Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

สถานที่ตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สำนักงานใหญ่และข้อมูลติดต่อ

 

 140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 1553 หรือ 0 21061000

เวลาทำการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Standard Chartered Bank Thailand) สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

ข้อมูลทั่วไปของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Standard Chartered Bank Thailand) เริ่มกิจการธนาคารครั้งแรกในประเทศในปี พ.ศ. 2437 นับเป็นหนึ่งในสาขาของธนาคารจากต่างประเทศกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ต่อมาได้เข้าซื้อหุ้นของธนาคารนครธนในสัดส่วนร้อยละ 74.99 ในปี พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน) (“SCNB”) ในขณะที่ยังคงรักษาสถานภาพและการดำเนินการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ (“SCB”) ไว้

ต่อมาได้ควบรวมกิจการของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ (“SCB”) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน) (“SCNB”) เข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น "ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)" (“SCBT”) ในปี พ.ศ. 2548

ปัจจุบันธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Standard Chartered Bank Thailand) (“SCBT”) ได้บรรลุข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย (Ratail Banking) ของธนาคารฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Bancassurance) และเงินฝากสำหรับลูกค้ารายย่อยให้แก่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“TISCO”) เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

ในขณะที่ลูกค้าธุรกิจองค์กรและสถาบันธนกิจ (Corporate & Institutional Banking) และธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking) สามารถใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ตามปกติเช่นเดิม ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Standard Chartered Bank Thailand) (“SCBT”) เท่านั้น ไม่มีสาขาอื่น ๆ ในประเทศไทยให้บริการ

ผลิตภัณฑ์และการบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (Standard Chartered Bank Thailand) (“SCBT”) ให้บริการเฉพาะลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้น โดยให้บริการฝาก-ถอนเงินสด การนำฝากเช็ค การโอนเงิน การออกแคชเชียร์เช็ค การออกหนังสือค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1) ธุรกรรมด้านการธนาคารพาณิชย์ (Transaction Banking and Lending Products)

 • บริการบริหารจัดการการเงิน (Cash Management)
 • ธุรกรรมด้านสินเชื่อ (Lending)

2) ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial Markets Products)

 • ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
 • ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rates)
 • ธุรกรรมในตลาดตราสารอนุพันธ์ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives)
 • ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives)
 • ธุรกรรมกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Products)
 • ธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Market)
 • บริการด้านหลักทรัพย์ - การรับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Securities Services : Custody and Fund Services)

3) ธุรกรรมธุรกิจการเงิน (Corporate Finance)

คณะผู้บริหารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 • นางไฮดี้ โทริบิโอ - ประธานกรรมการ
 • นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา - รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 • นายประเวช องอาจสิทธิกุล - กรรมการอิสระ
 • ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม - กรรมการอิสระ
 • นายพลากร หวั่งหลี - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายอชิช แจน - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี
 • นางเก๊ก เอียน ออง - หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง
 • นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล - หัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
 • นางเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ - หัวหน้าสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหน้าฝ่ายขายตลาดเงินและตลาดทุน
 • นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช - หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลกและ รักษาการหัวหน้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
 • นายรพีพร แกล้วทนงค์ - หัวหน้าสายงานทรัพยากรมนุษย์
 • นางสาวโชติอาภา ส่วนพงษ์ - หัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 • นายเอ็ดมาร์ กัง อัลลีค - หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
 • นายไกรทส เปลี่ยนบางช้าง - หัวหน้าสายงานกฎหมาย
 • นางสาวหัสญา หาสิตะพันธุ์ - หัวหน้าสายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย โลโก้
ธนาคารกรุงเทพ โลโก้
ธนาคารกรุงศรี โลโก้
ธนาคารกสิกร โลโก้
ธนาคารออมสิน โลโก้
ธนาคารทหารไทยธนชาต โลโก้
ธนาคารซีไอเอ็มบี โลโก้.png
ธนาคารไทยพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารทิสโก้ โลโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โลโก้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โลโก้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โลโก้
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารแห่งประเทศจีน โลโก้
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โลโก้
ธนาคารซิตี้แบงก์ โลโก้
logo-uob-bank.png
logo icbc bank
logo-Chase Bank JPMorgan Chase -bank.png
bank RHB logo
bank of america logo.png
bank HSBC Thailand logo
bank Deutsche Bank logo
bank Mizuho logo
bank BNP Paribas logo
bank Indian Overseas Bank logo.png
Bank of Thailand logo.png
islamic.png
baac.png
government-housing.png
Amoney Information logo
MoneyThunder Information logo
Promise Information logo
Kashjoy Information logo
LINE BK Information logo
ngern-tid-lor.png
finnix.png

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา