Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

BMI หรือ Body Mass Index คืออะไร?

BMI หรือ Body Mass Index เป็นดัชนีวัดน้ำหนักตัวที่มีความสัมพันธ์กับส่วนสูงของร่างกาย โดยจะคำนวณจากน้ำหนักตัว (kg) หารด้วยส่วนสูง (m) ยกกำลังสอง

สูตรคำนวณ BMI BMI = น้ำหนักตัว (kg) / (ส่วนสูง (m) x ส่วนสูง (m))

ตัวอย่างเช่น น้องแคร์มีน้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม และส่วนสูงเป็น 1.75 เมตร จะได้ผล BMI ดังนี้

BMI = 70 / (1.75 x 1.75) = 22.86

ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในระหว่าง 18.5 - 24.9 จึงถือว่าเป็นน้ำหนักปกติ

ดัชนีมวลกายระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

สูตรคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) สำหรับผู้ชาย และผู้หญิง จะมีความแตกต่างกันไปตามเพศ เนื่องจากผู้ชายและผู้หญิงมีโครงสร้างร่างกายและส่วนสูงที่แตกต่างกัน

ดัชนีมวลกายสำหรับผู้ชาย

BMI ผู้ชาย (kg/m2)

อยู่ในเกณท์

ภาวะเสี่ยงต่อโรค

น้อยกว่า 18.5 ผอม (Underweight) เสี่ยงมากกว่าปกติ
18.5 - 24.9 ปกติ (Normal weight) ปกติ
25 - 29.9 ท้วม (Overweight) เสี่ยง
30 - 34.9 โรคอ้วนระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงมาก
35 - 39.9 โรคอ้วนระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงมากและเข้าสู่เกณฑ์อันตราย
40 ขึ้นไป โรคอ้วนระดับ 3 (Obese class III) เสี่ยงอันตรายมากดัชนีมวลกายสำหรับผู้หญิง

BMI ผู้หญิง (kg/m2)

อยู่ในเกณท์

ภาวะเสี่ยงต่อโรค

น้อยกว่า 18.5 ผอม (Underweight) เสี่ยงมากกว่าปกติ
18.5 - 23.9 ปกติ (Normal weight) ปกติ
24 - 28.9 ท้วม (Overweight) เสี่ยง
29 - 34.9 โรคอ้วนระดับ 1 (Obese class I) เสี่ยงมาก
35 - 39.9 โรคอ้วนระดับ 2 (Obese class II) เสี่ยงมากและเข้าสู่เกณฑ์อันตราย
40 ขึ้นไป โรคอ้วนระดับ 3 (Obese class III) อันตรายมาก

ดัชนีมวลกาย (BMI) มีความสำคัญอย่างไร?

ดัชนีมวลกายหรือ BMI (Body Mass Index) เป็นตัววัดค่าน้ำหนักตัวที่สำคัญสำหรับการประเมินสุขภาพของร่างกาย ดัชนีมวลกายจะบอกค่าความอ้วนหรือค่าน้ำหนักที่เกินมาตรฐานหรือไม่ และสามารถใช้เป็นตัววัดเบื้องต้นของความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสำหรับบุคคลทั่วไปได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

 • ช่วยตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ดัชนีมวลกายสามารถช่วยตรวจสอบสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากค่าดัชนีมวลกายจะบอกค่าความอ้วนหรือค่าน้ำหนักที่เกินมาตรฐานหรือไม่ โดยมีค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 18.5 - 24.9 โดยทั่วไป

 • ช่วยวางแผนการลดน้ำหนัก หากค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน จะต้องมีการลดน้ำหนักเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ดังนั้น การคำนวณดัชนีมวลกายสามารถช่วยในการวางแผนการลดน้ำหนัก

 • ช่วยประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน ดัชนีมวลกายยังเป็นตัววัดสำคัญสำหรับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนด้วย โดยมีค่าดัชนีมวลกายสำหรับเด็กและเยาวชนต่างจากผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีโครงสร้างร่างกายและส่วนสูงที่แตกต่างกัน การคำนวณดัชนีมวลกายสำหรับเด็กและเยาวชนจะใช้สูตรที่แตกต่างจากผู้ใหญ่

 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย การตรวจสุขภาพโดยใช้ดัชนีมวลกายสามารถช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายได้ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก

การคำนวณดัชนีมวลกายสำหรับเด็กและเยาวชน

การคำนวณดัชนีมวลกายสำหรับเด็กและเยาวชนมีวิธีการที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีโครงสร้างร่างกายและส่วนสูงที่แตกต่างกัน วิธีการคำนวณดัชนีมวลกายสำหรับเด็กและเยาวชนสามารถทำได้ดังนี้

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
  สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่สามารถใช้วิธีการคำนวณดัชนีมวลกายได้โดยตรง แต่สามารถใช้กราฟเปรียบเทียบน้ำหนักตามอายุและเพศของเด็ก เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและอายุ

 2. เด็กอายุระหว่าง 2-20 ปี
  สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 2-20 ปี การคำนวณดัชนีมวลกายจะใช้สูตร BMI ดังนี้

  BMI = น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เซนติเมตร) ÷ ส่วนสูง (เซนติเมตร) x 10,000

  หลังจากได้ค่าแล้ว เราจะนำค่าที่ได้ไปตรวจสอบตาราง BMI for age ขององค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาเกณฑ์ของ BMI ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มอายุของเด็ก เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีความถูกต้องน้องแคร์จึงขอใช้เกณฑ์ขององค์กร Center of Disease Control (CDC) ของสหรัฐฯ

  ตัวอย่างการอ่านค่าตาราง BMI for age สำหรับเด็กและผู้เยาว์ (เป็นตัวอย่างเท่านั้น):

  น้องแคร์ เป็นเด็กผู้ชาย อายุ 6 ขวบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม มีความสูง 110 เซนติเมตร

  BMI = 20 ÷ 110 ÷ 110 x 10,000 = 16.53

  น้องแคร์ มีค่า BMI = 16.53เมื่อเทียบในตารางน้องแคร์จะมีค่าเปอร์เซนไทล์ระหว่าง 75 - 85 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถเปรียบเทียบได้จากเอกสารที่แนบ โดยจำแนกตามเพศของเด็ก ดังนี้

ช่วงเปอร์เซ็นไทล์เด็ก

อยู่ในเกณฑ์

น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นไทล์ น้ำหนักต่ำมาก
5 - 84 เปอร์เซ็นไทล์ น้ำหนักที่มีสุขภาพดี
85 - 94 เปอร์เซ็นไทล์ น้ำหนักเกิน
มากกว่า 95 เปอร์เซ็นไทล์ โรคอ้วนการคำนวณดัชนีมวลกายสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการประเมินสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยในการวางแผนดูแลสุขภาพร่างกาย ควรรู้ดัชนีมวลกายของตนเองและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับอายุและเพศของเด็ก และควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมและปลอดภัย

วิธีการเพิ่มหรือลดค่า BMI

วิธีการเพิ่มหรือลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สำหรับเด็กและผู้ใหญ่นั้นอาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการเจริญเติบโต สุขภาพร่างกาย และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ดังนั้นวิธีการเพิ่มหรือลดค่า BMI สำหรับเด็กและผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันไป ดังนี้

 • การเพิ่มน้ำหนัก
  การเพิ่มน้ำหนักสำหรับเด็ก ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและแคลอรี่สูงเพื่อเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่เกิน 30% ของปริมาณพลังงานทั้งหมด และเพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย เช่น การวิ่งเร็ว การเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ำหนัก
  การเพิ่มน้ำหนักสำหรับผู้ใหญ่ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นเดียวกับเด็ก แต่ควรคำนึงถึงปริมาณพลังงานที่รับประทานให้เหมาะสมกับอายุ ส่วนสูง และกิจกรรมที่ทำ และควรเพิ่มปริมาณการออกกำลังกายเช่นเดียวกัน
 • การลดน้ำหนัก
  การลดน้ำหนักสำหรับเด็ก ควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ผลไม้ ผัก นม อาหารที่มีไขมันไม่เกิน 30% และรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่น้อยกว่าปกติ และควรเพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง การว่ายน้ำ การเต้นแอ๊บโด้ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน
  การลดน้ำหนักสสำหรับผู้ใหญ่ ควรลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีไขมัน และแคลอรี่สูง โดยเลือกอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ และโปรตีน เช่น ไก่ ปลา ถั่ว เป็นต้น ควรเพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย เช่น วิ่งเร็ว ปั่นจักรยาน เพื่อเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน
 • การนอนหลับเพียงพอ การนอนหลับเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดี ควรนอนหลับในเวลาที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับช่วงอายุและสภาพร่างกายของแต่ละคน หากนอนน้อยเกินไปอาจทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าและสูญเสียสมดุล หรือหากนอนมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้น ควรมีนิสัยการนอนหลับที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี

อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มการเพิ่มน้ำหนัก และเพิ่มค่า BMI

หากคุณต้องการเพิ่มน้ำหนักและ BMI ของคุณ อาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำหนักได้แก่

 • อาหารที่มีโปรตีนสูง การบริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก อาหารที่มีโปรตีนสูงประกอบด้วยเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว ไก่ และเนื้อหมู และอาหารที่มีโปรตีนจากแหล่งพืช เช่น ถั่ว เมล็ดเจีย และเม็ดมะม่วงหิมพานต์

 • อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น ข้าว แป้ง ที่จะช่วยเพิ่มพลังงานและให้คุณมีพลังงานมากขึ้น

 • อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีไขมันสูง เช่น นม ชีส ไข่แดง ปลา และเนย จะช่วยเพิ่มพลังงานและการเพิ่มน้ำหนัก

 • ผักและผลไม้ การบริโภคผักและผลไม้ที่มีประโยชน์จะช่วยให้ร่างกายของคุณได้รับวิตามินและเส้นใยที่สำคัญสำหรับสุขภาพ

 • อาหารว่างที่มีประโยชน์ อาหารว่างที่มีประโยชน์ เช่น ผลไม้และโอ๊ต จะช่วยเพิ่มพลังงานและช่วยให้คุณเพิ่มน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการจะลด BMI ด้วยการออกกำลังกาย

น้องแคร์ขอยกตัวอย่าง หากน้องแคร์มีค่า BMI เกินมาตรฐานมา 5 หน่วย น้องแคร์ที่รักสุขภาพของตนเองเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้จึงได้ตัดสินใจที่จะทำการวางแผนออกกำลังกาย และนี่คือตัวอย่างการออกกำลังกายเพื่อลด BMI 5 หน่วย ภายใน 1 เดือน (30 วัน)

วันที่

การออกกำลังกาย

เวลา (นาที)

วันที่ 1 เดินเร็ว 20 นาที
วันที่ 2 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 15 นาที
วันที่ 3 วิ่ง 15 นาที
วันที่ 4 โยคะ 20 นาที
วันที่ 5 เดินเร็ว 25 นาที
วันที่ 6 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 20 นาที
วันที่ 7 วิ่ง 20 นาที
วันที่ 8 โยคะ 25 นาที
วันที่ 9 เดินเร็ว 30 นาที
วันที่ 10 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 25 นาที
วันที่ 11 วิ่ง 25 นาที
วันที่ 12 โยคะ 30 นาที
วันที่ 13 เดินเร็ว 35 นาที
วันที่ 14 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 30 นาที
วันที่ 15 วิ่ง 30 นาที
วันที่ 16 โยคะ 35 นาที
วันที่ 17 เดินเร็ว 40 นาที
วันที่ 18 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 35 นาที
วันที่ 19 วิ่ง 35 นาที
วันที่ 20 โยคะ 40 นาที
วันที่ 21 เดินเร็ว 45 นาที
วันที่ 22 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 40 นาที
วันที่ 23 วิ่ง 40 นาที
วันที่ 24 โยคะ 45 นาที
วันที่ 25 เดินเร็ว 50 นาที
วันที่ 26 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 45 นาที
วันที่ 27 วิ่ง 45 นาที
วันที่ 28 โยคะ 50 นาที
วันที่ 29 เดินเร็ว 55 นาที
วันที่ 30 ฝึกกำลังแบบต้านทาน 50 นาที

หมายเหตุ: แผนการออกกำลังกายนี้เป็นเพียงอ้างอิงเท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายและสุขภาพทั่วไปของแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนเริ่มต้นโปรแกรมออกกำลังกายใด ๆ

หากมีความเสี่ยงเนื่องจาก BMI เกินมาตรฐาน คุณอาจสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองสูง โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายตามที่คุณต้องการ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง ประกันชีวิต เป็นต้น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับคุณควรพิจารณาบางสิ่งก่อนการเลือกซื้อ อาทิ ความคุ้มครอง ความสะดวกสบายในการชำระหรือเบิกจ่ายเงิน และราคาค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับเงินในกระเป๋า

ประกันสุขภาพที่แรบบิท แคร์ แนะนำ

ประกันสุขภาพ เหมา สบายใจ สบายตังค์

ไทยประกันชีวิต

 • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาท/ปี
 • เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นวันละไม่เกิน 30 บาท
 • รับเงินชดเชยสูงสุด 2,000 บาท/วัน
 • ค่าห้อง ค่าอาหารใน รพ. สูงสุด 3,000 บาท/วัน
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี - 70 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีได้
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

 • คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 1 ล้านบาท/ปี
 • กรณีนอนรพ.รับค่าห้อง สูงสุด 16,000 บาท/วัน
 • จ่ายค่าเบี้ย เริ่มต้นเพียง 23 บาท/วัน
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ต่ออายุถึง 65 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเคลมค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยเข้า รพ.
ประกันสุขภาพ Generali Health Lump Sum Plus

Generali

 • ค่ารักษาเหมาจ่ายให้ สูงสุด 1 ล้านบาท
 • นอน รพ. สูงถึง 8,000 บาท/วัน
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 22 บาท/วัน
 • คุ้มครองกว่า 100 อาการ, โรคร้าย และโควิด-19
 • ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสูงสุด 1,000 บาท/วัน
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • แบ่ง ชำระเบี้ย 0% ได้ทุกธนาคาร
ประกันสุขภาพ Elite Health

เมืองไทยประกันชีวิต

 • คุ้มครองทั้งกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
 • คุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท/ปี
 • ค่าห้องสูงสุด 25,000 บาท/วัน
 • คุ้มครองการรักษามะเร็ง* เคมีบำบัด รังสีบำบัด
 • คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ค่าทำกายภาพบำบัด และพยาบาลส่วนตัว
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา