Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ธนาคารทิสโก้

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และข้อมูลติดต่อธนาคารทิสโก้ (TISCO)

 

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2080-6000 หรือ 0-2633-6000

เวลาทำการธนาคารทิสโก้

 • ธนาคารทิสโก้ (TISCO) สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 16:30 น.
 • ธนาคารทิสโก้ (TISCO) สาขานอกห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 16:30 น.
 • ธนาคาทิสโก้ (TISCO) สาขาภายในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 – 19.30 น.

ข้อมูลทั่วไปของธนาคารทิสโก้ (TISCO)

ทิสโก้ (TISCO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยมี Bankers Trust New York (ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งธนาคารทิสโก้ มีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีชื่อเดิมว่า “บริษัทค้าหลักทรัพย์และการลงทุน” เพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะ​ “Investment Bank” และมีตราสัญลักษณ์ คือ “TISCO” ที่มีการพัฒนามาจากชื่อเต็มของ “Thai Investment and Securities Company Limited”

ในอดีตธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank) ได้มีบทบาทสำคัญในด้านการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนไทยมาตลอด จุดเริ่มต้นมาจากทิสโก้เป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลายประเภท เช่น บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทางการเงิน (Commercial Papers), บริการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ต่าง ๆ และการคำนวณดัชะนีราคาหุ้น, บริการบทวิจัยธุรกิจโครงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับภาคธุรกิจ, บริการสินเชื่อเช่าซื้อ, บริการสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่โดยมีสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นผู้ให้กู้ร่วม (Syndicate Loan) และธนาคารทิสโก้ (TISCO) ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเข้าจดทะเบียนสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2526

เรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านั้นถูกดำเนินการภายใต้ชื่อ “ทิสโก้” (TISCO) เพียงอย่างเดียว ก่อนยกสถานะขึ้นมาเป็น “ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank) ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ส่งผลให้กลยุทธ์การดำเนินการก็แตกต่างออกไปจากเดิม รวมถึงยังแนวทางหลักของธนาคาร ยังแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอีกด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น อาทิ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Retail Loan) ธุรกิจเงินฝากลูกค้ารายใหญ่ (Wealth Management) และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Adisory)

ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2552 Tisco Bank ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น ให้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง จึงมีการจัดตั้ง “บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)” เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม TISCO พร้อมจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ แทนที่ Tisco Bank เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลกิจการของ Tisco Bank และบริษัทภายในเครือ

ส่งผลให้ Tisco Bank สามารถบริการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

Credit Rating: A

ผลิตภัณฑ์และการบริการธนาคารทิสโก้ (TISCO)

ทิสโก้ (TISCO) มีความต้องการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ตอบสนองต่อทุกความต้องการ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับลุกค้าในระยะยาว โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ Tisco Bank ได้ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้มีตัวเลือกหลากหลาย ได้แก่ บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans), บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance), บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking), บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending), บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking), บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking), บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit), บริการนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ประเภทลูกค้าทั่วไป (Private Sales Brokerage), บริการนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage), บริการจัดการกองทุน (Asset Management), บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services) และบริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

คณะผู้บริหารธนาคารทิสโก้ (TISCO)

 • นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
 • นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการอำนวยการ
 • นายพิธาดา วัชรศิริธรรม - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายไพบูลย์ นลินทรางกูร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายชาตรี จันทรงาม - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
 • นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 • นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 • นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 • นายพิชา รัตนธรรม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 • นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 • นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ - เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ
 • นางสาววันธนา โชติชัยสถิต - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 • นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารทิสโก้ (TISCO)

สำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการของ Tisco Bank จะมีสินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อด้านอื่น และบริการเพิ่มเติม สามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้

สินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ (TISCO)

ชื่อสินเชื่อบ้าน TISCO

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อบ้านใหม่

สินเชื่อบ้าน

สูงสุด 100% ของราคาประเมิน 

ตามประกาศของธนาคาร

30 ปี

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อบ้านแลกเงินสูงสุด 80% ของราคาประเมินตามประกาศของธนาคาร15 ปีใช้อสังหาฯ เป็นหลักค้ำประกัน
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์บ้านสูงสุด 100% ของราคาประเมินตามประกาศของธนาคาร30 ปีไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงินสินเชื่อบ้านแลกเงินสูงสุด 80% ของราคาประเมินตามประกาศของธนาคาร15 ปีใช้อสังหาฯ เป็นหลักค้ำประกัน
สมหวัง โฉนดแลกเงินสินเชื่อบ้านแลกเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินตามประกาศของธนาคาร3-5 ปีใช้อสังหาฯ เป็นหลักค้ำประกัน

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารทิสโก้ (TISCO)

ถัดมาเป็นทิสโก้ (TISCO) สินเชื่อรถยนต์ จะมีให้บริการทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน คือ สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่, สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง และสินเชื่อทะเบียนรถ ใครกำลังสนใจ Tisco Bank ด้านสินเชื่อรถยนต์ ลองมาดูรายละเอียดกัน

ชื่อสินเชื่อรถยนต์ TISCO

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่

สินเชื่อซื้อรถ

สูงสุด 90% ของราคารถยนต์

0.25% ต่อเดือน

84 เดือน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

สินเชื่อซื้อรถ

สูงสุด 95% ของราคารถยนต์

ตามประกาศของธนาคาร

72 เดือน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อทะเบียนรถ TISCO Auto Cash

สินเชื่อซื้อรถมือสอง

100% ของราคาประเมิน

 

0.59% ต่อเดือน

72 เดือน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อด้านอื่นของธนาคารทิสโก้ (TISCO)

นอกเหนือจากที่ทิสโก้ (TISCO) ให้สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบ้านแล้ว ยังมีสินเชื่อจาก ทิสโก้ (TISCO) เพิ่มเติมอีก 1 รายการ

ชื่อสินเชื่อ TISCO

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อราชการบำนาญ

สินเชื่อข้าราชการ

สูงสุด 100% ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

ตามประกาศของธนาคาร

สูงสุดนาน 30 ปี หรืออายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินอายุ 90 ปี

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 

สำหรับด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เคยเป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อน หรือที่เรียกกันว่า สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ทิสโก้ ปัจจุบันทางทิสโก้ (TISCO) ยังคงมีให้บริการสินเชื่อดังกล่าวอยู่ แต่ส่วน Tisco คืนรถจบหนี้ที่เคยออกมาในช่วงปีก่อน หมดช่วงเวลาการให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเหลือให้บริการของ Tisco Bank เป็นสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อด้านอื่นตามที่แจ้งไปนั่นเอง 

บริการด้านอื่นเพิ่มเติมจากธนาคารทิสโก้ (TISCO)

ด้วยความมุ่งมั่นหลักหลังจากทิสโก้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะสู่ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank) อย่างเต็มตัว จึงมีบริการเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักมาเสริมให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนที่สุด เช่น TISCO my car ที่ TISCO ช่วยให้จัดการสินเชื่อ รถยนต์ได้ง่ายในแอปเดียว

 • TISCO My Wealth บริการธุรกรรมของทิสโก้ (TISCO) ผ่านมือถือแบบครบถ้วน
 • บริการทิสโก้พร้อมเพย์ ชำระเงิน หรือรับโอนง่าย ๆ ผ่าน QR Code
 • บัตร TISCO ATM Chip Card บัตรเอทีเอ็มสำหรับ Tisco Bank โดยเฉพาะ
 • บริการ TISCO Alert รับข้อความแจ้งเตือนทางธุรกรรมผ่านมือถือ
 • TISCO My Car ที่เปิดสินเชื่อรถยนต์ให้จบได้ในแอปเดียว
 • บริการรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 • บริการชำระบิลข้ามธนาคารนอกเหนือจากทิสโก้
 • ประมูลรถยนต์ ช่วยให้ลูกค้ามีช่องทางขายรถยนต์เพิ่มขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ดูแลโดยทิสโก้
 • ประกาศขายทรัพย์สิน โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่ ทิสโก้ พร้อมช่วยดูแล

ถือเป็นบริการที่ครบถ้วนจาก Tisco Bank ใครที่มีความต้องการในด้านลงทุน หรือใช้บริการสินเชื่อโดยเฉพาะ อาจมอง Tisco Bank เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ก็ถือว่าดีไม่น้อยหน้าใครแน่นอน

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย โลโก้
ธนาคารกรุงเทพ โลโก้
ธนาคารกรุงศรี โลโก้
ธนาคารกสิกร โลโก้
ธนาคารออมสิน โลโก้
ธนาคารทหารไทยธนชาต โลโก้
ธนาคารซีไอเอ็มบี โลโก้.png
ธนาคารไทยพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โลโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โลโก้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โลโก้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โลโก้
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารแห่งประเทศจีน โลโก้
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โลโก้
ธนาคารซิตี้แบงก์ โลโก้
logo-uob-bank.png
logo icbc bank
logo-Chase Bank JPMorgan Chase -bank.png
bank RHB logo
bank of america logo.png
bank HSBC Thailand logo
bank Deutsche Bank logo
bank Mizuho logo
bank BNP Paribas logo
bank Indian Overseas Bank logo.png
Bank of Thailand logo.png
islamic.png
baac.png
government-housing.png
Amoney Information logo
MoneyThunder Information logo
Promise Information logo
Kashjoy Information logo
LINE BK Information logo
ngern-tid-lor.png
finnix.png

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา