Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ไทยประกันชีวิต “บุพการี มีเงินใช้”
ดูแลพ่อแม่ด้วยความแคร์

ท่านอายุ 75 ปี รับเงินก้อนคืน 50%
ครบสัญญา หรือเสียชีวิต รับอีก 150%

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_Thailife-Parents-Happy-Kid.jpg

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์พ่อแม่

สมัครแผนประกันให้ท่านรับความคุ้มครองง่าย ๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตบคำถามสุขภาพ

แคร์ให้ก่อน

เมื่อพ่อแม่อายุครบ 75 ปี แผนประกันมีเงินก้อนคืนให้ก่อน 50% เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายตามสะดวก

แคร์เบา ๆ

จ่ายค่าเบี้ยฯเบา ๆ แค่ 9 บาทต่อวันเพื่อดูแลพ่อแม่ในยามท่านอายุเยอะขึ้น ให้มีความคุ้มครองชีวิตและเงิน

ผู้สูงอายุอุ่นใจ เราแคร์ให้ครบ ทั้งเรื่องเงินและชีวิต
ด้วยประกันเพื่อผู้สูงอายุ “บุพการี มีเงินใช้” จาก ไทยประกันชีวิต

แคร์ให้สูง

ผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุด 8 แสนบาท

แคร์เมื่อครบ

ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 6 แสนบาท

แคร์คืนให้

อายุ 75 ปี มีเงินคืน สูงสุด 2 แสนบาท

แคร์ให้นาน

คุ้มครองนาน ถึงอายุ 90 ปี

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 70 ปี

แคร์ผ่อนได้

เลือกชำระค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้

ครบสัญญามีเงินก้อนให้ แม้จากไปคนรุ่นหลังก็ไร้กังวล

ชื่อแบบประกันภัย

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2แผ่นที่ 3แผ่นที่ 4แผ่นที่ 5แผ่นที่ 6แผ่นที่ 7แผ่นที่ 8
บุพการีมีเงินใช้
(เพื่อผู้สูงอายุ)
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ภาพแสดงผลประโยชน์แล้วความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2
1) รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) อีก 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 เสียชีวิตทุกกรณีรับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
• ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณี 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
• ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับเงินคืน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(1)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกัน Thailife บุพการีมีเงินใช้ ให้ผลประโยชน์อะไรบ้าง?

สำหรับผลประโยชน์จาก “Thailife บุพการีมีเงินใช้” ให้คุณมากกว่าที่คาดคิด หากครบสัญญารับเงินคืนมากถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครองชีวิต หรือสูงถึง 600,000 บาท* จากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ สูงถึง 150% หรือ มากถึง 600,000 บาท* และในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับไปเลย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงถึง 200,000 บาท* แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ มีเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท**

 

หมายเหตุ

*สำหรับความคุ้มครองแผน 8

**คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

(1) กรณี 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนกรณีชีวิตตามที่ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(2) กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่ บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี)หักด้วยผลประโชยน์กรณีเสียชีวิต ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

หากเสียชีวิต จะได้รับเงินคืนหรือไม่?

ในกรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิต ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด หรือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ถ้ากรณีที่เสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 การเสียชีวิตทุกกรณี รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (2) และตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณีรับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (2) จากผลประโยชน์บอกได้เลยว่ามีแต่คุ้ม กับคุ้ม หากคุณทำให้พ่อแม่เอาไว้ เมื่อครบรอบกรมธรรม์ ก็สามารถนำเงินก้อนดังกล่าวไว้รักษาดูแลได้ในบั้นปลายช่วงเกษียณ

เงื่อนไขการสมัครมีอะไรบ้าง?

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
  • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
     

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุจนนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

 

ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

ไม่ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันได้หรือไม่?

สำหรับประกันที่ไม่ตรวจสุขภาพนั้น หลายบริษัทจะอนุโลมการตรวจสุขภาพ หากผู้ทำประกันเป็นผู้เยาว์ อายุ 5-14 ปี ที่ทุนประกันน้อยกว่า 750,000 บาท หรือในบางกรมธรรม์อาจจะออกข้อกำหนดให้คุณไม่ต้องตรวจสุขภาพได้ ในขณะที่บางคนอาจจะเลือกซื้อทุนประกันที่สูง ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด ทำให้ผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก็ได้ หากบริษัทที่เราซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต รู้ความจริงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเรา ย่อมส่งผลต่อสัญญาประกันชีวิตที่เราทำกลายเป็นโมฆียะทันที และบริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันให้ทั้งหมด

 

ดังนั้นแล้ว คนที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งกับทางบริษัทประกันให้รับทราบเอาไว้ก่อน เพื่อป้องกันกรณีดังกล่าว จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังจะดีที่สุด

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา