ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์

จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย

พร้อมแคร์ให้ เมื่อภัยบุกบ้าน
คุ้มครองบ้านคุณสูงสุด 5 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์ จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย แคร์บ้านคุณเรื่องอะไรบ้าง?


แคร์อัคคีภัย

พร้อมรับมือให้ เมื่อเจออัคคีภัยภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด อากาศยาน เป็นต้น สูงสุด 5,000,000 บาท

แคร์ภัยธรรมชาติ

เจอภัยธรรมชาติเมื่อไหร่ ก็เคลมได้ ทั้งพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ สึนามิ สูงสุด 1,000,000 บาท

แคร์เพิ่มเติม

คุ้มครองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากเกิดเหตุ รวมถึงค่าที่พักชั่วคราว ทรัพย์สิน ค่าขนย้าย และดับเพลิง

บ้านคุณ เราพร้อมแคร์ แค่สมัครประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์
จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย


แคร์ทุกภัย

คุ้มครองให้เมื่อเกิดภัยที่บ้านคุณ สูงสุด 5,000,000 บาท

แคร์เมื่อถูกโจรกรรม

เสียหายจากการโจรกรรมในบ้าน คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

แคร์บุคคลภายนอก

คุ้มครองบุคคลภายนอกเมื่อเจออุบัติเหตุในบ้าน สูงสุด 1 ล้านบาท

แคร์เรื่องแรงงาน

ชดเชยให้แรงงานประจำ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างทำงาน

แคร์เรื่องเบี้ย

ประหยัดกว่า เรื่องค่าเบี้ย
เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

แคร์หลายแผน

มีหลากหลายแผนให้เลือก สงวนสิทธิ์คุ้มครอง 1 แผนต่อ 1 สถานที่

ช้อปแผนประกันภัยบ้านที่ใช่ เพื่อความอุ่นใจจากทุกภัยอันตราย


ความคุ้มครอง Coverage

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี) 
Sum Insured (Baht/Year)
Home 1Home 2Home 3
1)การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม Fire and Additional Perils
 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยลูกเห็บ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพี่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) Fire, Lightning (Including loss or damage to electrical appliances and equipment caused by short circuit arising from lightning), Explosion, Vehicle impact, Aircraft, Water Damage, Hail, Strike, Riot or Malicious Act Endorsement (Excluding any action for Political, Religious or Ideological Purpose)1,000,0003,000,0005,000,000
 กลุ่มภัยธรรมชาติ Natural Perils
ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามี 
Windstorm, Flood, Earthquake or Volcanic Eruption or Tidal Wave or Tsunami
300,000500,0001,000,000
 ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม Additional Extensions for Coverage 
 

ค่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 
Rental fee for Temporary Accommodation (Not more than 30 days)

90,000120,000150,000
(วันละ 3,000 บาท)(วันละ 4,000 บาท)(วันละ 5,000 บาท)
 ทรัพย์สินส่วนบุคคลของลูกจ้างประจำที่อยู่อาศัย Loss or damage to Personal Effect10,00010,00010,000
 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ Debris Removal Expense10,00010,00010,000
 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (จำกัดวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง) 
Fire Extinguishing Expenses (Sub limit 5,000 Baht/Occurrence)
10,00010,00010,000
 ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพ 
Professional Costs and Fees in respect of Architects, Surveyor, Consultant Engineer
10,00010,00010,000
 ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า Electrical Injury30,00050,000100,000
2)การประกันภัยโจรกรรม Burglary Insurance 
 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือความสียหายต่อตัวอาคาร อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2) จำกัดวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง Loss of damage to Property Insured kept inside building or damage to the building caused by Burglary and Robbery with evidence for forcible or exist the insured premise (B.2) (Sub limit not exceed 10,000 Baht/Occurrence)100,000300,000500,000
3)การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก Public Liability Insurance 
 ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องจากอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันภัย Legal Liability of the insured in respect of death, bodily injury, illness of any person, or loss of or damage to property of any person arising from accident within the insured premise200,000600,0001,000,000
4)การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน Workmen Compensation 
 ความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน หากลูกจ้างประจำได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย ในระหว่างการทำงาน
Liability under labor law if the permanent employee is injured in an accident or illness during work
50,00050,00050,000
1 ปี เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium (1 yr)1,200.003,100.005,800.00
3  ปี เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium (3 yrs)3,000.007,750.0014,500.00

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย Insurance Conditions

1. สิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ) Only residential buildings (No other business operation within the building)

2. เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตมากกว่า 80% (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1) Only buildings that are more than 80% concrete (Buildings construction class 1)  

3. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Value) Determine the Sum Insured and Indemnity use Replacement Cost Value method                        

4. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท Maximum Sum Insured 10 million                           

5. จำกัดซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย Limited to purchase a policy per location                  

6. ความรับผิดของบริษัทรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย The company’s limit of liability should not exceed the sum insured.  

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย