Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วี เพรสทีจ แคร์
แคร์ครอบคลุม ไม่จำกัดครั้ง

คุ้มครองผู้ป่วยใน สูงสุด 4.5 ล้านบาท/ครั้ง เจออุบัติเหตุก็อุ่นใจได้ เรื่องคนข้างหลัง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

TopBanner_Mobile_VPrestigeCare.jpg

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ความคุ้มครอง

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร และตอบคำถามสุขภาพให้ยุ่งยาก

แคร์เรื่องเงิน

ไม่ว่าคุณจะป่วยมากหรือน้อย ก็ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แค่พกบัตรเดียวก็รับความคุ้มครองทันที

แคร์สุขภาพ

เคลมค่าประกันสุขภาพเยอะ ที่อื่นอาจพิจารณาเรื่องต่อประกัน แต่ที่วิริยะเราพร้อมการันตีต่ออายุแน่นอน

ประกันสุขภาพ วี เพรสทีจ แคร์ จาก วิริยะประกันภัย

ป่วยหนักเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์ให้ครบ

แคร์ยามนอนรพ.

คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 4.5 ล้านบาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

แคร์ค่าห้อง

คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วย สูงสุด 12,000 บาท/ครั้ง (สูงสุด 365 วัน)

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท

แคร์เมื่อกลับบ้าน

มอบค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง

แคร์เรื่องเงิน

แค่ยื่นบัตร ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารับการรักษา

แคร์มะเร็ง

คุ้มครองการรักษา ด้วยเคมีบำบัด สูงสุด 100,000 บาท/ปี (เฉพาะผู้ป่วยนอก)

แคร์ยาว ๆ

ดูแลค่ารักษาต่อเนื่อง 30 วัน หลังออกจากรพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

แคร์ภาษี

นำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

 


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4แผน 5แผน 6
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง440,000

660,000

880,000

1,200,0002,500,000

4,500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร 
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)3,000

5,000

6,000

8,00010,000

12,000

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง*
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง*
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน **จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ  ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

 

 

จ่ายตามจริง*

- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ  
ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์
- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง*
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา ตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง  โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง    
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง  สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน  หลังจากออกจากการเข้าพักรักษา เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน  …24... ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย10,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง*
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร  
(รวมถึง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)
100,000
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินต่างประเทศ
- การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไม่คุ้มครอง1,000,000

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณี ผู้ป่วยใน

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน


ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
15 วัน - 540,11647,64055,16466,09676,41685,380
6 - 1025,99230,85235,71240,53646,84851,012
11 - 1515,40818,25221,08423,86827,56430,768
16 - 2015,03617,82020,61623,07626,65230,384
21 - 2516,03219,00821,97224,90028,75233,672
26 - 3016,33219,36822,40426,43630,55235,400
31 - 3519,57223,20826,84429,49634,09238,844
36 - 4019,80023,48427,18031,64436,57640,752
41 - 4522,86027,13231,39233,84039,09643,524
46 - 5023,85628,32032,77236,36042,00047,124
51 - 5526,34031,27236,20439,90046,12852,224
56 - 6029,52035,05240,58444,38851,32458,260
61 - 6534,89641,42447,96454,87663,43269,588

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณี ผู้ป่วยนอก

 


ช่วงอายุ (ปี)

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยนอก
1,0001,5002,500
15 วัน - 514,49621,76836,276
6 - 912,40818,58830,960
108,54412,84021,384
11 - 158,55612,84021,384
16 - 206,2649,38415,612
21 - 255,0287,52412,564
26 - 305,0287,53612,564
31 - 355,4848,23213,716
36 - 405,4848,23213,704
41 - 457,17610,75217,916
46 - 507,17610,76417,916
51 - 558,48412,74421,228
56 - 609,20413,78822,980
61 - 659,74414,59224,312

 

* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด  
** ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง ไม่เกิน 14 วัน  
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย  
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี  
- ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี  
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี  
- ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกัน วี เพรสทีจ แคร์ มีจุดเด่นอะไรบ้าง?

ประกันสุขภาพวิริยะ วี เพรสทีจ แคร์ คือ แผนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ออกแบบมาเพื่อพร้อมดูแล หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย มอบความอุ่นใจให้กับคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 4,500,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี จะเคยเคลมมากแค่ไหน ก็ไม่ปฎิเสธการต่ออายุทำประกัน ไม่ต้องสำรองการจ่ายก่อนด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ

 

คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยใน หรือกรณีผู้ป่วยนอก, คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ. 2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

 

ที่สำคัญ สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ โดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิตพ่วง พร้อมส่วนลดพิเศษในการทำประกันสำหรับผู้ที่มีประวัติดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเคลม และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ได้อีกด้วย!

เงื่อนไขการรับทำประกัน V Prestige Care มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สำหรับเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วี เพรสทีจ แคร์ จากวิริยะประกันภัย มีเงื่อนไข ดังนี้

 

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี

 

สำหรับผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน - 15 ปี จำเป็นจะต้องสมัครพร้อมผู้ปกครองโดยชอบธรรมอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับผู้ปกครอง โดยเบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม

ประกันสุขภาพวิริยะ V Prestige Care เหมาะสำหรับใคร?

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ วิริยะ วี เพรสทีจ แคร์ เหมาะกับ

 

 • ผู้ที่กำลังมองหาประกันคุ้มครองทั้งโรคภัยไข้เจ็บ หรือประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้กับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็น คนรัก, ลูกหลาน หรือผู้สูงอายุในครอบครัว เนื่องจากต่ออายุประกันได้อย่างยาวนานตลอดช่วงชีวิตคุณ

 

 • ผู้ที่มีประกันชีวิตอยู่แล้ว และไม่ต้องการซื้อประกันอื่น ๆ พ่วง

 

 • ผู้ที่ต้องการแบบแผนประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ วิริยะ ที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของตน เพราะประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วี เพรสทีจ แคร์ มีมากถึง 6 แผนประกันให้คุณได้เลือกสรร

 

 • ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยบ่อยแค่ไหนก็เบิกเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 4,500,000 บาท/ครั้ง หรือหากเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติเคลมก็รับเลย! ส่วนลดสำหรับการทำประกัน

 

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการไม่ชอบความยุ่งยาก ต้องการทำประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ วิริยะ ผ่านทางออนไลน์ ง่าย ๆ เพียงติดต่อกับ แรบบิท แคร์ ที่นี้เรามี “แคร์ เอเจ้นท์” เจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการ และตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันที่คุณสนใจ ทำได้ง่าย แค่ปลายนิ้วคลิก

ประกันสุขภาพ V Prestige Care มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หรือไม่?

ประกันสุขภาพ วี เพรสทีจ แคร์ จะมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ดังนี้

 

 • ระยะเวลารอคอย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป
   
 • ระยะเวลารอคอย 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยโรคภัย ดังนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
   
 • สำหรับโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
   
 • สำหรับความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

โดยเงื่อนไขต่าง ๆ นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ทำประกันทุกครั้ง

ประกันสุขภาพวิริยะให้ความคุ้มครองการรักษาที่ต่างประเทศหรือไม่?

ประกันสุขภาพวิริยะ วี เพรสทีจ แคร์ มีแบบแผนที่พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ, เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย รวมถึงบริการเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิกลับประเทศ ด้วยวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

 

ทั้งนี้ผู้ทำประกันควรตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ให้เรียบร้อยเสียก่อน เนื่องจากบริการความคุ้มครองนี้ มีเฉพาะในบางแบบแผนเท่านั้น ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา