ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
Krungsri-Top-banner-Mobile.png

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

พนักงานประจำ

เจ้าของกิจการ

*เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อบุคคลกรุงศรี จากธนาคาร Krungsri
ช่วยลดภาระหนี้ได้อย่างไร

โอนหนี้ รวมหนี้ เคลียร์ได้ทุกหนี้

โอนหนี้ รวมหนี้ เคลียร์ได้ทุกหนี้

ผ่อนต่อเดือนน้อยลง รวมทุกหนี้ไว้ที่เดียว

ผ่อนชิล ๆ 60 เดือน

เลือกผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน

ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 2,2XX บาท/เดือน*

อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท*

วงเงินสูงสุด 5 เท่า สูงสุด 2 ล้านบาท*

หรือ 5 เท่าของรายได้
ไม่ต้องมีคนหรือทรัพย์สินค้ำประกัน

เพิ่มโอกาสขอสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีให้ผ่านง่ายขึ้น

01.jpg

รายได้ต่อเดือน

พนักงานที่มีรายได้ 20,000 บาท เจ้าของกิจการมีรายได้ 200,000 บาท

05.jpg

อายุการทำงาน/อายุกิจการ

นับตั้งแต่วันจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีเอกสารยืนยันรายได้

มีเอกสารสลิปเงินเดือน หรือ
หนังสือรับรองจากบริษัทปัจจุบัน

นับตั้งแต่วันลงทะเบียน

เอกสารในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (เอกสารฉบับจริง)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับกรณีที่มีรายได้อื่น ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 4. ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

อัตราดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอน สินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

 

วงเงินสินเชื่อ(บาท)

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก

ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)

พนักงานที่มีรายได้ประจำเจ้าของกิจการ
30,000 - 59,999

25%

25%

24 - 60
60,000 - 99,99912 - 60
100,000 - 149,99924%25%12 - 60
150,000 - 299,99923%25%12 - 60
300,000 ขึ้นไป19.99%22.99%12 - 60

- ระยะในการผ่อนชำระ: 12-60 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
- ค่าอากรแสตมป์ : ไม่มี

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

 

ยอดเงินต้นที่เบิกถอน (บาท)อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก
ส่วนที่น้อยกว่า 300,000 บาท25%
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป22.99%

 

ค่างวดที่เรียกเก็บขั้นต่ำ 3% ของเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีมีข้อดีอย่างไร

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีให้ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการหรือความจำเป็นได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยกู้ได้สูงสุด 2 ล้านบาท

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 2 ล้านบาท เพื่อให้คุณมีเงินก้อนใหญ่ที่พร้อมใช้ได้ในทุกสถานการณ์
 

 • ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก ยิ่งจ่ายคืนเงินต้นมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็จะน้อยลงมากเท่านั้น
 

 • รับเงินก้อนใหญ่ เลือกผ่อนจ่ายสบายตั้งแต่ 12-60 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีให้คุณเลือกผ่านสบาย ๆ ได้นานสูงสุด 60 เดือน ให้คุณสามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัว

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอย่างไรให้อนุมัติผ่านง่าย ๆ

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเมื่อธนาคารตัดสินใจว่าจะอนุมัติเงินกู้ให้กับผู้กู้หรือไม่และในจำนวนเท่าไหร่ ทางธนาคารจะพิจารณาว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งเรื่องอายุ อายุการทำงาน รวมถึงลักษณะอาชีพ จากนั้นจะพิจารณาความพร้อมของเอกสารประกอบการสมัคร นอกจากนี้ ยังพิจารณารายได้และภาระหนี้ของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารอีกด้วย

 

ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีจึงควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้อนุมัติผ่านได้ง่ายขึ้น
 

 • ตรวจสอบข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของผู้กู้ให้รอบคอบ

ก่อนที่จะตัดสินยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี ควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ มีรายได้รวมเท่าไหร่ อายุการทำงานหรืออายุกิจการเกิน 1 ปีหรือไม่ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็มีโอกาสที่จะอนุมัติผ่านง่ายขึ้น
 

 • เตรียมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องกู้ให้พร้อม

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเยอะ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรียังไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาบัญชีอีกด้วย ดังนั้นจึงควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตั้งแต่ยื่นเรื่องครั้งแรกเพื่อให้ไม่ต้องเสียเวลากลับมาเตรียมเอกสารใหม่
 

 • ตรวจสอบภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง

ลองประเมินสถานภาพทางการเงินของคุณจากรายได้ปัจจุบันและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน เมื่อตัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นออกแล้ว จะสามารถนำมาผ่อนชำระหนี้สินเชื่อก้อนนี้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนได้หรือไม่ หากคำตอบคือสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ โอกาสการอนุมัติผ่านก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
 

หลังจากที่ทางธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้กู้จะได้รับวงเงินในบัญชี ซึ่งสามารถเบิกถอนไปใช้งานได้ตามความต้องการภายในวงเงินที่ได้รับ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีมีอะไรบ้าง

 • อายุ 20 - 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ย ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (เอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับกรณีที่มีรายได้อื่น ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

 

*หากใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรี ไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับโปรแกรม Payroll Package บัญชีเงินฝากที่รับโอนเงินสินเชื่อจะเป็นบัญชีที่ใช้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารกรุงศรีเท่านั้น

 

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

 

*หากใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรี ไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีของผู้สมัครตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

สิทธิประโยชน์ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีมีอะไรบ้าง

 • ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอกทุกวงเงิน
 • ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับการอนุมัติ
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินผ่านบัตรเบิกถอนเงินสดทุกครั้งทุกช่องทาง

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีผ่านแรบบิท แคร์ ดีอย่างไร

 • กู้ออนไลน์ได้ไม่ต้องไปแบงค์

การสมัครสินเชื่อผ่านแรทบิท แคร์สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพียงแค่กรอกข้อมูลและประวัติการเงิน ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ ประหยัดเวลา ไม่ต้องไปที่ธนาคารให้วุ่นวาย

 

 • มีพนักงานให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเรื่องใดเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ ทั้งอัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบ รวมถึงการผ่อนชำระ พนักงานของของแรบบิท แคร์ พร้อมตอบทุกคำถามของคุณตลอด 24 ชั่วโมง

 

 • ประสานงานและติดตามเรื่องให้คุณรวดเร็ว

นอกพนักงานของแรบบิท แคร์ จะพร้อมให้คำปรึกษาในทุกเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อแล้ว เมื่อคุณสมัครสินเชื่อผ่านแรบบิท แคร์ พนักงานของเราจะคอยประสานงานและติดตามเรื่องให้อย่างรวดเร็ว อนุมัติไว ทันใจยิ่งขึ้น

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษมีอะไรบ้าง

ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีอาจมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษหากได้รับอนุมัติสินเชื่อในช่วงโปรโมชันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

 

กรณีพนักงานประจำ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก

 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

 

กรณีพนักงานประจำ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก

 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

*อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

 

กรณีเจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก 

 • มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป
 • ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

กรณีเจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก

 • มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป
 • ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท

*อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

 

ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา