ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต
“บุพการี มีเงินใช้”

อายุมากขึ้น เราพร้อมแคร์
ครบ 75 ปี รับเงินคืน สูงสุด 2 แสนบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์การสมัคร

สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพให้ยุ่งยาก และเสียเวลาของคุณ

แคร์เรื่องเงิน

รับเงินก้อนระหว่างสัญญา เมื่ออายุครบ 75 ปี มีเงินคนคุ้ม ๆ ให้ผู้ทำประกันสูงสุด 200,000 บาท*

แคร์สุดคุ้ม

ให้คุณจ่ายเบี้ยเบา ๆ เริ่มต้นเพียงพันละ 9 บาท พร้อมรับความคุ้มครองยาว ๆ ถึงอายุ 90 ปี ให้คุณอุ่นใจ

อายุมากขึ้นเราก็พร้อมแคร์ ครบสัญญามีเงินก้อนให้
ด้วยประกันเพื่อผู้สูงอายุ “บุพการี มีเงินใช้” จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์ให้สูง

ผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุด 8 แสนบาท

แคร์เมื่อครบ

ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน สูงสุด 6 แสนบาท

แคร์คืนให้

อายุ 75 ปี มีเงินคืน สูงสุด 2 แสนบาท

แคร์ให้นาน

คุ้มครองนาน ถึง อายุ 90 ปี

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 70 ปี

แคร์ผ่อนได้

เลือกชำระค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้

ครบสัญญามีเงินก้อนให้ แม้จากไปคนรุ่นหลังก็ไร้กังวล


ชื่อแบบประกันภัย

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2แผ่นที่ 3แผ่นที่ 4แผ่นที่ 5แผ่นที่ 6แผ่นที่ 7แผ่นที่ 8
บุพการีมีเงินใช้
(เพื่อผู้สูงอายุ)
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง


ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2
1) รับ105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) อีก 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 เสียชีวิตทุกกรณีรับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
• ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณี 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
• ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับเงินคืน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(1)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย