Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

🎵 สมัครบัตรฯ UOB Grab หรือ UOB Lazada ผ่าน Rabbit Care รับฟรี! Airpods Gen 3 และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 12,790 บาท สนใจ คลิก! 💳

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนจากแอลเอ็มจี ประกันภัย

LMG ประกันภัย ได้เพิ่มบริการพิเศษช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน ที่ดูแลคุณมากกว่าประกันภัยทั่วไป แบ่งออกตามประเภทของผู้ถือกรมธรรม์ ดังนี้

บริการ LMG Roadside Express สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

ให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง แม้จะเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไร้กังวลกับบริการพิเศษจาก LMG ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนยางอะไหล่กรณียางแตก ยางแบน และจั๊มแบตเตอรี่
 • บริการเติมน้ำมันในกรณีน้ำมันหมด เพื่อให้ท่านสามารถขับรถไปยังสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุด ฟรีสูงสุดไม่เกิน 10 ลิตร หนึ่งครั้ง/ปี
 • บริการรถยกลาก ฟรีสูงสุด เป็นระยะทาง 35 กม. ในกรณีที่เกินกว่า 35 กม.ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคในกรณีรถเสียผ่านโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการรับ-ส่ง พร้อมนำรถของท่านกลับบ้าน กรณีอยู่ในอาการมึนเมาไม่สามารถขับรถได้หนึ่งคร้ัง/ปี (ให้บริการเฉพาะจุดรับ-ส่งที่อยู่ภายในรัศมีไม่เกิน 50 กม.จากสำนกังานใหญ่หรือสำนักงานสาขาต่างจังหวัดของบริษัท)

รายละเอียดการให้บริการ

 1. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนสามารถใช้บริการได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนคร้ัง เฉพาะบริการเปลี่ยนยางอะไหล่, จั๊มแบตเตอรี่, บริการยกลาก และบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคเท่านั้น
 2. ผู้เอาประกัน, เจ้าของรถ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกับรถในเวลาเกิดเหตุต้องอยู่กับรถยนต์ในที่เกิดเหตุหลังจาก ที่แจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วเท่านั้น หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปถึงที่เกิดเหตุแล้วไม่พบท่าน อัน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงานเป็นครั้งที่สอง บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจากท่าน
 3. กรณียางแตกหรือยางแบน เจ้าหน้าที่จะช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ของท่านให้
 4. กรณีแบตเตอรี่หมด เจ้าหน้าที่จะให้บริการช่วยจั๊มแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้
 5. กรณีเติมน้ำมัน ฟรีสูงสุดไม่เกิน 10 ลิตร ประเภทของน้ำมันที่สามารถเติมได้คือ เบนซิน, แก็สโซฮอล และดีเซลเท่านั้น โดยสามารถใช้ได้หนี่งคร้ัง/ปี
 6. สำหรับรถของผู้เอาประกันที่เติมก๊าซ LPG หรือ NGV ที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ ทางเจ้าหน้าที่จะช่วยบริการลากรถของท่านไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด
 7. บริการยก-ลากรถฟรี 35 กม. นับจากจุดที่รถจอดเสียอยู่หากเกินกว่า 35 กม. ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนทุกคร้ัง
 8. บริการรับ-ส่งรถกลับบ้าน กรณีอยู่ในอาการมึนเมา (เฉพาะจุดรับ-ส่งที่อยู่ภายในรัศมีไม่เกิน 50 กม.จากสำนักงานของบริษัท) สามารถใช้ได้หนึ่งครั้ง/ปี
 9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของบริษทั เช่น ค่าอะไหล่, ค่าอุปกรณ์เสริม หรือค่าแรงของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เอาประกัน หรือผู้เรียกใช้บริการ

หมายเหตุ :

 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท เช่น ค่าอะไหล่, ค่าอุปกรณ์เสริม หรือค่าแรงของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันหรือผู้เรียกใช้บริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการให้บริการ

เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ที่ทำประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้เท่านั้น

 1. รถยนต์ที่ดัดแปลงหรือตกแต่งเพื่อใช้ในการแข่งขัน จะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 2. รถยนต์ที่ไม่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ปกติไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 3. รถยนต์ที่อยู่ในระหว่างการซ่อมจะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 4. รถยนต์ที่ใช้เพื่อรับจ้างหรือการสาธารณะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 5. รถยนต์ที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทยจะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อออกให้บริการเกินกว่าที่กำหนดไว้
 7. การใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้จะต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปถึงได้และต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมได้เท่านั้น
 8. การให้บริการนี้เฉพาะกรณีรถเสียฉุกเฉินเท่านั้น
 9. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้สำหรับการเกิดเหตุที่ห่างจากที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500 เมตร ขึ้นไป
 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากบริการตามรายการที่กำหนดไว้
 11. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

หมายเหตุ :

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เรียกใช้บริการ โทร. 1790 หรือต้องการสอบถามขอ้มูลบริการเพิ่มเติม โทร. 02-661-6000 ต่อ1555

บริการ LMG Roadside Express Premium สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ Exclusive และ High Car

เพิ่มความอุ่นใจได้มากยิ่งกว่า สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ Exclusive และ High Car จาก LMG ประกันภัย นอกเหนือจากบริการพิเศษช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนแล้ว ยังมีบริการพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน ประกอบด้วย บริการเปลี่ยนยางอะไหล่ กรณียางแตก ยางแบน และจั๊มแบตเตอรี่
 • บริการเติมน้ำมัน ในกรณีน้ำมันหมดเพื่อให้ท่านสามารถขับรถไปยังสถานีบริการน้ำมันที่ใกลที่สุด ฟรีสูงสุด ไม่เกิน 10ลิตร หนึ่งครั้ง/ปี
 • บริการรถยกลาก ฟรีสูงสุดเป็นระยะทาง 35 กม. หากระยะทางเกินกว่า 35 กม.ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ ในกรณีที่รถเสีย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการรับ-ส่ง พร้อมนำรถของท่านกลับบ้าน กรณีอยู่ในอาการมึนเมา ไม่สามารถขับรถได้หนึ่งคร้ัง/ปี (ให้บริการเฉพาะจุดรับ-ส่ง ที่อยู่ภายในรัศมีไม่เกิน 50 กม.จากสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาต่างจังหวัดของบริษัท)
 • บริการช่วยเหลือปลดล็อครถ ในกรณีที่ล็อครถโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง กรณีรถเสียเกินกว่า 100 กม. จากที่อยู่ (ที่ระบุในกรมธรรม) และได้รับการยกลากมายังศูนย์บริการแล้ว แต่ไม่สามารถซ่อมรถให้เสร็จได้ภายใน 1วัน ท่านสามารถเลือกบริการพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ หนึ่งคร้ัง/ปี ดังต่อไปนี้
 1. โรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืน สำหรับคนขับ และผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน ภายในวงเงิน 1,500 บาท ต่อคน ต่อคืน
 2. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด หรือตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือตั๋วรถโดยสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในประเทศเท่านั้น ) สำหรับคนขับและผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน (ตั๋วเครื่องบินภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท/คน)
 3. บริการรถเช่าไม่เกิน 2 วัน ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาท/วัน บริการสอบถามข้อมูลและจองบริการต่าง ๆ เช่น รถเช่า, ร้านอาหาร, โรงแรม

หมายเหตุ:

 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการโดยเจา้หนา้ที่ของบริษทั เช่น ค่าอะไหล่, ค่าอุปกรณ์เสริม หรือค่าแรงของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันหรือผู้เรียกใช้บริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการให้บริการ

 1. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนสามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เฉพาะบริการเปลี่ยนยาง, อะไหล่, จั๊มแบตเตอรี่, บริการยกลาก, บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค, บริการช่วยเหลือปลดล็อครถ และบริการสอบถามข้อมูลและจองบริการเท่านั้น

 2. ผเู้อาประกัน เจ้าของรถ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกับรถในเวลาเกิดเหตุ จะต้องอยู่กับรถยนต์ในที่เกิดเหตุหลังจากที่แจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วเท่านั้น หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปถึงที่เกิดเหตุแล้วไม่พบท่าน อัน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงานเป็นคร้ังที่สอง บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจากท่าน

 3. กรณียางแตกหรือยางแบน เจ้าหน้าที่จะช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ของท่านให้

 4. กรณีแบตเตอรี่หมด เจา้หนา้ที่จะให้บริการช่วยจั๊มแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้

 5. กรณีเติมน้ำมันฟรีไม่เกิน 10 ลิตร ประเภทของน้ำมันที่สามารถเติมได้ คือ เบนซิน, แก็สโซฮอล และดีเซลเท่านั้น โดยสามารถใช้ได้หนึ่งครั้ง/ปี

 6. สำหรับรถของผู้เอาประกันที่เติมก๊าซ LPG หรือ NGV และไม่สามารถเติมน้ำมันได้ เจ้าหน้าที่จะช่วยบริการลากรถของท่านไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด

 7. บริการยก-ลากรถ ฟรี 35 กม. นับจากจุดที่รถจอดเสียอยู่ หากระยะทางเกินกว่า 3 5กม.ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนทุกคร้ัง

 8. บริการรับ-ส่งรถกลับบ้าน กรณีอยู่ในอาการมึนเมา (เฉพาะจุดรับ-ส่ง ที่อยู่ภายในรัศมีไม่เกิน 50 กม.จากสำนักงานของบริษัท) สามารถใช้ได้หนึ่งครั้ง/ปี

 9. กรณีล็อครถโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือลืมกุญแจไว้ในรถ ทางบริษัทจะจัดส่งพนักงานไปรับกุญแจสำรองของท่านมาให้ หรือเรียกช่างทำกุญแจในพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีที่ไม่มีกุญแจสำรองและบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของรถที่เกิดขึ้นจากการปลดล็อค

 10. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง กรณีรถเสียในรัศมีเกินกว่า 100 กม.จากที่พัก (ที่อยู่ซึ่งระบุในกรมธรรม์ และเป็นที่อาศัยของลูกค้า) เมื่อได้รับการยกลากมาถึงศูนย์บริการและไม่สามารถซ่อมรถให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน ได้หนึ่งคร้ัง/ปี สามารถเลือกบริการพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนี้ (1)โรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืน สำหรับคนขับและผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน ภายในวงเงิน 1,500 บาท ต่อคน ต่อคืน (2) ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด หรือตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือตั๋วรถโดยสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในประเทศเท่านั้น) สำหรับคนขับและผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน (ตั๋วเครื่องบินภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท/คน) (3) บริการรถเช่าไม่เกิน 2 วัน ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาท/วัน

 11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท เช่น ค่าอะไหล่, ค่าอุปกรณ์เสริม หรือค่าแรงของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เอาประกัน หรือผู้เรียกใช้บริการ

 12. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ที่ทำประกันภัยภาคสมัครใจกับ บริษัท และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้เท่านั้น
 2. รถยนต์ที่ดัดแปลงหรือตกแต่งเพื่อใช้ในการแข่งขัน จะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 3. รถยนต์ที่ไม่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ปกติจะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 4. รถยนต์ที่อยู่ในระหว่างการซ่อมไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 5. รถยนต์ที่ใช้เพื่อรับจ้างหรือการสาธารณะจะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 6. รถยนต์ที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทยจะไม่สามารถเข้ารับบริการนี้ได้
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อออกให้บริการเกินกว่าที่กำหนดไว้
 8. การใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จะต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปถึงได้ และต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมได้เท่านั้น
 9. การให้บริการนี้ เฉพาะกรณีรถเสียฉุกเฉินเท่านั้น
 10. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้สำหรับการเกิดเหตุที่ห่างจากที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 500 เมตร ขึ้นไป
 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากบริการตามรายการที่กำหนดไว้

หมายเหตุ:

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถเรียกใช้บริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม โทร. 1790

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้