แคร์การเงิน

แจกวิธีเช็คราคาประเมินที่ดิน แบบมีโฉนดและไม่มีโฉนดด้วยตัวเองง่ายๆ

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: August 2,2022

“ราคาประเมินที่ดิน” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรรับทราบไว้ก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมซื้อขายที่ดิน ไม่ว่าจะกำลังเตรียมซื้อขายที่ดิน หรือจดจำนองห้องชุด แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าในปัจจุบัน สามารถยื่นขอตรวจสอบโฉนดที่ดิน หรือขอตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้จากในหลากหลายช่องทาง โดยไม่ต้องตื่นเช้าไปแย่งคิวที่สำนักงานที่ดินอีกต่อไป

แรบบิท แคร์ รวมรวมวิธีเช็คราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเองง่ายๆ ที่ทำได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ว่าจะมีโฉนดที่ดินหรือไม่มาฝากกัน

1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเช็คราคาประเมินที่ดิน

 • ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
 • ผู้ขอต้องแจ้งความประสงค์ในการขอจัดทำหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
 • ผู้ขอต้องนำหลักฐานโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ต้นฉบับ) ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 • กรณีขอหนังสือรับรองราคาประเมินเพื่อนำไปประกอบการกู้ยืมเงินหรือจำนอง ซึ่งได้มีการจดทะเบียนจำนองต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้แล้วและยังไม่มีการไถ่ถอนจำนอง อนุโลมให้ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้
 • ผู้ขอสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรือห้องชุดนั้นอยู่ หรือที่สำนักงานที่ดินทุกแห่ง ณ สำนักงานที่ดินที่ผู้ขอสะดวก โดยเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่รับคำขอ จะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและแจ้งให้สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรือห้องชุดตั้งอยู่ ตรวจสอบข้อมูลทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆ ให้ผู้ขอทราบ
 • ผู้ข้อควรทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับที่ดินที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการตรจสอบข้อมูล เช่น ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง (เช่น บ้าน, ตึกแถว และอื่นๆ) ชื่ออาคารชุด อาคารชุดย่อย เลขที่ห้องชุด ชั้นที่ ที่ตั้งของอาคารชุด เลขที่โฉนดที่ดินหรือเลขที่ น.ส. 3 ก. เลขระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ (ใช้สำหรับโฉนดที่ดิน) ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และเนื้อที่ที่ดิน

2. สถานที่/ช่องทางเช็คราคาประเมินที่ดิน

สามารถใช้บริการสอบถามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดได้จากทั้งช่องทางของสำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือสำนักงานธนารักษ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้ตามรายละเอียดช่องทางในการติดต่อเพื่อขอตรวจโฉนดที่ดินดังต่อไปนี้

2.1 ช่องทางเช็คราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

1) สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน

 • สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ เลขที่ 2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2225-5758 E-mail: [email protected] 
 • สาขาสำนักงานกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาบางเขน, สาขาพระโขนง, สาขาบางขุนเทียน, สาขาบางกอกน้อย, สาขาบางกะปิ, สาขาจตุจักร, สาขาธนบุรี, สาขาลาดพร้าว, สาขาดอนเมือง, สาขาบึงกุ่ม, สาขาลาดกระบัง, สาขาหนองแขม, สาขามีนบุรี, สาขาห้วยขวาง, สาขาประเวศ และสาขาหนองจอก

2) เว็บไซต์กรมที่ดิน

 • http://landsmaps.dol.go.th/

3) แอปพลิเคชั่นกรมที่ดิน

 • SmartLands (IOS/Android)

2.2 ช่องทางเช็คราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

1) สำนักงานธนารักษ์ กรมธนารักษ์

 • กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ อาคารสำนักงาน (พหลโยธิน 11) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ 022700360-63 Email: [email protected]
 • กองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ อาคารสำนักงาน (พหลโยธิน 11) เลขที่ 26 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ 022700475 Email: [email protected]

2) เว็บไซต์กรมธนารักษ์

 http://www.treasury.go.th

3. ขั้นตอนตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

การเช็คราคาประเมินที่ดิน หรือการขอให้ออกหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ซึ่งผู้ยื่นขอตรวจสอบราคาประเมินที่ดิจจะต้องติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ที่ดิน ณสำนักงานที่ดินแห่งนั้นจะเป็นผู้มีอำนาจออกเอกสารรับรองราคาประเมินที่ดินให้ได้ มีขั้นตอนการหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงดังต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนดที่เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นกรมที่ดิน

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ “ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน” (https://landsmaps.dol.go.th/) หรือแอปลิเคชั่น “Landmaps”
 • เลือกค้นหาที่ตั้งที่ดินด้วยการขยายแผนที่เข้าไปยังบริเวณที่ตั้งที่ดิน หรือค้นหาด้วยข้อมูลจังหวัด เขต แขวง หรือสถานที่สำคัญ
 • คลิกบริเวณที่ตั้งที่ดิน 2 ครั้ง เพื่อให้ระบบแสดงผลขอบเขตที่ดิน 
 • คลิกบริเวณกรอบขอบเขตที่ดิน เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโฉนด ขนาดที่ดิน และราคาประเมิน
 • หากบริเวณแปลงที่ดินที่เลือกตรวจสอบ ไม่แสดงข้อมูลราคาประเมินที่ดินบนเว็บไซต์ สามารถนำข้อมูลโฉนดที่ดินที่ได้จากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เช่น หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน และหน้าสำรวจ ไปตรวจสอบราคาประเมิน ณ เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ต่อได้

3.2 ขั้นตอนตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนดที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th
 • เลื่อนหน้าเว็บมาที่หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service”
 • เลือก “สืบค้นราคาประเมิน”
 • คลิกไปที่ “ราคาประเมินที่ดิน” กรณีเป็นโฉนด
 • คลิกไปที่ “ค้นหาจากเลขที่ดิน”กรณีไม่มีประกาศเลขที่โฉนด
 • เลือกใส่ข้อมูลให้ตรงตามโฉนด ได้แก่ ระวาง UTM แผนที่ หน้าสำรวจ เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน ตำบล ตามโฉนดที่ต้องการค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 • คลิก “ค้นหา” 
 • เลือกพิมพ์ และบันทึกข้อมูลได้

3.3 ขั้นตอนตรวจสอบราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเอง ณ สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เบื้องต้น
 • รับบัตรคิวตามลำดับก่อนหลัง
 • ยื่นคำขอสอบสวน ตรวจบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ที่ดินทำหนังสือรับรองราคาประเมิน
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
 • เจ้าพนักงานที่ที่ดินอนุมัติให้ตรวจสอบ ลงนามออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ผู้ขอรับเอกสารหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

4. เอกสารหลักฐานสำหรับใช้ยื่นขอตรวจโฉนดที่ดิน

เอกสารประกอบในการขอราคาประเมิน กรณีเจ้าของที่ดินมายื่นคำร้องด้วยตนเองหรือกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ณ สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน มีรายการเอกสารที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอและรับมอบอำนาจ
 • หลักฐานของนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีไม่สามารถไปด้วยตนเอง
 • หลักฐานสำหรับที่ดิน/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง เช่น โฉนดที่ดินประเภท น.ส.3, น.ส.3ก, หนังสือรับรองการทำประโยชน์, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, หลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ในรูปแบบเอกสสารต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารดังหล่าวๆ กรณีไม่สามารถนำมาได้
 • แผนที่สังเขป (ถ้ามี)

5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจเช็คราคาประเมินที่ดิน

ค่าธรรมเนียมในการขอราคาประเมินที่ดิน จะขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ณ ที่ดินนั้นๆ แบ่งเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคาร หรือตึกแถว และห้องชุด เช่น คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเมนต์ มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตรวจโฉนดที่ดินเพื่อเช็คราคาประเมินที่ดิน ดังนี้

 • ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านประเมินราคา ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งละ 100 บาท, ประเภทห้องชุด ห้องชุดละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการคัดสำเนา (ถ่ายเอกสาร) ขนาด A4 แผ่นละ 1 บาท, ขนาด A3 แผ่นละ 3 บาท
 • ค่าคำขอ ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แปลงละ 5 บาท, ประเภทห้องชุด ห้องละ 20 บาท
 • ค่าพยานคำขอ เรื่องละ 20 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ (ถ้ามี) ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องละ 20 บาท, ประเภทห้องชุด เรื่องละ 50 บาท
 • ค่าหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับละ 10 บาท, ประเภทหห้องชุด ฉบับละ 10 บาท
 • ค่ารับรองสำเนาบัญชีราคาประเมิน ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับละ 10 บาท, ประเภทห้องชุด เรื่องละ 10

แรบบิท แคร์ รวบรวมสุดยอดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำพิเศษมาให้ไว้ในที่เดียวแล้ว! พิเศษเฉพาะลูกค้าที่เลือกทำธุรกรรมสินเชื่อบ้าน กับ แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น ไม่ว่าจะเลือกเป็นสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ รีไฟแนนซ์บ้าน หรือบ้านแลกเงิน รับข้อเสนอดอกเบี้ยถูกพิเศษกว่าใคร พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจากผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ ที่จะช่วยเลือกสินเชื่อได้ตรงใจที่สุด โทรเลย. 1438 หรือ https://rabbitcare.com/


 

บทความแคร์การเงิน

แคร์การเงิน

ไฟแนนซ์ คืออะไร จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์บ้าน ทำได้อย่างไรบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า จัดไฟแนนซ์ ขอไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อกันมาพอสมควร แต่อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

เป็นหนี้บัตรเครดิต ยึดทรัพย์ คู่สมรสได้ไหม?

เรื่องหนี้สิน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคู่สมรส โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากการใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย ทั้งในกรณีที่ใช้จ่ายร่วมกัน
Thirakan T
11/04/2024

แคร์การเงิน

ผ่อนบ้านไม่ไหว ขายคืนธนาคารได้ไหม หรือควรทำอย่างไรดี

ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับใครหลายคน เพราะดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาผ่อนบ้านไม่ไหว
Thirakan T
11/04/2024