!

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เบิกเคลมประกันcovid-19 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? 

  โดยพื้นฐานแล้วการจะเบิกเคลมประกันcovidได้ หลาย ๆ บริษัทประกันฯจะกำหนดว่าต้องส่งเอกสารทั้งหมดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเบิกเคลมประกันได้ ซึ่งหลัก ๆ แล้ว เอกสารที่ใช้ในการเบิกเคลมประกัน covid จะมี ดังนี้ 

  • เอกสารส่วนตัว สามารถใช้ฉบับสำเนาได้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร, สำเนากรมธรรม์ประกันโควิดที่ยังไม่หมดอายุ เป็นต้น 
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน ซึ่งแต่ละบริษัทประกันทุกแห่ง จะมีแบบฟอร์มให้กรอกใบคำร้อง ซึ่งเป็นเอกสารมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
  • ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จะเป็นต้องใช้ฉบับจริง มีการระบุอาการและมีผลการวินิจฉัยชัดเจนว่าเป็นโรคโควิด-19 มีแพทย์เป็นผู้เซ็นรับรอง หากไม่มีจะเบิกเคลมประกันcovid-19 ไม่ได้
  • ใบเสร็จสรุปค่าใช้จ่าย (ฉบับจริง) โดยใบเสร็จต้องมีรายละเอียดยา, เวชภัณฑ์, ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตราทางทางโรงพยาบาล เพราะทางบริษัทประกันฯ จะตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคโควิด-19 และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ด้วย
  • เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทประกันฯร้องขอเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทางบริษัทประกันฯอาจขอเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เช่น ผลการตรวจโรคที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องทดลองของทางโรงพยาบาล, แฟ้มประวัติการตรวจรักษา เป็นต้น

  หากทำประกันcovid-19 ไว้หลายแห่ง แรบบิท แคร์ แนะนำให้แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าจะนำไปเบิกประกันcovid เพื่อขอใบรับรองแพทย์ไว้หลาย ๆ ใบ หรือขอทำสำเนาจากทางโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองความถูกต้องเท่านั้น

  ประกัน covid 19

  แบบนี้ซื้อกรมธรรม์ไว้หลายที่ สามารถเคลมประกันcovid ได้หมดเลยไหม?

  สำหรับการประกันภัยโควิด-19 ก็เหมือนกับการประกันภัยประเภทอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์คือการช่วยเยียวยา  ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าโรคโควิด-19 นี้ ทำให้หลายคนกังวลแถมเบี้ยประกันcovid ยังมีราคาที่จับต้องได้ เป็นที่มาของการซื้อกรมธรรม์ไว้หลายฉบับโดยไม่ทันได้นึกว่าจะสามารถเบิกเคลมประกันได้หรือไม่ เนื่องจากเงื่อนไขของบริษัทประกันฯหลายแห่งได้แจ้งไว้ว่า การเบิกเคลมต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น!?

  เบื้องต้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องไปยังบริษัทที่ได้ทำประกันภัยไว้ ตามเอกสารหลักฐานหลัก ๆ ที่ระบุในกรมธรรม์  เช่น

  กรณีประกันแบบ “เจอ จ่าย จบ” หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเงื่อนไข ตัวผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันฯได้ โดยนำส่งหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด-19 หรือผล Lap

  หรือ กรณีประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายได้ ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายและใบสรุปปิดหน้างบ ซึ่งจะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานพยาบาล พร้อมรายการยาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะการเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย

  หรือกรณีประกันคุ้มครองการเสียชีวิต ต้องใช้สำเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19 หรือภาวะโคม่าก็ต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์รับรอง

  ดังนั้น การเคลมของแต่ละความคุ้มครองอาจใช้เอกสารประกอบการพิจารณาแตกต่างกัน บางแห่งใช้ใบเสร็จจริง ใช้ใบยืนยันผลติดโควิด-19 แต่บางแห่งสามารถใช้สำเนาได้ หรือต้องเป็นเอกสารสำเนาที่ออกรับรองจากทางโรงพยาบาล และกรอบเวลาในการพิจารณาก็อาจแตกต่างกันได้ เช่น กรณีเงินชดเชยการเป็นผู้ป่วยใน ก็อาจต้องให้การรักษาพยาบาลสิ้นสุดก่อน

  โดยสรุปแล้ว ผู้เคลมประกันควรสอบถามกับแต่ละบริษัทประกันฯให้แน่ใจว่าเอกสารใดต้องใช้ฉบับจริง เอกสารใดสามารถใช้สำเนาได้

  และควรแจ้งโรงพยาบาลในการออกเอกสารต่าง ๆ ว่าจำเป็นต้องนำไปใช้เบิกเคลมประกันหลายแห่ง ตามที่ได้ย้ำไว้ข้างต้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ทำประกันเอง

  เคลมประกัน covid

  เรื่องน่ารู้ในการเคลมประกัน covid

  นอกเหนือจากคำยืนยันอย่างชัดเจนจากบริษัทประกันฯในการใช้เอกสารจริง หรือใช้เอกสารสำเนาที่รับรองโดยโรงพยาบาลแล้ว สิ่งที่ควรรู้คือ กรมธรรม์ที่ประกัน covid ประเภทคุ้มครองค่ารักษานั่น จะเน้นเบิกจ่ายตามค่ารักษาจริงเท่านั้น

  ตัวอย่าง หากมีค่ารักษาโรคโควิด-19 ทั้งหมด 200,000 บาท และสามารถเบิกเคลมค่ารักษาจากบริษัทประกันเจ้าแรกได้ 100,000 บาท แต่ยังเหลือยอดค่ารักษาอีก 100,000 บาท แบบนี้ถึงจะสามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันฯเจ้าที่สองได้ แต่ถ้าคุณสามารถเบิกเคลมได้ครบยอดรักษา 200,000 บาท จากบริษัทประกันเจ้าแรก จะไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันฯเจ้าที่สองได้อีก เพราะถือว่าจ่ายค่ารักษาทุกอย่างตามจริงครบถ้วนแล้ว

  นอกจากนี้ ในกรณีที่เสียชีวิตจากโรควิด-19 แต่แพทย์ระบุไว้ว่าปอดติดเชื้อเสียชีวิต แรบบิท แคร์ แนะนำให้คุณยื่นผลตรวจโรคโควิด-19 ไปด้วย เพื่อยืนยันว่าการเสียชีวิตนั่น มีสาเหตุมาจากโควิด-19 จริง ๆ และการได้รับค่าเคลมประกัน covid-19

  โดยทั่วไปจะได้รับภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วน และอาจมีการขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 90 วัน หากบริษัทประกันฯมีข้อสงสัย

  ประกันโควิด

  จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการเบิกเคลมประกัน covid-19 นั่น หากศึกษาให้ดี เตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ก่อนการเคลม ผู้ทำประกันควรตรวจเช็กให้ดีด้วยว่า เราจำเป้นต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่ หรือบางประกันฯให้คุณเบิกจ่ายได้ทันที ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


  และสำหรับใครที่อยากจะทำประกัน covid-19 เพิ่มเติม ตอนนี้ก็ยังไม่สาย! คลิกเลย กับ แรบบิท แคร์ ที่นี้ นอกจากจะมีประกัน covid-19 หลากหลายบริษัทฯ พร้อมบริการเปรียบเทียบให้คุณได้เลือกแล้ว เรายังมีประกันสุขภาพอื่น ๆ ทั้ง IPD-OPD ทั้งโรคร้ายแรง และประกันสุขภาพสำหรับลูกน้อย ให้คุณได้อุ่นใจทุกความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน!

  ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

  รถของคุณยี่ห้ออะไร

  < กลับไป
  < กลับไป

  ระบุยี่ห้อรถของคุณ

  ระบุปีผลิตรถของคุณ


   

  บทความแคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  Rabbit Care Blog Image 85842

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  เคล็ด (ไม่) ลับ 5 สเต็ป วิธีเลิกบุหรี่แบบเห็นผล ไม่ต้องหักดิบ

  รู้ทั้งรู้ว่าการสูบบุหรี่ทำร้ายร่างกายขนาดไหน แต่ก็ยังสูบ! เพราะบุหรี่ เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่มีการใช้มากที่สุด
  Nok Srihong
  10/08/2023
  Rabbit Care Blog Image 83755

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  ปวดท้องเมนส์-ปวดท้องประจำเดือน เสี่ยงเป็นอะไร แบบไหนที่ควรพบแพทย์?

  ปวดท้องเมนส์ หรือ ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงในช่วงเวลามีประจำเดือน
  Nok Srihong
  08/05/2023
  Rabbit Care Blog Image 80338

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  ทำประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่? ตรวจอะไรบ้าง? ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้หรือไม่?

  ยังคงเป็นคำถามคาใจของใครหลาย ๆ คน อยู่ไม่น้อย สำหรับการขอทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ
  Nok Srihong
  31/10/2022