Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วิริยะ เฮลท์แคร์ พลัสบาย บีดีเอ็มเอส

จาก วิริยะประกันภัย

เจ็บป่วย บาดเจ็บ ก็หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย
พร้อมแคร์ให้สูงสุด 700,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

TopBanner_Mobile_VHealthCarePlus.jpg

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ตามที่เลือก

ซื้อประกันสุขภาพกับทางวิริยะประกันภัย มั่นใจไมมีพ่วงประกันชีวิตให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม

แคร์ความคุ้มครอง

คุณสามารถเพิ่มความคุ้มครองจากแผนประกันที่มีอยู่ให้สูงขึ้นได้ ด้วยการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

แคร์ค่าเบี้ยคุ้ม ๆ

เลือกจ่ายค่าเบี้ยได้ถูกลง เพียงเลือกแผนที่มีการรับผิดชอบส่วนแรก แล้วทางบริษัทจะรับผิดชอบส่วนต่างให้

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย V Healthcare Plus by BDMS จาก วิริยะประกันภัย
เติมเต็มการดูแล แคร์ครบทุกปัญหาสุขภาพ

แคร์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์ทั้งปี

ความคุ้มครองเหมาจ่าย สูงสุด 700,000 บาท/ปี

แคร์ยามนอนรพ.

ค่าห้องสูงสุด 8,000 บาท/วัน

แคร์มะเร็ง

คุ้มครองการรักษา ด้วยเคมีบำบัด สูงสุด 50,000 บาท/ปี (เฉพาะผู้ป่วยนอก)

แคร์คนทำ

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ตารางความคุ้มครอง     
ค่ารักษาพยาบาลในโรงบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี100,000300,000700,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ    
(สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
3,0005,0008,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก      
(สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา    
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
จ่ายตามจริง*
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง*
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน **จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา   
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการจ่ายตามจริง*
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ   
ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ   
สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์
- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง*
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา ตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง   
โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง    
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ   
เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง   
สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน  หลังจากออกจากการเข้าพักรักษา   
เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน  …24... ชั่วโมง   
ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง)
จ่ายตามจริง*
- ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง    
โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
10,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด   
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
50,000 ต่อปี
- ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง*
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร   
(รวมถึง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)
10,000

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 100,000แผน 300,000แผน 700,000
16 - 407,20010,80014,400
41 - 5010,80013,20018,000
51 - 6014,40018,00024,000

 

* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
** ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง ไม่เกิน 14 วัน
*** คุ้มครองเฉพาะโรงพยาบาลในเครือ BDMS

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย  
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี  
- ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี  
 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

จุดเด่นของประกันสุขภาพ v healthcare คืออะไร?

v healthcare คือ ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ จาก วิริยะประกันภัย ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องอุบัติเหตุ โดดเด่นด้วยผลประโยชน์เข้าใจง่าย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง เหมาจ่ายต่อปี สูงสุด 700,000 บาท พร้อมค่าห้องกรณีเป็นผู้ป่วยในสูงสุด 8,000 บาท/วัน มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย ด้วยเบี้ยประกันที่จับต้องได้

 

นอกจากนี้ ให้คุณสะดวกสบาย อุ่นใจในทุกการรักษา เพราะไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือวิริยะประกันภัยโดยเฉพาะ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพพ่วงกับประกันชีวิตก็สามารถทำได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย นอกจากนี้ยังมีส่วนลดประวัติดี เมื่อไม่มีเคลมอีกด้วย

ประกันสุขภาพ v healthcare มีการกำหนดอายุในการรับทำประกันหรือไม่?

วิริยะประกันภัยได้ตั้งเงื่อนไข ประกันสุขภาพ v healthcare ว่า ผู้ทำต้องมีอายุเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 16 ปี จนถึงอายุ 60 ปี และสามารถต่ออายุประกันสุขภาพได้ยาวนานถึงอายุ 100 ปี เหมาะสำหรับ

 

 • ผู้ที่ต้องการเลือกทำประกันให้ลูกหลานที่คุณรัก หรือจะเลือกทำเป็นประกันสุขภาพให้ผู้สูงวัยที่บ้าน
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการ หรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในเครือ BDMS โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ต้องการความคุ้มครองยาวนานตลอดช่วงชีวิต โดยเบี้ยวิริยะประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลงและประวัติการเคลม
 • วิริยะประกันภัย v healthcare มีแผนประกันให้เลือกหลากหลาย จ่ายค่ารักษาตามจริง
 • ต้องการส่วนลดในกรณีที่ตนมีประวัติดี ไม่ค่อยเคลมประกัน

 

สำหรับใครที่สนใจ v healthcare จากวิริยะประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ได้กับทาง แคร์ เอเจ้นท์ ที่พร้อมให้บริการตอบคำถาม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 

 • เบอร์ 1438 ซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายและให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเวลา
 • ช่องทางแชท Line official account ของ แรบบิท แคร์
 • ข้อความบน Facebook Official page
 • ข้อความแชทบนเว็บไซต์

ประกันสุขภาพ v healthcare สามารถนำไปลดหย่อนภาษีหรือไม่?

ประกันวิริยะ v healthcare และประกันสุขภาพอื่น ๆ จาก วิริยะประกันภัย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท โดยเมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปและเงินฝากแบบมีประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยประเภทประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้

 

 • ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บปวด, การบาดเจ็บ, การชดเชยการทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • ประกันอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล, การทุพพลภาพ, การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว

 

ซึ่งประกันสุขภาพ v healthcare จาก วิริยะประกันภัย มีความคุ้มครองอยู่ในข้อกำหนดดังกล่าวทั้งสิ้น

ประกันสุขภาพ v healthcare จาก วิริยะประกันภัย คุ้มครองแค่อาการเจ็บป่วยจากโรคภัยเท่านั้นหรือไม่?

ประกันสุขภาพวิริยะ วิริยะ เฮลท์แคร์ พลัส บาย บีดีเอ็มเอส นอกจากคุ้มครองสุขภาพในเรื่องอาการเจ็บป่วยแล้ว ยังให้ความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุส่วนบุคคล เสมือนคุณทำประกันอุบัติเหตุตัวอื่น ๆ  ของวิริยะประกันภัย เช่น มีดบาด, หกล้ม, แขนหัก หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ไม่คาดฝัน เป็นต้น

 

ผู้ที่ทำประกันวิริยะ สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหากเข้าโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย เช่นเดียวกับความคุ้มครองในเรื่องอาการเจ็บป่วย นอกจากนี้ ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

ประกันสุขภาพ v healthcare จาก วิริยะประกันภัย มีระยะเวลารอคอย หรือมีโรคที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่?

ประกันสุขภาพเฮลท์แคร์ พลัส จากวิริยะประกันภัย  มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) เวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรกสำหรับการเจ็บป่วยทุกประเภท

 

ส่วนอาการเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) เวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก มีอาการเจ็บป่วย ดังนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

และสำหรับโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย จะถูกนับเป็นข้อยกเว้น หากสนใจทำ ประกันสุขภาพ v healthcare จาก วิริยะประกันภัย สามารถติดต่อมาหาแรบบิท แคร์ ได้เลย

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา