ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

เอฟดับบลิวดีประกันภัย พร้อมแคร์เต็มที่ทุกภัยบ้าน

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3
1) การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยลูกเห็บ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพี่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
1,000,0003,000,0005,000,000
กลุ่มภัยธรรมชาติ
  ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามี
300,000500,0001,000,000
ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
  ค่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
  ทรัพย์สินส่วนบุคคลของลูกจ้างประจำที่อยู่อาศัย
  ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
  ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 
 (จํากัดวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง)
  ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพ
  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

90,000
10,000
10,000
10,000

 

10,000
30,000

120,000
10,000
10,000
10,000

 

10,000
50,000

150,000
10,000
10,000
10,000

 

10,000
100,000

2) การประกันภัยโจรกรรม
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือความสียหายต่อตัวอาคาร อันเกิดจากการ
ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ (จร.2) จํากัดวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
100,000300,000500,000
3) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สําหรับการสูญเสียชีวิต, การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องจากอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันภัย
200,000600,0001,000,000
4) การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน หากลูกจ้างประจําได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยใน ระหว่างการทํางาน
50,00050,00050,000
1 ปี เบี้ยประกันภัยรวม 

ซื้อเลย
1,200 บาท

ซื้อเลย
3,100 บาท

ซื้อเลย
5,800 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย Insurance Conditions
1. ลูกค้าควรพิจารณาเลือกซื้อแผนความคุ้มครอง ที่ระบุจำนวนทุนประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย

2. สิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ) 

3. เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตมากกว่า 80% (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1) 

4. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ 

5. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท                       

6. จำกัดซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย               

7. ความรับผิดของบริษัทรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย