Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

หุ้น SET50 คืออะไร?

การวางแผนทางการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะในชีวิตคนเรานั้นไม่ได้มีแค่รายรับและรายจ่าย แต่ควรจะมีการวางแผนและการจัดการกับเงินเก็บหรือเงินสำรองฉุกเฉินพร้อมใช้เอาไว้ด้วย ดังนั้นการลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งที่เหมาะสม เพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นการออมเงินในรูปแบบหนึ่ง ที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินแบบธรรมดา แต่ถึงอย่างไรก็ควรที่จะศึกษาและพิจารณาวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ

หุ้น SET50 คืออะไร?

SET50 นั้นจะเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงถึงความเคลื่อนไหวและระดับของราคาหุ้นสามัญจำนวน 50 รายการแรกในประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซื้อขายที่อยู่ในสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนจำนวนของผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวัดสภาวะของตลาดและส่งเสริมการออกตราสารอนุพันธ์สำหรับกองทุนรวมต่าง ๆ

ดังนั้นทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(The Stock Exchange of Thailand : SET) จึงได้มีการจัดทำดัชนีราคา SET50 Index ขึ้นมานั่นเอง โดยได้มีการเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2538 ส่วนมูลค่าหุ้นใน SET50 นั้นจะคิดเป็นประมาณ 40% ของตลาดหุ้นไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน 25% ธนาคาร 12% อิเล็กทรอนิกส์ 11% และขนส่ง 10% โดยที่ค่าดัชนีเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,000 จุด

SET50 มีอะไรบ้าง?

ข้อมูลรายงานล่าสุดจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการหลักทรัพย์ SET50 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมาจะพบว่ามีหลักทรัพย์ 50 รายการแรก ดังต่อไปนี้

 

Security Symbol

Company

ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
AWCASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
BBLBANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED
BGRIMB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
BTSBTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
CBGCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
CENTELCENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
COM7COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
CRCCENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
DELTADELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED
GLOBALSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
HMPROHOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
INTUCHINTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
IVLINDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
KBANKKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
KTBKRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
KTCKRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
LHLAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
MTCMUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ORAPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED
OSPOSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
PTTPTT PUBLIC COMPANY LIMITED
PTTEPPTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
PTTGCPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
RATCHRATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
SAWADSRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
SCBSCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
SCCTHE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
SCGPSCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
TIDLORNGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TLITHAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
TOPTHAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
TRUETRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TTBTMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TUTHAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
WHAWHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เงื่อนไขในการคัดเลือกหุ้น SET50?

ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนดให้ปรับรายการหลักทรัพย์ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อที่จะได้มีการคัดเลือกหุ้น SET50 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นมาในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาหรือมีรอบระยะเวลาในการทบทวน (Index Review Period) หุ้น SET50 ทุก ๆ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ซึ่งในรอบเดือนมิถุนายนจะใช้เป็นข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม และในรอบเดือนธันวาคมจะใช้เป็นข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนในปีถัดไป โดยจะมีเงื่อนไขในการคัดเลือกหุ้น SET50 เบื้องต้นดังต่อไปนี้

 1. SET50 จะต้องเป็นหุ้นสามัญที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงที่เดียวเท่านั้น
 2. SET50 จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้นในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้น SET50 เมื่อผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อในรอบทบทวนนั้น ๆ
 3. STE50 จะต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • 3.1 อาจจะถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • 3.2 อยู่ระหว่างการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
  • 3.3 ถูกสั่งพักการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน หรือขึ้นเครื่องหมาย SP นานเกินกว่า 20 วัน
  • 3.4 มีแนวโน้มว่าจะถูกพักการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ เป็นต้น
  • 3.5 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้ หรือยังไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • 3.6 เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือบริษัทที่ล้มละลาย
  • 3.7 เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินงวดล่าสุด ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงวดล่าสุด
 4. SET50 จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน 200 อันดับแรก
 5. SET50 จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float) ไม่ต่ำกว่า 20% โดยจะพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดตามในแต่ละรอบของการทบทวน
 6. SET50 จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีจำนวนหุ้นซื้อขายไม่ต่ำกว่า 2% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนในหลักทรัพย์นั้น ๆ
 7. SET50 จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่มูลค่าของการซื้อขายนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญทั้งตลาดภายในเดือนเดียวกัน และจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า 9 เดือนใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน
 8. และสำหรับในกรณีที่มีจำนวนหลักทรัพย์ที่น้อยกว่า 105 หลักทรัพย์ ทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  • 8.1 ลดอัตราส่วนมูลค่าการซื้อขายจาก 50% ลงครั้งละ 5%
  • 8.2 ลดจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์จะต้องผ่านเกณฑ์จาก 9 เดือน ลงครั้งละ 1 เดือน และจะต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือนด้วย
  • 8.3 ลดอัตราส่วนจำนวนหุ้นซื้อขายจาก 2% ลงครั้งละ 0.5% และจะต้องไม่ต่ำ กว่า 1%

SET50 ซื้อยังไง?

อันดับแรกให้เราศึกษารายละเอียดของ SET50 ให้เข้าใจก่อน จากนั้นให้เริ่มต้นวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนกันหมด เพียงแค่ในแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถในการที่จะรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันออกไป แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยดำเนินการซื้อหุ้น SET50 ตามที่ตนเองได้วางแผนไว้

กองทุนดัชนี SET50 ซื้อที่ไหน?

สำหรับการซื้อกองทุนหุ้นดัชนี SET50 นั้นสามารถเลือกซื้อได้จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำกว่า 18 บริษัท ไม่ว่าจะเป็นบลจ. กสิกรไทย, บลจ. กรุงไทย, บลจ. กรุงศรี, บลจ. ไทยพาณิชย์, บลจ. ทหารไทย, บลจ. บัวหลวง เป็นต้น

กองทุน SET50 ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

กองทุน SET50 แบบจ่ายเงินปันผล

 • KT-SET50-D ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.45% ต่อปี)
 • T-SET50 ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.65% ต่อปี)
 • TMB50DV ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.75% ต่อปี)
 • M-S50 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.62% ต่อปี)

กองทุน SET50 แบบไม่จ่ายเงินปันผล

 • KT-SET50-A ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.50% ต่อปี)
 • T-SET50ACC ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.75% ต่อปี)
 • TMB50 ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.63% ต่อปี)
 • K-SET50 ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.67% ต่อปี)
 • SCBSET50 ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.63% ต่อปี)
 • PRINCIPAL SET50-A ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 0.6581% ต่อปี)

กองทุน SET50 แบบลดหย่อนภาษี SSF

 • SCBSET50(SSf) ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท(ค่าธรรมเนียม 0.63% ต่อปี)
 • PRINCIPAL SET50SSF-SSF ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท(ค่าธรรมเนียม 1.0002% ต่อปี)

กองทุน SET50 แบบลดหย่อนภาษี RMF

 • KTSET50RMF ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท(ค่าธรรมเนียม 0.80% ต่อปี)
 • T-SET50RMF ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท(ค่าธรรมเนียม 0.69% ต่อปี)
 • TMB50RMF ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท(ค่าธรรมเนียม 1.38% ต่อปี)
 • M-S50 RMF ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท(ค่าธรรมเนียม 0.70% ต่อปี)
 • KS50RMF ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท(ค่าธรรมเนียม 0.74% ต่อปี)
 • SCBRMS50 ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท(ค่าธรรมเนียม 0.75% ต่อปี)

SET50 เหมาะกับใคร?

สำหรับกองทุนหุ้น SET50 นั้นจะเป็นการลงทุนที่ตรงไปตรงมา เพราะทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจัดอันดับหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไว้ให้แล้ว 50 รายการแรก เพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุนที่กำลังมองหากองทุนตัวแรกที่มีความมั่นคงไว้สำหรับการเปิดพอร์ตของตนเองในระยะยาว

อยากเริ่มต้นลงทุน แต่ไม่รู้ควรจะเริ่มจากตรงไหนดี แบบนี้ควรจะทำอย่างไร?

สำหรับใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะควรเริ่มต้นจากตรงไหนดี อันดับแรกแนะนำว่าให้เลือกเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวม โดยสามารถที่จะเลือกเปิดกับทางบริษัทหลักทรัพย์ RHB Securities เพราะว่าเชื่อถือได้ 100% และมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อีกทั้งยังมีสินทรัพย์ให้เลือกที่หลากหลาย และถ้าหากว่าในอนาคตอยากจะลงทุนเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะเริ่มต้นลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำกว่า 18 บลจ. ได้เลยทันที

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา