แคร์แม่และเด็ก

ก่อนกลายเป็น คุณพ่อ & คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องเตรียมตัวยังไงนะ?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: March 31,2022
แม่เลี้ยงเดี่ยว

ครอบครัวที่ดี ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่กันครบทั้งพ่อแม่ลูก ถ้าเกิดมีเหตุไม่คาดฝัน ทำให้ผู้ปกครองที่คอยดูแลลูก ๆ เหลือเพียงคนเดียว แบบนี้คุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? แรบบิท แคร์ มีวิธีเตรียมตัวให้พร้อมมาบอก

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เตรียมความพร้อมเอกสาร

  ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเหลือคุณเพียงคนเดียวที่ต้องคอยดูแลลูกน้อย การตระเตรียมเอกสารเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก โดยขั้นตอนเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่น่ารู้ จะมีดังนี้

  เอกสารแจ้งเกิด

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไปแจ้ง
  • หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑ หรือ ท.ร. ๑ ตอนหน้า)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ต้องการเพิ่มชื่อเด็ก

  เมื่อรวบรวมเอกสารมาครบแล้ว ให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายในระยะเวลาอยู่ที่ 15 วัน นับตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาแจ้งต่อนายอำเภอ, ที่ว่าการอำเภอ, เทศบาล หรือเขต ในกรณีที่เกิดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ให้แจ้งเกิดที่เขตนั้น แต่ถ้าอยู่นอกเขตให้ไปแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น ๆ แทน โดยเจ้าหน้าที่ออกใบสูติบัตรให้ 

  ตามกฎหมายแล้ว คุณแม่สามารถเลือกได้ว่าจะระบุ หรือไม่ระบุชื่อคุณพ่อก็ได้ 

  ในกรณีที่ระบุชื่อพ่อในใบเกิด ลูกสามารถใช้นามสกุลของพ่อหรือแม่ และหากใช้นามสกุลพ่อ ลูกถือเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของพ่อด้วยเช่นกัน ทำให้ลูกมีสิทธิได้รับมรดกจากผู้เป็นพ่อ

  แต่หากระบุชื่อพ่อ แต่ไม่สามารถตามตัวได้ อาจยุ่งยากในการทำเอกสารที่ต้องมีการลงลายมือชื่อ ทั้งตอนเข้าเรียน, เรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน หรือการทำพาสปอร์ต ในกรณีที่เด็กอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  หากต้องการลดความยุ่งยากในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบุตร คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจเลือกไม่ระบุชื่อผู้เป็นพ่อได้เพื่อลดความยุ่งยาก หรือในกรณีที่ระบุไปแล้ว สามารถยื่นเอกสารทำหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร หรือ ป.ค.14 เพื่อให้อำนาจในการปกครองบุตรอยู่ที่แม่ฝ่ายเดียว โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  • ผู้เป็นแม่ พร้อม พยาน 2 คน โดยผู้เป็นพยานจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และควรเป็นญาติกับแม่เด็ก เนื่องจากนายทะเบียนอาจจะสอบสวนเพิ่มเติม
  • เตรียมเอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ชุด ยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่แม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดังนี้ สูติบัตรของลูก,ทะเบียนบ้านลูก แม่ และพยาน 2 คน , บัตรประจำตัวประชาชน ลูก(ถ้ามี) แม่ และพยาน 2 คน , ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
  • นายทะเบียนอาจมีการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม และมีการตรวจสอบการจดทะเบียนรับรองบุตรก่อนเสมอ แต่สามารถจัดการเรียบร้อยได้ภายในหนึ่งวัน 

  ในกรณีที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ยังจำเป็นจะต้องระบุชื่อผู้เป็นแม่ไว้เสมอ แต่อาจดำเนินการเอกสารให้อำนาจการดูแลอยู่ที่ผู้เป็นพ่อได้แต่เพียงผู้เดียว เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น

  และผู้ปกครองต้องระลึกไว้เสมอ คือ ต้องแจ้งชื่อเป็นไปตามจริงเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งชื่อบุคคลอื่นเป็นบิดามารดาได้ ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมาย

  เช่น B หย่ากับ A ผู้เป็นสามี ในขณะที่ยังท้องอยู่ เมื่อ B ให้กำเนิด C ก็สามารถเลือกได้ว่าจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ A เป็นบิดาของ C ก็ได้ 

  แต่ B ไม่สามารถจดชื่อให้ D ซึ่งเป็นป้าของตน มาเป็นมารดา C แทนได้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย แจ้งความเท็จ

  ซื้อประกันออนไลน์

  เอกสารการเข้าเรียน

  สำหรับเอกสารการเข้าเรียน เบื้องต้นทางคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่อาจจะต้องตรวจสอบกับทางโรงเรียนที่ต้องการจะให้ลูกดเข้าศึกษา โดยทางผู้ปกครองสามารถแจ้งกับทางโรงเรียนได้ว่าตนเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียว หากมีหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร หรือ ป.ค.14 จะช่วยให้การเซ็นเอกสารต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น 

  เอกสารการทำพาสปอร์ต

  สำหรับเอกสารการทำพาสปอร์ตให้เด็ก ๆ สำหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว และคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว จะมีความซับซ้อน และเอกสารปลีกย่อยเพิ่มเติมเข้ามาแตกต่างจากการเตรียมเอกสารเข้าเรียน เนื่องจากเด็กจะต้องเดินทางข้ามประเทศ เบื้องต้นแล้วจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) เพื่อแสดงตัวตนของเด็กหรือผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • สูติบัตร (ฉบับจริง) ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 15 ปี
  • ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ โดยจะต้องระบุชื่อผู้ยื่นอย่างถูกต้อง
  • เอกสารเปลี่ยนชื่อ ทั้งในกรณีที่คุณพ่อหรือคุณแม่เปลี่ยนชื่อหรือลูกเปลี่ยนชื่อ
  • หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศ ในกรณีที่ลูกยังมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในกรณีที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว จะต้องเตรียมเอกสารระบุการหย่า, หนังสือระบุว่าใครคือผู้ปกครองเด็ก มาด้วย หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ก็ต้องเตรียมใบมรณฉบับจริงมาด้วยเช่นกัน

  สรุปแล้ว เอกสารหลักสำคัญ ที่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ควรพลาด คือ หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร หรือ ป.ค.14 เพราะจะช่วยลดขั้นตอนยุ่งยาก หากต้องการลายเซ็นยินยอมจากผู้ปกครองทั้งสองได้มาก เลยล่ะ

  พ่อเลี้ยงเดี่ยว

  เตรียมความพร้อมสุขภาพตัวเองและลูก 

  จริงอยู่ที่เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร และคงไม่ดีแน่ ถ้าหัวหน้าครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวของบ้านเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ดังนั้นการเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพไว้จึงดีที่สุด นอกเหนือจากสุขภาพของซิงเกิ้ลมัมหรือซิงเกิ้ลแด๊ดแล้ว สุขภาพทั้งกายและใจของลูกเราก็สำคัญเช่นกัน โดยการเตรียมพร้อม เหล่าซิงเกิ้ลมัมและแด๊ด สามารถทำได้ ดังนี้

  • อาหารการกินโดยเฉพาะในเด็กเล็กควรทานให้ครบห้าหมู่ หรือตามที่แพทย์แนะนำ
  • สุขภาพของคุณพ่อหรือคุณแม่ก็สำคัญ เพราะหากเราล้มป่วยคงไม่ดีต่อลูกน้อยแน่
  • แม้จะงานยุ่งมากมายแค่ไหน แต่อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับลูกของคุณด้วย เพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอีกแล้ว
  • เตรียมพร้อมรับมือด้านจิตวิทยาการเลี้ยงลูกและรับมือกับคำถามต่าง ๆ เมื่อลูกเกิดข้อสงสัยต่าง ๆ พยายามค่อย ๆ อธิบาย และบอกความจริง จะเป็นผลดีกว่าการบอกปัดหรือบ่ายเบี่ยง
  • การทำประกันสุขภาพลูกน้อยและตัวคุณเผื่อเอาไว้ จะช่วยแบ่งเบาภาระด้านการรักษาได้มาก โดยเฉพาะเหล่าซิงเกิ้ลมัมและซิงเกิ้ลแด๊ดที่ควรเลือกรูปแบบประกันให้ค่าชดเชยเมื่อต้องหยุดงาน

  หัวหน้าครอบครัว

  เตรียมความพร้อมเรื่องเงิน

  อีกหนึ่งเรื่องที่เหล่าซิงเกิลมัมและแด๊ดที่ต้องเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวจะเหลือเราเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น การตระเตรียมแผนอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ๆ โดยคุณเริ่มต้นเตรียมความพร้อมได้ ดังนี้

  • วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างใรบ้านอย่างรัดกุม โดยคุณอาจจะเลือกแยกบัญชีระหว่างคุณและลูก เพื่อเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
  • หาโอกาสเก็บออมเงินก้อนอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีแผนสำรอง ในกรณีที่ต้องใช้เงินก้อนโตที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวเสมอ เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน, ค่าเทอม, ค่าอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ หรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของเด็ก ๆ
  • อย่ามองข้ามสารพัดประกัน เพราะนี้คือตัวช่วยที่ดีสำหรับเหล่าแม่และพ่อเลี้ยงเดี่ยว เช่น ประกันชีวิต หรือประกันออมทรัพย์ รวมไปถึงประกันที่ให้ค่าชดเชยเมื่อขาดรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอะไรขึ้น จะยังคงพอมีเงินไว้จุนเจือครอบครัว แบ่งเบาภาระด้านการเงินได้มากกว่าที่คิด

  หัวหน้าครอบครัว

  ถ้าไม่รู้ว่าจะสร้างหลักประกันชีวิตต่าง ๆ ที่ไหนดี ก็ต้องที่นี้เลย แรบบิท แคร์ เพราะที่นี้มีประกันให้คุณได้เลือกเปรียบเทียบ ทั้ง ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ หรือแม้แต่ประกันสุขภาพเด็ก และบริการทำประกันออนไลน์ได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก หรือหากมีปัญหาด้านการเงิน เราก็พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อต่าง ๆ เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวยุคใหม่!

  แรบบิท แคร์ เชื่อว่า ขอเพียงแค่มีความรัก ความเข้าใจต่อกัน ก็กลายเป็นครอบครัว เป็นบ้านที่ดีได้ และเราแคร์ พร้อมแบ่งเบา และเป็นกำลังใจให้กับซิงเกิ้ลมัมและซิงเกิ้ลแด๊ดทุกคน

  ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

  รถของคุณยี่ห้ออะไร

  < กลับไป
  < กลับไป

  ระบุยี่ห้อรถของคุณ

  ระบุปีผลิตรถของคุณ


   

  บทความแคร์แม่และเด็ก

  Rabbit Care Blog Image 89070

  แคร์แม่และเด็ก

  ความสามารถพิเศษที่ควรให้ลูกมีติดตัวไว้ เพราะอาจได้ใช้และต่อยอดได้ในระยะยาว

  ความสามารถพิเศษ สิ่งที่เราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหากมีติดตัวเอาไว้ย่อมเป็นผลดีมากกว่าไม่มี
  Nok Srihong
  25/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 88682

  แคร์แม่และเด็ก

  ผ่าคลอด มีข้อดีอย่างไร ? ปลอดภัยกว่าคลอดธรรมชาติหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

  สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จะผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องตัดสินใจ ว่าจะผ่าคลอดดีหรือไม่ การผ่าคลอดปลอดภัยกว่าคลอดธรรมชาติไหม
  Nok Srihong
  12/03/2024