แคร์เรื่องประกันยานยนต์

วิธีเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม (ไม่มีคู่กรณี/คู่กรณีไม่มีประกัน)

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: October 25,2022

เมื่อเกิดอุบัติรถชนจนรถพังใช้งานต่อไม่ได้ ทำให้ต้องหยุดใช้รถ นอกจากคำถามที่ว่าประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้างแล้วคำถามต่อๆ ไป คือ จะหารถที่ไหนมาใช้แทน? ค่าเสียโอกาสหรือค่าเดินทางในระหว่างรอซ่อมรถใครจะเป็นคนจ่าย? ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนับวันยังไง? คู่กรณีไม่มีประกันต้องเบิกค่าสินไหมทดแทนการใช้รถยังไง?

วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมวิธีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมให้ได้เต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมตัวช่วยให้มีรถใช้งานระหว่างรอซ่อมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมาฝากกัน

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

ค่าขาดประโยชน์ระหว่างการซ่อมรถ คืออะไร?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยคู่กรณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าของรถคันที่เสียหายในระหว่างที่รถยังจัดซ่อมไม่เสร็จ หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ตกลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถสำรองให้ใช้ระหว่ารอรถซ่อมได้ โดยสามารถเรียกค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถจากประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจเท่านั้น

จำนวนเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

สามารถเรียกร้องค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 500-1,000 บาท ตามประเภทรถที่ คปภ. กำหนด และเริ่มนับวันขาดประโยชน์ใช้รถได้ตั้งแต่วันที่นำรถเข้าอู่ซ่อม รวมวันเสาร์/อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ จนถึงวันที่ซ่อมแล้วเสร็จ เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการจัดซ่อมให้อู่ซ่อมรถให้ผู้เสียหายโดยเร็ว จึงไม่มีข้อยกเว้นเรื่องวันหยุด

เกณฑ์เรียกร้องค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถตามประเภทรถ

วิธีการคำนวณค่าสินไหมทดแทนขาดประโยชน์จากการใช้รถ

การคำนวณจำนวนเงินขาดประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อม

การคำนวณจำนวนเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจะอ้างอิงตามเกณฑ์เรียกร้องค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถตามประเภทรถที่ คปภ. กำหนด กรณีจำเป็นต้องเช่ารถที่มีค่าเช่ารายวันสูงกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด เช่น กำหนดให้ต้องได้ค่าชดเชยขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท แต่ค่าเช่ารถอยู่ที่วันละ 800 บาท สามารถเบิกค่าเช่ารถได้ตามจริง แต่ต้องเป็นรถที่มีรุ่นใกล้เคียง และมีใบเสร็จชัดเจน

การนับจำนวนวันขาดประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อม

การนับวันวันขาดประโยชน์จากใช้รถระหว่างซ่อม จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่รถเกิดอุบัติเหตุใช้งานไม่ได้ หรือวันที่นำรถเข้าอู่ซ่อม แม้ว่าจะยังไม่เริ่มการซ่อมรถ รวมถึงนับรวมวันเสาร์/อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนัตฤกษ์ เนื่องจากบริษัทประกันมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมจัดการให้อู่ซ่อมดำเนินการซ่อมรถผู้เสียหายให้แล้วเสร็จ แม้มีเหตุล่าช้าใดใดก็ตาม

วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คู่กรณีไม่มีประกัน

หากคู่กรณีไม่มีประกัน ผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายถูกต้องเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดโดยตรง โดยต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานก่อน จากนั้นนำหลักฐานการเช่ารถและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการเรียกร้อง โดยมีเจ้าหน้าตำรวจเป็นตัวกลางเจรจา หากไม่สามารถตกลงได้ อาจต้องฟ้องศาลต่อไป

วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ไม่มีคู่กรณี

สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนขาดประโยชน์การใช้รถได้ทั้งฝ่ายถูก (ผู้เสียหาย) และฝ่ายผิด (ผู้ละเมิด) แม้ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือชนแบบมีคู่กรณีที่ไม่ใช่รถ ทำให้รถเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และต้องนำรถซ่อม หากอู่ซ่อมดำเนินการซ่อมรถนานกว่าที่ตกลง หรือมีเหตุให้ล่าช้าโดยไม่สมควร สามารถเรียกค่าชดเชยขาดประโยชน์ใช้รถจากบริษัทประกันของตนเองได้

เอกสารและแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

สามารถเข้ายื่นเอกสารที่ใช้ในการเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมได้ตัวตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ได้ ณ บริษัทประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณี หรือจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ โทรสาร หรือช่องทางออนไลน์ตามที่แต่ละบริษัทฯ กำหนด

ตัวอย่างแบบฟอร์มเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมสำหรับใช้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ไม่มีแบบฟอร์มบังคับเฉพาะตัว และไม่จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มทางการ สามารถพิมพ์หรือเขียนขึ้นใหม่ด้วยตนเอง พร้อมระบุข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมให้ครบถ้วนและชัดเจน

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของจดหมายและรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ….

เรื่อง ขอเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท …..(ชื่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณี)…..

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. …..(รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง)…..

2. ……(รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง)…..

3. ……(รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง)…..

ส่วนที่ 2 รายละเอียดรถที่เกิดอุบัติเหตุและรถคู่กรณี

ข้าพเจ้า…..(ชื่อนามสกุลเจ้าของรถ)…..เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ…..(ยี่ห้อรถ)…..รุ่น…..(รุ่นรถ)…..หมายเลขทะเบียน…..(เลขทะเบียน)…..ถูกรถยนต์ยี่ห้อ…..(ยี่ห้อรถ)…..รุ่น…..(รุ่นรถ)…..หมายเลขทะเบียน…..(เลขทะเบียน)…..ชนเข้าที่…..(บริเวณของรถที่ได้รับความเสียหาย)…..สถานที่เกิดเหตุ…..(สถานที่เกิดเหตุ)…..จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถข้าพเจ้ามีความเสียหายดังนี้…..(บรรยายรายการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ)…..

ส่วนที่ 3 รายละเอียดการซ่อมรถและวัตถุประสงค์ในการใช้รถ

ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่…..(ชื่อและที่ตั้งอู่ซ่อม)…..ในวันที่…..(วันเดือนปีที่นำรถเข้าซ่อม)…..โดยซ่อมเสร็จวันที่…..(วันเดือนปีที่นำรถออก)…..รวมเป็นเวลา…..(จำนวนวัน)…..วัน ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อ…..(วัตถุประสงค์การใช้รถก่อนส่งซ่อม)…..

ส่วนที่ 4 รายการเรียกร้องค่าสินไหมขาดประโยชน์การใช้รถ

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องสินไหมดังต่อไปนี้

1. ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ/ค่าเช่ารถ…..(จำนวนเงิน)…..บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา…..(จำนวนวัน)…..วัน รวม…..(จำนวนเงิน)…..บาท

2. ค่าการเสื่อมสภาพรถ…..(จำนวนเงิน)…..บาท เนื่องจาก…..(บรรยายสภาพความเสียหายและเปรียบเทียบราคาของรถในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน)…..

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น…..(จำนวนเงิน)…..บาท ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมอบอำนาจให้…..(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ-ถ้ามี)…..ดำเนินการเรียกร้องค่าขายประโยชน์จากการใช้รถและค่าเสื่อมสภาพรถของข้าพเจ้าจนเสร็จการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

…..(ลายมือชื่อหรือลายเซ็น)…..

…..(ลายมือชื่อแบบบรรจง)…..

…..(หมายเลขทะเบียนรถ)…..

…..(เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)…..

ขั้นตอนเรียกค่าขาดประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อมจากบริษัทประกัน

สามารถเริ่มดำเนินการเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับบริษัทประกันรถที่รถคู่กรณี (ฝ่ายผิด) จัดทำประกันรถประเภทสมัครใจไว้เมื่อรถซ่อมแล้วเสร็จ และได้รับเอกสารใบรับรถคืนจากอู่ซ่อมรถแล้ว โดยบริษัทฯ อาจขอเจรจาต่อรองค่าขาดประโยชน์เบื้องต้นก่อน หากผู้เสียหายตกลง จะได้รับเงินค่าชดเชยการขาดประโยชน์การใช้รถ ไม่เกิน 7 วัน

ขั้นตอนร้องเรียนการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์กับ คปภ.

หากไม่สามารถเจรจาตกลงค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย อาจต้องแจ้งเรื่องต่อ คปภ. เพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยต่อ แต่ คปภ. มีอำนาจสั่งให้บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมชดเชยเท่านั้น ไม่มีอำนาจระบุจำนวนเงินค่าชดเชยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้ หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องไปสู่ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องคดีผู้บริโภคต่อไป

สามารถติดต่อแจ้งร้องเรียนเรื่องการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อมกับ คปภ. ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance Complaint Center : ICC) ผ่านทาง https://complaintportal.oic.or.th/ppms/login หรือยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่ คปภ. สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน คปภ. ภูมิภาค โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186 ในวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น. E-mail : [email protected]

แรบบิท แคร์ เพิ่มความมั่นใจในวันที่ไม่มีรถขับ ด้วยบริการมีรถใช้ระหว่างซ่อม (Car Replacement) ฟรีสูงสุด 3 วัน/1 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ กรณีเป็นฝ่ายถูก หรือเลือกอัพเกรดรุ่นรถ/เช่ารถต่อในราคาพิเศษ หากต้องการใช้รถมากกว่า 3 วัน สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1

พร้อมบริการเสริมเพิ่มความแคร์แม้ไม่มีเหตุให้แจ้งเคลมประกันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผ่อน 0% ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต นานสูงสุด 10 เดือน บริการเคลมออนไลน์ หรือระบบ CareOS ตัวช่วยเปรียบเทียบประกันรถยนต์ภายใน 30 วินาที รับเบี้ยประกันราคาพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้น! โทรเลย 1438 หรือ https://rabbitcare.com/

เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ ง่ายๆ แค่ 30 วิ คลิกเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
  

 

บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม
Thirakan T
26/04/2024

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้าง

เคยจินตนาการตอนที่เราต้องเจอสถานการณ์รถมอเตอร์ไซค์หายกันไหม? นี่จึงเป็นเหตุผลที่ ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ มีความสำคัญขึ้นมาอย่างโดดเด่น
Thirakan T
17/04/2024

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

หมากัดรถทำยังไงดี? สามารถเคลมประกันได้หรือไม่

เห็นคำว่าหมากัดรถหลายคนอาจจะยังจินตนาการได้ไม่ออก ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดขึ้นมาเพราะอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีโอกาสขึ้นสูงมาก
Thirakan T
25/03/2024