Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

ภงด.91

ผู้มีเงินได้ต้องรู้ ภงด.91 คืออะไร? แตกต่างจาก ภงด.90 อย่างไร?

การเสียภาษีเงินได้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของผู้มีเงินได้ที่ต้องชำระ ใครได้รับเงินได้มารูปแบบไหนก็จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในทุก ๆ ปีภาษี ซึ่งภาษีเงินได้ก็มีหลากหลายหมวดหมู่ ทั้งภงด.91 ภงด.90 และอื่น ๆ ภงด.91 คืออะไร? แตกต่างจาก ภงด.90 หรือไม่ หาคำตอบที่แรบบิท แคร์

ภงด.91 คืออะไร?

ภงด.91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียวกัน ซึ่งจะมีการกำหนดวันยื่นแบบตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป โดยเงินได้ประเภทที่ 1 หรือ มาตรา 40 (1) ได้แก่

 • เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
 • เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน โดยไม่เสียค่าเช่า
 • เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
 • เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

สำหรับนิติบุคคลจะเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.91 สำหรับผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคมหรือคณะบุคคล จ่ายเงินได้เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า เป็นต้น ให้กับผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้จ่ายเงินได้จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

ภงด.91 ต่างจาก ภงด.90 อย่างไร?

ก่อนที่จะทราบความแตกต่างของ ภงด.91และภงด.90 ต้องทราบก่อนว่าทั้ง ภงด.91และ ภงด.90 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนกันทั้งคู่ ซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในที่นี้ก็คือ ภาษีที่ถูกจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายได้ดังนี้

 • เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน จากนั้นนำเงินได้สุทธิ มาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคิดจาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

ใครบ้างที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91

 1. บุคคลธรรมดา ที่มีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานอย่างเดียว
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
 3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
 4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
 5. วิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

ในส่วนของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้จะต้องยื่นแยกตามประเภทที่มาของรายได้ที่ได้รับ ตามแบบแสดงรายการภงด.91 หรือภงด.90 โดยสามารถแยกได้ดังนี้

 • ภงด.90 : สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท มาตรา 40 (1) - (8)
 1. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) ได้แก่ สิ่งที่ได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
 2. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (2) ได้แก่ เงินได้ที่ได้จากการรับจ้างทำงาน หรือค่าตอบแทนที่ผู้รับไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้านาย-ลูกน้อง และไม่ได้เป็นวิชาชีพอิสระ เช่น ค่านายหน้า ค่าจ้างต่าง ๆ เป็นต้น
 3. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (3) ได้แก่ เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ ค่า Goodwill ที่ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับเงินได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ค่าจ้างจากการประพันธ์เพลง เป็นต้น, เงินได้จากการขายสินค้าดิจิทัลต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น รูปภาพ โปรแกรม ฯลฯ, การขายลิขสิทธิ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น การขายแผ่นเสียง ขายแผ่นโปรแกรม เป็นต้น
 4. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (4) ได้แก่ เงินได้จากดอกเบี้ยต่าง ๆ ยกเว้นดอกเบี้ยสลากออมสิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ
 5. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (5) ได้แก่ เงินที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรายได้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อหรือผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ที่ผู้รับเงินต้องเสียภาษี
 6. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (6) ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ 6 อาชีพ ดังนี้ การประกอบโรคศิลปะ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ), ทนายความ-นักกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชีและช่างประณีตศิลป์
 7. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (7) ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมา ที่มีการเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ กรณีที่มีการรับเหมาแต่ลูกค้าเป็นผู้ซื้อวัสดุเองจะถือเป็นการว่าจ้างธรรมดาแบบมาตรา 40 (2)
 8. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (8) ได้แก่ เงินได้ที่ไม่จัดอยู่กลุ่มมาตรา 40 (1) - (7) เป็นเงินได้จากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร เป็นต้น เช่น นักร้อง-นักแสดง, เงินจากการขายของออนไลน์, เงินได้จากการทำสวน เป็นต้น
 • ภงด.91 : สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 หรือ มาตรา 40 (1) เป็นรายได้ทางเดียวเท่านั้น

สรุปแล้วความแตกต่างของการยื่นภาษี ภงด.90 และ ภงด.91 ก็คือ ที่มาของเงินได้พึงประเมินนั่นเอง หากคุณมีเงินได้พึงประเมินที่มาจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน เงินโบนัส ฯลฯ เพียงทางเดียวเท่านั้น ก็ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 แต่ถ้าหากมีเงินได้พึงประเมินหลายทางก็ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90

ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด.91 ทำอย่างไร?

สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลภงด.90และภงด.91 จะมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป ซึ่งสามารถยื่นภาษีออนไลน์ ภงด. 91 หรือ ภงด.90 ได้เช่นกัน โดยการยื่นภาษีออนไลน์สามารถทำตาม ขั้นตอนการยื่นแบบที่กรมสรรพากรแนะนำ ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต กรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-cms/
 2. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 3. เลือกเมนูสำหรับการยื่นแบบ และเลือกแบบภาษีที่ต้องการยื่น ภงด.90 ภงด.91 เป็นต้น
 4. บันทึกข้อมูลหรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลแบบ
 5. ยืนยันการยื่นแบบ

สมัครทำบัตรเครดิต จากแรบบิท แคร์ ผ่อนชำระภาษี ภงด.91 0% ได้

หน้าที่ในการจ่ายภาษีเงินได้นั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้มีเงินได้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในบางปีภาษีคุณอาจจะต้องชำระภาษีเป็นจำนวนที่มาก การสมัครทำบัตรเครดิต จากแรบบิท แคร์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถรูดผ่อนชำระค่าภาษีได้ 0% นานถึง 3 เดือน ไม่จำเป็นต้องควักเงินสดที่มีจ่ายให้หมดภายในครั้งเดียว ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินสดที่คุณมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับเรื่องที่จำเป็นในชีวิตเรื่องอื่น ๆ และหากใครที่กำลังวางแผนสมัครบัตรเครดิตจากแรบบิท แคร์ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทำบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ไหนดี แรบบิท แคร์มีบริการค้นหาบัตรเครดิตสำหรับคุณ เพื่อให้คุณได้บัตรเครดิตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของคุณมากที่สุดสำหรับการนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้ารวมถึงชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 และอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank / Mastercard

 • เครดิตเงินคืน 10% ที่รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน
 • เครดิตเงินคืน 5% 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เครดิตเงินคืน 1% สำหรับยอดใช้จ่ายอื่นๆ
 • เครดิตเงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell ทุกสาขา
 • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก ผ่านทางออนไลน์
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC / VISA

 • ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER
 • ผ่อนชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ใช้จ่ายสบายเพียงผูกบัตรและแตะจ่ายผ่าน Google pay
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

ซิตี้แบงก์ / VISA

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด X10 ทุกการใช้จ่าย 25 บาทบนบริการ Grab
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด X3 ในหมวดร้านอาหารและค่าสมาชิกบริการออนไลน์รายเดือน และช้อปปิ้งออนไลน์
 • รับส่วนลดการเดินทาง 15% เมื่อใช้บริการ Grab
 • รับส่วนลดค่าส่ง GrabFood และ GrabMart
 • รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
 • รับส่วนลด Grab มูลค่า 2,400 บาท
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

กรุงไทย / Mastercard

 • สิทธิพิเศษที่มากกว่า สเปเชียลอัพเกรด เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • รับเพิ่ม KTC FOREVER โบนัส 250 คะแนน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • 800 KTC FOREVER = 100 บาท AgodaCash
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

ซิตี้แบงก์ / Mastercard

 • X5 คะแนน ใช้จ่าย Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet* และเลือกเปลี่ยน point เป็นเงินคืนได้เลยทันทีที่รูด
 • X5 คะแนน ใช้จ่าย หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว ใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
 • X5 คะแนน ใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Netflix, Spotify, Apple Music
 • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ผ่านทางออนไลน์
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ธนาคารยูโอบี / Mastercard

 • รับคะแนนสะสม 10 บาท = 1 คะแนน
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อที่ EVEANDBOY, Cental&Zen, The mall, Paragon, Emporium, EmQuartier, Blueport และ Robinson
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส เท่ากับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ธนาคารยูโอบี / VISA

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า BTS MRT 7-11, All Online by 7-Eleven ร้านบูทส์ ร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ เบอร์เกอร์ คิง, Shopee, Grab และ Atome
 • แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและออนไลน์
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
 • เครดิตเงินคืน 3% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ซิตี้แบงก์ / Mastercard

 • ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%
 • สิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าชั้นนำในเดือนเกิด
 • เครดิตเงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell ทุกสาขา
 • ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ธนาคารทหารไทยธนชาต / VISA

 • ผ่อน 0% 3 เดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมทุกการกดเงินสด 3%
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

กรุงไทย / Mastercard

 • 25 บาท = 1 คะแนน
 • รับส่วนลด 1% ที่ปั๊มบางจาก
 • ผ่อนชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ / VISA

 • รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ
 • สะสมไมล์เดินทางคะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb / VISA

 • ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 3 เดือน
 • ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งแรกเข้าและรายปี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา