Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วี เบ็ทเทอร์ แคร์


จาก วิริยะประกันภัย

เจ็บป่วย บาดเจ็บ ก็หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย
พร้อมแคร์ให้สูงสุด 770,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

TopBanner_Mobile_VBetterCare.jpg

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ตามที่เลือก

ซื้อประกันสุขภาพกับทางวิริยะประกันภัย มั่นใจไมมีพ่วงประกันชีวิตให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม

แคร์ความคุ้มครอง

คุณสามารถเพิ่มความคุ้มครองจากแผนประกันที่มีอยู่ให้สูงขึ้นได้ ด้วยการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

แคร์ค่าเบี้ยคุ้ม ๆ

เลือกจ่ายค่าเบี้ยได้ถูกลง เพียงเลือกแผนที่มีการรับผิดชอบส่วนแรก แล้วทางบริษัทจะรับผิดชอบส่วนต่างให้

ประกันสุขภาพวี เบ็ทเทอร์ แคร์ จาก วิริยะประกันภัย
เติมเต็มการดูแล แคร์ครบทุกปัญหาสุขภาพ

แคร์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์ทั้งปี

ความคุ้มครองเหมาจ่าย สูงสุด 770,000 บาท/ปี

แคร์ยามนอนรพ.

ค่าห้องสูงสุด 4,500 บาท/วัน

แคร์คนแข็งแรง

ประวัติดี ไม่มีเคลม ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ

แคร์คนทำ

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี330,000550,000770,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ    
(สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,5003,5004,500
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก      
(สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา    
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
จ่ายตามจริง*
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง*
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน **จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา   
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการจ่ายตามจริง*
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ   
ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ   
สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์
- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง*
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา ตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง   
โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง    
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ   
เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง   
สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน  หลังจากออกจากการเข้าพักรักษา   
เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน  …24... ชั่วโมง   
ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง)
จ่ายตามจริง*
- ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง    
โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
10,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด   
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง*
- ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง*
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร   
(รวมถึง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)
100,000

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 330,000แผน 550,000แผน 770,000
ความรับผิดส่วนแรก ***-20,00050,000-20,00050,000-20,00050,000
15 วัน - 533,68420,43612,19239,46826,22017,97645,25232,00423,760
6 - 1016,02010,6327,00819,30813,90810,29622,59617,19613,584
11 - 159,1686,1444,10411,0167,9805,95212,8649,8407,800
16 - 2010,0686,7324,48812,1088,7606,52814,13610,8008,556
21 - 2511,0767,3924,92013,3329,6487,16415,57611,8809,420
26 - 3011,5687,7165,12413,93210,0687,48816,28412,4329,840
31 - 3512,0848,0405,32814,53210,5007,78816,99212,96010,248
36 - 4012,5528,3405,53215,10810,9088,08817,66413,46410,656
41 - 4513,1648,7485,78415,86411,4368,48418,55214,13611,172
46 - 5013,7529,1326,02416,56011,9408,84419,38014,76011,664
51 - 5514,7129,7566,43217,73612,7809,45620,74815,80412,480
56 - 6016,18810,7167,05619,52414,05210,38022,86017,38813,716
61 - 6519,24812,7448,37623,20816,70412,34827,18020,66416,308

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยนอก

 

ช่วงอายุ (ปี)

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยนอก ***
1,0001,5002,500
15 วัน - 514,49621,76836,276
6 - 912,40818,58830,960
108,54412,84021,384
11 - 158,55612,84021,384
16 - 206,2649,38415,612
21 - 255,0287,52412,564
26 - 305,0287,53612,564
31 - 355,4848,23213,716
36 - 405,4848,23213,716
41 - 457,17610,75217,916
46 - 507,17610,76417,916
51 - 558,48412,74421,228
56 - 609,20413,78822,980
61 - 659,74414,59224,312

 

* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
** ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง ไม่เกิน 14 วัน
*** จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบส่วนแรกโดยไม่รวมผลประโยชน์หมวด 1 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด 
**** กรณีเลือกซื้อแบบมีความรับผิดส่วนแรก ไม่สามารถซื้อแผนประกันผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มได้

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย  
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี  
- ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี  
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี  
- ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันสุขภาพ วี เบ็ทเทอร์ แคร์ จากวิริยะ มีแผนประกันให้เลือกกี่แผน?

ขณะนี้ประกันสุขภาพ วี เบ็ทเทอร์ แคร์ มีแผนประกันให้คุณได้เลือกพิจารณาทั้งสิ้นจำนวน 3 แผน ได้แก่

 

 • วี เบ็ทเทอร์ แคร์ แผน 1 ที่ให้วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 330,000 บาทต่อปี และค่าห้องผู้ป่วยใน 2,500 บาทต่อวัน
 • วี เบ็ทเทอร์ แคร์ แผน 2 ที่ให้วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 550,000 บาทต่อปี และค่าห้องผู้ป่วยใน 3,500 บาทต่อวัน
 • วี เบ็ทเทอร์ แคร์ แผน 3 ที่ให้วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 770,000 บาทต่อปี และค่าห้องผู้ป่วยใน 4,500 บาทต่อวัน

ประกันสุขภาพ V Better Care จากวิริยะ แต่ละแผนมีความคุ้มครองอะไรบ้าง

ทั้งนี้แต่ละแผนจะให้ความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินที่กรมธรรม์กำหนด โดยจะมีความคุ้มครองหลัก ๆ คือ

 

 • ค่าบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น การตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษา ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโลหิต ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อการเข้าตรวจรักษาแต่ละครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการศัลยกรรม จากการเข้ารักษาแต่ละครั้ง
 • ค่าผ่าตัดใหญ่ (ที่ไม่ต้องรักษาเป็นผู้ปวยใน)
 • ค่าบริการตรวจวินิจฉัยโรคก่อนและหลังเป็นผู้ปวยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ หลังจากเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุด 31 วันต่อครั้ง
 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุด 30 วันต่อครั้ง
 • ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการผ่าตัดเล็ก

 

นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองค่ารักษาที่จำกัดวงเงินต่อปี ซึ่งประกันสุขภาพ วี เบ็ทเทอร์ แคร์ ทั้ง 3 แผนจะให้ค่ารักษาที่เท่ากันคือ

 • ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับบำบัดรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 10,000 บาทต่อปี
 • ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง 50,000 บาทต่อปี
 • ค่าเคมีบำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง 50,000 บาทต่อปี

ประกันสุขภาพ V Better Care แบบที่ต้องเสียค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร? เหมาะกับใคร?

ประกันวิริยะทั้ง 3 แผน คุณสามารถเลือกแผนจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ได้ ซึ่งข้อดีก็คือคุณจะจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพรายปีในอัตราที่น้อยลง แต่ถ้าคุณเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล คุณต้องจ่ายเงินค่าความรับผิดส่วนแรกตามจำนวนทีระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนถึงจะใช้สิทธิเคลมได้ ซึ่งการเลือกแผนแบบมีค่าความรับผิดส่วนแรกจะเหมาะกับผู้ที่มีประวัติเจ็บป่วยน้อยครั้งหรือเจ็บป่วยไม่บ่อย แต่ยังคงต้องการความคุ้มครองค่ารักษาหากเจ็บป่วยหนักขึ้นมา ในขณะที่ต้องการประหยัดเบี้ยประกันรายปีด้วย

หากต้องการสมัครประกันสุขภาพ V Better Care ควรซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมดีหรือไม่?

ลูกค้าที่ตัดสินใจสมัครประกันสุขภาพ วี เบ็ทเทอร์ แคร์ จากวิริยะสามารถเพิ่มเงินเบี้ยประกันซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกได้ โดยราคาเบี้ยประกันจะขึ้นกับแผนประกันภัยที่คุณเลือกและช่วงอายุของผู้เอาประกัน ซึ่งแรบบิท แคร์ ขอแนะนำว่าถ้าคุณต้องการความอุ่นใจมากขึ้นไปอีกขั้น หรือมีประวัติการเจ็บป่วยทั่วไปบ่อย ๆ คุณควรซื้อประกันผู้ป่วยนอกเป็นอย่างยิ่ง เพราะคุณจะได้หายป่วยไวและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ต้องทานยาและทนเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างปวดหัว ปวดท้อง เป็นหวัดอีกต่อไป จะดีกว่าไหมถ้าเลือกที่จะเข้ารับการรักษาและหายภายในเวลาไม่กี่วัน และไม่ต้องกระทบกับการใช้ชีวิตหรืองานที่ทำ

ประกันสุขภาพ V Better Care ให้ความคุ้มครองกรณีอบัติเหตุหรือไม่?

ผู้ที่ทำแผนประกันสุขภาพดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุด้วย เรียกได้ว่าเป็นการทำประกันสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุไปในตัว ซึ่งจะเป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงจากกการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกเมื่อเกิดเหตุและเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมง จำนวนสูงสุด 31 วันต่อครั้ง

 

นอกจากนี้ผู้เอาประกันยังได้รับผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบ อบ.2 ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จำนวน 100,000 บาท เมื่อเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา