Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

กองทุนประกันวินาศภัย

สถานที่ตั้งกองทุนประกันวินาศภัย สำนักงานใหญ่และข้อมูลติดต่อ


กองทุนประกันวินาศภัย ไปยังไง? หากคุณต้องการเดินทางไปติดต่อกองทุนฯ คุณสามารถเดินทางไปได้ตามที่อยู่ด้านล่างหรือสามารถโทรติดต่อสอบถามก่อนเดินทางไปติดต่อกองทุนฯได้ตามข้อมูลเบอร์ติดต่อด้านล่าง 
 

ที่ตั้ง : เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2791-1444

เวลาทำการกองทุนประกันวินาศภัย

 • กองทุนประกันวินาศภัย สำนักงานใหญ่ เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. 

ข้อมูลทั่วไปกองทุนประกันวินาศภัย

กองทุนประกันวินาศภัยเป็นใคร? ทำหน้าที่อะไร?

กองทุนประกันวินาศภัยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ (ผู้เอาประกันภัย) กรณีที่บริษัทประกันภัยนั้น ๆ (ผู้รับประกันภัย) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรืออยู่ในสถานะล้มละลายมีปัญหาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับ โดยเป็นความเสียหายที่สามารถ ประเมินเป็นมูลค่าได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และอื่น ๆ เป็นต้น

เหตุผลที่ต้องมีกองทุนประกันวินาศภัย

การมีกองทุนประกันวินาศภัยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนฯจะเป็นหลักประกันและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากที่ซื้อประกันวินาศภัยไปแล้ว ในกรณีที่บริษัทประกันภัยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายหรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรับผิดชอบได้ อันเนื่องมาจากบริษัทประกันภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะชดใช้ความเสียหายเหล่านั้นให้กับผู้เอาประกัน กองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือและชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยแทนบริษัทประกันฯ โดยใช้เงินจากกองทุนที่มีการเรียกเก็บจากบริษัทประกันในทุก ๆ ปี มาชดใช้ความเสียหาย อีกทั้งยังเป็นหลักประกันที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยมีความมั่นใจในการรับประกันภัยและทำให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพมากขึ้นด้วย

คณะผู้บริหารกองทุนประกันวินาศภัย

 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ - ประธานกรรมการ
 • ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ - รองประธานกรรมการ, เลขาธิการ คปภ.
 • ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส - ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
 • นางสาวกัลยา จุกหอม - ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • นางสาววัลย์วิกา บูรณ์ทอง - ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • นายสุวิชญ โรจนวานิช - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางสาวสุภัค ไชยวรรณ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายชนะพล มหาวงษ์ - เลขานุการ, ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

ธนาคารอื่นๆ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

กองทุนประกันวินาศภัย คืออะไร?

กองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว. เป็นกองทุนที่สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนที่กองทุนประกันวินาศภัยระบุไว้ ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันที่รับประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย นอกจากนี้กองทุนประกันวินาศภัยยังถือเป็นกองทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจประกันฯให้มีความเสถียรภาพมั่นคง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่าจะได้รับเงินค่าสินไหมจากกองทุนฯนี้ในการช่วยเหลือและชดใช้แทนบริษัทประกัน

เงินที่อยู่ในกองทุนประกันวินาศภัยได้มาจากที่ไหน?

กองทุนประกันวินาศภัยได้เงินมาจากบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองในอัตราร้อยละ 0.25 ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยนั้น ๆ ได้รับ เงินนี้จะถูกเก็บเข้ากองทุนสะสมไว้เป็นเงินสำรองเพื่อใช้ในการคุ้มครองชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัย ในฐานะเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ ในกรณที่บริษัทประกันภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งนอกจากกองทุนจะได้รับเงินจากบริษัทประกันฯแล้ว ยังได้รับเงินจากช่องทางอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น 

 

 • เงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพ้นอายุความ
 • เงินที่ได้รับตามมาตรา 80/3 (ที่บริษัทต้องส่งเข้ากองทุน)
 • เงินค่าปรับหลังจากหักเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย
 • เงินสนับสนุนจากรัฐ
 • เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันฯของคปภ.
 • เงินค่าปรับที่บริษัทประกันส่งเข้ากองทุน
 • เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้อื่นมอบให้
 • ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินกองทุน

บริษัทประกันไม่ส่งเงินเข้ากองทุนได้หรือไม่?

ถือเป็นกฎเหล็กที่กำหนดไว้ว่าบริษัทประกันจะต้องนำเงินอัตราร้อยละ 0.25 ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯได้รับส่งเข้ากองทุนประกันวินาศภัย หากบริษัทประกันใดไม่นำเงินส่งเข้ากองทุนจะต้องเสียค่าปรับและอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพราะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

กองทุนประกันวินาศภัย มีวงเงินคุ้มครองเท่าไหร่?

กองทุนวินาศภัยจะ ให้ความคุ้มครอง เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย (ผู้เอาประกันภัย) เป็นจำนวนเงินไม่เกินมูลค่าที่ได้รับชำระหนี้ตามกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องของการล้มละลาย ในกรณีที่มูลค่าของการเอาประกันชำระหนี้ทั้งหมดมีมูลค่ารวมกันเกิน 1 ล้านบาท กองทุนวินาศภัยจะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน (ผู้เอาประกันภัย) ในการชำระหนี้เพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น และผู้เอาประกันสามารถดำเนินการร้องขอการเยียวยาจากกองทุนประกันวินาศภัย ยื่นออนไลน์ เพื่อส่งคำร้องให้กองทุนฯรับทราบและดำเนินการจ่ายเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อไป

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา