Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันชีวิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

Pension management.png

บำเหน็จ บำนาญ จะบริหารอย่างไร?

การได้รับบำเหน็จหรือบำนาญหลังเกษียณอายุการทำงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเงินจำนวนนี้จะช่วยให้เรามีรายได้ประจำหรือเงินก้อนไว้ใช้ในการลงทุนหรือใช้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุการทำงาน อีกมุมมองหนึ่งการได้รับบำเหน็จบำนาญเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการทำงาน มีความมั่นคงหลังเกษียณ

บำเหน็จ บำนาญ คืออะไร?

บำเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนที่ได้จากความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจะได้รับเป็นเงินก้อน ครั้งเดียว
บำนาญ หมายถึง เงินตอบแทนที่ได้จากความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจะได้รับเป็นรายเดือน

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์บำเหน็จ บำนาญ

ผู้ที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายรับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายประเภทบุคลากร และไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามได้รับสิทธิ์บำเหน็จบำนาญ หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิข้าราชการด้วยเหตุตามมาตรา ดังนี้

 • เหตุทดแทน (มาตรา 11) เงินที่มอบให้แก่ข้าราชการที่ทางราชการสั่งให้ออกจากราชการ เลิก ยุบ ยกเลิกตำแหน่ง มีคำสั่งให้ออกโดยไม่ได้กระทำความผิด ออกจากราชการตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
 • เหตุทุพพลภาพ (มาตรา 12) เงินที่มอบให้แก่ข้าราชการที่เกิดการเจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ทางราชการลงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในตำแหน่งงานดังกล่าวต่อไปได้
 • เหตุสูงอายุ (มาตรา 13) เงินที่มอบให้แก่ข้าราชการที่อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หากอายุ 55 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ลาออกจากราชการให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ออกเพื่อรับสิทธิ์ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
 • เหตุรับราชการนาน (มาตรา 14) เงินที่มอบให้แก่ข้าราชการที่มีอายุการทำงานครบ 30 ปี บริบูรณ์ มีสิทธิ์เลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้
 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์รับบำเหน็จ
 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิ์รับบำนาญ
 • ผู้มีสิทธิ์รับบำนาญสามารถขอเปลี่ยนเป็นบำเหน็จได้

การนับเวลาและการคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ

การนับเวลา

เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนตามมาตรา ม.23

กรณีเกษียณอายุ ทุพพลภาพ ทดแทน หรือรับราชการนาน

 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์รับบำเหน็จ
 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ
 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ

กรณีลาออกจากราชการ

 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิ์รับบำเหน็จ
 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิ์รับบำเหน็จ
 • ข้าราชการที่มีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ
 • ผู้มีสิทธิ์รับบำนาญสามารถขอเปลี่ยนเป็นบำเหน็จได้

การคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ


1. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ. 2494)


 • บำเหน็จ
  วิธีคำนวณเงินบำเหน็จ = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ระยะเวลาการรับราชการ ปี )
  ตัวอย่าง
  สถาพร ลาออกจากราชการ โดยได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 28,000 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 30 ปี
  28,000 x 30 = 840,000 บาท

 • บำนาญ
  วิธีคำนวณเงินบำนาญ = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ระยะเวลาการรับราชการ ปี) / 50
  ตัวอย่าง
  สถาพร ลาออกจากราชการ โดยได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 28,000 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 30 ปี

  (28,000 x 30)/50 = 16,800 บาท/เดือน
  กรณีระยะเวลาการรับราชการมีเศษเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี เช่น ระยะเวลาการทำงาน 30 ปี 7 เดือน ให้นับเป็น 31 ปี

2. กรณีเป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.กองทุน 2439)


 • บำเหน็จ
  วิธีคำนวณเงินบำเหน็จ = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ระยะเวลาการรับราชการ)
  ตัวอย่าง
  สถาพร ลาออกจากราชการ โดยได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 28,000 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 30 ปี
  28,000 x 30 = 840,000 บาท

 • บำนาญ
  วิธีคำนวณเงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x ระยะเวลาการรับราชการ ) / 50
  ตัวอย่าง
  สถาพร ลาออกจากราชการ โดยได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 25,000 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 30 ปี (เงินเดือนเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนทั้งหมด)
  (25,000 x 30)/50 = 15,000 บาท/เดือน

  กรณีระยะเวลาการรับราชการมีเศษเกิน 6 เดือน ให้นำจำนวนเดือนหารด้วย 12 และเศษวันให้นำจำนวนวันหารด้วย 365 เช่น ระยะเวลาการทำงาน 30 ปี 6 เดือน 14 วัน
  30 + (6/12) + (14/365) = 30.53 ปี

บำนาญพิเศษ คืออะไร

บำนาญพิเศษ คือ เงินที่จ่ายให้ข้าราชการผู้ที่ประสบเหตุตามมาตรา ม.37 - 38 ซึ่งได้รับอันตรายเกิดทุพพลภาพ ทำให้ไม่สามารถรับราชการต่อได้ หรือข้าราชการที่ถึงแก่ความตายโดยผู้ที่ได้ คือ ทายาท จะได้รับบำนาญประเภทพิเศษแทน

สิทธิประโยชน์ในการเลือกรับบำนาญ

 • ได้รับเงินเป็นรายเดือน ตลอดชีวิต หรือจนหมดสิทธิ์ในการรับบำนาญ
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต และบุคคลอื่นๆภายในครอบครัวก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีเหมือนกัน เช่น บิดามารดา ภรรยา ยกเว้น บุตร สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ถึงอายุ 20 ปีเท่านั้น
 • ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
 • รัฐบาลช่วยออกค่าเล่าเรียนบุตรจนอายุครบ 25 ปี หรือการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา
 • มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอด ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบำนาญแสดงเจตนาเมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่กรรม
 • สามารถยื่นเรื่องขอรับพระราชทานเพลิงศพไปยังกรมได้

บำนาญพิเศษกรณีทุพพลภาพ

 • ทุพพลภาพทั่วไป ได้รับบำนาญพิเศษอัตรา 5 - 20% ใน 50% ของเงินเดือนสุดท้าย
 • ผู้ที่ปฏิบัติราชการหน้าที่ดัง ต่อไปนี้ ปฏิบัติราชการโดยอากาศยาน เรือดำน้ำ ดำน้ำ กวาดทุ่นระเบิด หรือขุด ทำลาย ประกอบวัตถุระเบิด จะได้รับบำนาญพิเศษในอัตรา 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 • หาปฏิบัติหน้าที่ตามกระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น การรบ การสงคราม หรือปราบปรามจลาจล ได้รับบำนาญพิเศษอัตรา 30% ใน 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 • ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับอันตรายถึงทุพพลภาพ แม้ยังไม่ได้รับสิทธิ์บำนาญปกติ เมื่อทุพพลภาพสามารถได้รับบำนาญปกติบวกกับบำนาญพิเศษได้

บำนาญพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย

 • กรณีถึงแก่ความตายทั่วไป ได้รับบำนาญพิเศษอัตรา 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 • ผู้ที่ปฏิบัติราชการหน้าที่ดัง ต่อไปนี้ ปฏิบัติราชการโดยอากาศยาน เรือดำน้ำ ดำน้ำ กวาดทุ่นระเบิด หรือขุด ทำลาย ประกอบวัตถุระเบิด หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น การรบ การสงคราม ปราบปรามจลาจล จะได้รับบำนาญพิเศษในอัตรา 40% ใน 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

บำเหน็จตกทอด

คือ เงินที่จ่ายให้กับทายาทเมื่อผู้ปฏิบัติข้าราชการเสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 30 เท่าของเงินเดือน สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • บุตร ได้รับ 2 ส่วน
 • สามี หรือภรรยา ได้รับ 1 ส่วน
 • บิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ได้รับ 1 ส่วน

เทคนิคการบริหารเงินหลังเกษียณ

 • มีเงินออมอย่างน้อย 2 -6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อทำให้เรามีสภาพคล่องทางการเงินในการใช้ชีวิตประจำวัน และเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน
 • แบ่งเงินจำนวนหนึ่งฝากประจำ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเพิ่มผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากประจำอีกด้วย เพราะการฝากเงินประจำได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์
 • นำเงินไปลงทุนในการซื้อธนบัตรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาว
 • การลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีโอกาสได้ผลตอบแทนและยังสามารถใช้ในการออมเงินได้อีกด้วย เช่น การซื้อสลากออมสิน สลากออมทรัพย์ กองทุนรวม หุ้นกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ หากต้องการลงทุน ควรแบ่งเงิน 15% ของเงินออมและเงินลงทุน เนื่องจากทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

การทำประกันรูปแบบบำนาญ

หากใครที่ไม่ได้รับราชการก็สามารถวางแผนการเงินเมื่อเกษียณอายุการทำงานได้โดยการทำประกันรูปแบบบำนาญประกันประเภทนี้ทำขึ้นเพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับการคุ้มครองเมื่อเข้าสู้วัยเกษียณอายุที่ไม่สามารถทำงานได้แล้ว โดยประกันรูปแบบนี้ต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งควรวางแผนการทำก่อนการเกษียณในระยะยาวเพื่อสะสมเงินดังกล่าวไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรมธรรม์ที่เราเลือกทำ เช่น

 • ชำระเบี้ยประกันชีวิตจนกว่าจะถึงอายุเกษียณ
 • ชำระเบี้ยประกันชีวิตเป็นระยะเวลาแบบปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ย
 • ชำระเบี้ยประกันชีวิตเป็นระยะเวลาที่กำหนดกับทางประกัน เช่น 5, 10, 15, 20 ปี

เป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนคงเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบำเหน็จและบำนาญกันแล้วใช่ไหม วางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณของตัวเองให้ดีว่าหลังจากเกษียณแล้วเราอยากทำอะไร อยากเอาเงินไปลงทุนในด้านไหนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจากนั้นก็วิเคราะห์กันเลยว่าเราจะเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญดีเพราะของดีของการรับเงินเกษียณอายุทั้งสองมีข้อแตกต่างกันออกไป แต่สำหรับใครที่ไม่รู้จะวางแผนการเงินหลังเกษียณอย่างไรให้เรา แรบบิท แคร์ ช่วยคัดสรรแผนการเงินหลังเกษียณอายุให้กับคุณด้วยประกันชีวิตหลังเกษียณที่จะวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุให้คุณและสิทธิพิเศษต่างๆที่คุณจะได้รับอีกมากมาย

ประกันชีวิตที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

ไทยประกันชีวิต “แฮปปี้มีเงินใช้”

ประกันชีวิต

 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญารับเงินคืน 521%
 • การันตีเงินคืน 3% ทุก 2 ปี
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดปีละ 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยได้ รายเดือน, 3 เดือน และรายปี
ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล

ประกันชีวิต

 • ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินปันผลทุกปี ปีละ 1%
 • ครบสัญญารับเงินก้อนคืน 110%
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน - 60 ปี
ประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต”

ประกันชีวิต

 • คุ้มครองจากอุบัติเหตุ เพิ่มสูงสุด 1 แสนบาท
 • กรณีนอน รพ. รับเงินชดเชย 500 บาท/วัน
 • รับเงินคืนตลอด สัญญารวม 174%
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 16 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 55 ปี
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 1 แสนบาท
บุพการี มีเงินใช้

ประกันชีวิต

 • ผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุด 8 แสนบาท
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 6 แสนบาท
 • อายุ 75 ปี มีเงินคืน สูงสุด 2 แสนบาท
 • คุ้มครองนาน ถึงอายุ 90 ปี
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 70 ปี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา