แคร์ยานยนต์

รถชื่อเรา คนอื่นขับรถชน เคลมประกันได้ไหม?ประกันคุ้มครองหรือเปล่า?

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
linkedin icon
 
 
Published: May 10,2024
รถชื่อเรา คนอื่นขับ

หลายคนอาจเคยประสบเหตุที่ต้องให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวยืมรถไปใช้งาน ไม่ว่าจะตั้งใจหรือจำใจให้ยืม แต่หากเกิดอุบัติเหตุขับรถชนในขณะที่ผู้ขับไม่ใช่เจ้าของรถ หลายคนอาจสงสัยว่าประกันรถยนต์จะรับผิดชอบไหม ถ้าเป็นฝั่งผิด ประกันจะยังรับผิดชอบให้หรือไม่ แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลกรณีรถชื่อเรา คนอื่นขับจนเกิดความเสียหายมาไว้ให้ ณ ที่นี่แล้ว

ประกันรถยนต์
คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  รถชื่อเราคนอื่นขับ รถชน ใครรับผิดชอบ?

  กรณีรถชื่อเรา คนอื่นขับที่ไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์นำรถยนต์ของผู้เอาประกันขับขี่ประสบอุบัติเหตุจนเกิดความเสียหายต่อทั้งตัวรถ บุคคลหรือทรัพย์สินภายนอก สามารถแบ่งพิจารณาความรับผิดชอบได้ 2 กรณี โดยอาจต้องแยกพิจารณาต่อไปว่าเป็นสัญญากรมธรรม์ที่ระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ดังนี้

  1) กรณีรถมีประกันแบบระบุชื่อ หรือรถชื่อเรา คนอื่นขับ แต่ผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เจ้าของรถ อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรณีอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากรถคันเอาประกันมีประกันอยู่แล้ว บริษัทประกันรถยนต์ที่ผู้เอาประกันเลือกทำประกันรถไว้ด้วยนั้น จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน และจะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องไล่เบี้ยกับคู่กรณี หรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป 

  หรือ 2) กรณีรถมีประกันแบบไม่ระบุชื่อ บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองและค่าชดเชยสินไหมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดว่าผู้ใดเป็นผู้ขับ 

  รถชื่อเรา คนอื่นขับชน มีประกันรถแบบไม่ระบุชื่อ เคลมได้ไหม?

  กรณีรถชื่อเรา คนอื่นขับโดยที่ผู้เอาประกันเลือกทำประกันรถยนต์ ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ และผู้อื่นนำรถยนต์คันเอาประกันไปขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย ประกันรถยนต์จะยังให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ที่ระบุไว้ แม้ว่าผู้ขับขี่จะไม่ใช่เจ้าของรถ หรือไม่ได้มีชื่อระบุอยู่ในสัญญากรมธรรม์ประกันรถยนต์ แต่ต้องเป็นการขับขี่โดยบุคคลที่เจ้าของรถหรือผู้มีชื่อในกรมธรรม์รับทราบและให้การยินยอมในการขับขี่รถคันเอาประกัน

  อย่างไรก็ตาม สัญญากรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่า รวมถึงไม่มีส่วนลดค่าเบี้ยให้เมื่อเปรียบเทียบกับการทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ รวมถึงอาจมีเงื่อนไขความคุ้มครอง หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นที่แตกต่างออกไป ผู้เอาประกันจึงควรตรวจสอบทุกครั้งเมื่อต้องการเคลมความเสียหายจากกรณีรถชื่อเรา คนอื่นขับจนเกิดความเสียหาย

  รถชื่อเรา คนอื่นขับ

  รถชื่อเรา คนอื่นขับชน มีประกันรถแบบระบุชื่อ เคลมได้ไหม?

  กรณีที่ผู้อื่นที่ไม่มีชื่อระบุอยู่ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถคันเอาประกันที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ และนำรถไปใช้จนเกิดอุบัติเหตุ จะยังสามารถเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์หรือชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกได้ตามปกติ แต่ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามที่กฎหมายกำหนด หรือระบุไว้อยู่ในสัญญากรมธรรม์ ตัวอย่างเช่น

  กรณีเป็นฝ่ายผิด

  สามารถเคลมประกันได้ แม้ว่ารถชื่อเรา คนอื่นขับขี่ที่นำรถเป็นชนเป็นผู้อื่นที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ หรือไม่ใช่เจ้าของรถ แต่มีเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย 2 ส่วน ได้แก่ ​

  ค่าเสียหายส่วนที่ 1 หรือค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ ตามที่ผู้เอาประกันได้เลือกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มทำประกันภัย และค่าเสียหายส่วนที่ 2 หรือค่าผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยนำรถไปใช้ผิดประเภทจากที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยในทที่นี้คือ กรณีที่ให้ผู้อื่นที่ไม่มีชื่ออยู่ในสัญญากรมธรรม์ยืมรถไปใช้งานจนเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ ตัวอย่างเช่น

  ผู้เอาประกันต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เช่น ค่าซ่อมรถคู่กรณี ค่าเสาไฟฟ้าที่หักล้มจากการถูกรถชน และอื่น ๆ และต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 6,000 บาทแรกของความเสียหายรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการชนหรือการพลิกคว่ำ 

  แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีรถชื่อเรา คนอื่นขับดังกล่าวนั้น เป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกและสามารถระบุตัวผู้รับผิดชอบหรือคู่กรณีได้ตามกฎหมาย ผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถคันเอาประกันที่มีประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชำระค่าเสียหายส่วนแรกตามที่กำหนด เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับช่วงสิทธิในการเรียกเก็บเบี้ยค่าเสียหายที่จ่ายชดเชยไปกับคู่กรณีเอง

  กรณีเป็นฝ่ายถูก

  ผู้เอาประกันที่เลือกทำประกันรถแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก แม้ว่ารถชื่อเรา คนอื่นขับขี่จะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่ออยู่ใน สัญญากรมธรรม์ก็ตาม แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายแล้ว ผู้เอาประกันสามารถแจ้งเคลมความเสียหายกับบริษัทผู้รับประกันภัยได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่าเสียหายอื่นใด เพื่อขอรับการเคลมจากผู้เอาประกัน

  ทั้งนี้ คปภ. ระบุว่าประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด 2 คน และจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 5-20% ตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ (อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ส่วนลด 20%, อายุ 36-50 ปี ส่วนลด 15%, อายุ 25-35 ปี ส่วนลด 10% และอายุ18-24 ปี ส่วนลด 5%) โดยจะทำการคำนวณค่าเบี้ยประกันจากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด หรือสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่แต่เพียงผู้เดียวได้หากมีผู้ใช้รถเพียงคนเดียว และต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้นแล้ว การเลือกซื้อประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ จึงเหมาะกับการระบุชื่อผู้ที่ใช้รถคันนั้น ๆ ประจำมากกว่าการซื้อประกันแบบไม่ระบุชื่อ

  รถชื่อเรา คนอื่นขับ

  รถชื่อเรา คนอื่นขับชน ไม่มีประกัน ทำอย่างไร?

  กรณีผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของรถ ยืมรถไปใช้งานจนเกิดอุบัติและความเสียหาย ผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดเหตุเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัว รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต อนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นกรณีที่เจ้าของรถเป็นผู้ไหว้วานให้ผู้อื่นนำรถยนต์ของตนเองไปทำธุระแทนตน และได้ขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย เจ้าของรถจะต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ขับ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นนั่นเอง

  รถชื่อเรา คนอื่นขับชน ไม่มีใบขับขี่ เคลมได้ไหม?

  กรณีผู้ที่ยืมรถคันเอาประกันไปขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุ และไม่มีใบขับขี่ อาจมีมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รยวมถึงอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย แต่หากผู้ขับขี่ดังกล่าวเป็นฝ่ายถูก เจ้าของรถยนต์คันเอาประกันสามารถดำเนินการเรียกร้องการชดเชยความเสียหายได้จากคู่กรณีได้โดยตรง ทั้งนี้ หากผู้ยืมรถขับขี่เป็นฝ่ายผิด และไม่มีใบขับขี่ จะสามารถพิจารณาความรับผิดชอบได้ดังต่อไปนี้ 

  กรณีที่รถชื่อเรา คนอื่นขับขี่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ และได้ขับรถจนเกิดความเสียหาย บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือทรัพย์สินภายนอกเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ โดยอาจสำรองจ่ายไปก่อนและฟ้องไล่เบี้ยจากเจ้าของรถ หรือผู้ที่หยิบยืมรถขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุต่อไปเนื่องจากถือเป็นการทำผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ในขณะที่หากผู้หยิบยืมรถขับขี่มีใบอนุญาตขับรถ แต่ไม่ได้พกพาใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุหรือถูกยึด อาจจะยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ที่ระบุไว้อยู่

  รถชื่อเรา คนอื่นขับ

  รถชื่อเรา คนอื่นขับ นำไปใช้ทำเรื่องผิดกฎหมาย เจ้าของต้องรับผิดชอบไหม?

  กรณีที่เจ้าของรถได้รับทราบและยินยอมให้ผู้อื่นหยิบยืมรถไปใช้งาน จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือถูกนำไปใช้กระทำความผิดตามกฎหมาย เจ้าของรถอาจต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางแพ่งและอาญา แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดเหตุก็ตาม ตามหลัก “ผู้ใดทำละเมิด ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย” 

  โดยผู้ที่สนใจ สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์ของ แรบบิท แคร์ ได้ฟรีไม่มีคาใช้จ่าย โทรเลย 1438


  สรุป

  สรุปบทความ

  กรณีที่รถชื่อเรา คนอื่นขับรถไปใช้งานจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น โดยรถคันดังกล่าวทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ไว้ ผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่เจ้าของรถอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่หากรถคันเอาประกันดังกล่าว มีประกันรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ประกันรถยนต์จะยังให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ที่ระบุไว้ แม้ว่าผู้ขับขี่จะไม่ใช่เจ้าของรถ หรือไม่ได้มีชื่อระบุอยู่ในสัญญากรมธรรม์ประกันรถยนต์ก็ตาม

  จบสรุปบทความ
   

  บทความแคร์ยานยนต์

  Rabbit Care Blog Image 90915

  แคร์ยานยนต์

  วิธีไล่ยุงออกจากรถแบบง่าย ๆ ไม่ต้องปวดหัว ไม่ต้องทนโดนกัดอีกต่อไป

  หนึ่งในปัญหาเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงสูง กลายเป็นปัญหาใหญ่อย่างการที่มียุงอยู่บนรถ ซึ่งวิธีไล่ยุงทั่วไปที่หลายคนใช้งาน
  Thirakan T
  11/07/2024
  Rabbit Care Blog Image 90887

  แคร์ยานยนต์

  GTR คือ อะไร เป็นรถที่ดีขนาดไหน ทำไมคนพูดถึงเยอะ แล้วปัจจุบันราคาเท่าไหร่

  ถ้าให้คนที่ชอบสะสมรถยนต์หรืออยู่ในวงการ พูดชื่อรถระดับตำนานมากสัก 1 รุ่น ต้องมี GTR โผล่ขึ้นมาอย่างแน่นอน 100%
  Thirakan T
  09/07/2024
  Rabbit Care Blog Image 90822

  แคร์ยานยนต์

  Hydroplane คือ อะไร ทำไมเวลาขับรถช่วงหน้าฝนเหตุการณ์นี้ถึงน่ากลัวเป็นพิเศษ

  พอเห็นคำว่า Hydroplane ตรงนี้หลายคนอาจจะยังนึกไม่ออก ว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่ถ้านี่หมายถึงอาการรถเหินน้ำ อาจพอที่จะเคยได้ยินกันมาบ้าง
  Thirakan T
  01/07/2024