Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
วี ดีลักซ์ แคร์
บาย เกษมราษฎร์

จาก วิริยะประกันภัย

เจ็บป่วย บาดเจ็บ ก็หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย
พร้อมแคร์ให้สูงสุด 800,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

MicrosoftTeams-image (3).png

ประกันสุขภาพ วี ดีลักซ์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ จาก“วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ความคุ้มครอง

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร และตอบคำถามสุขภาพให้ยุ่งยาก

แคร์เรื่องเงิน

ไม่ว่าคุณจะป่วยมากหรือน้อย ก็ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แค่พกบัตรเดียวก็รับความคุ้มครองทันที

แคร์สุขภาพ

เคลมค่าประกันสุขภาพเยอะ ที่อื่นอาจพิจารณาเรื่องต่อประกัน แต่ที่วิริยะเราพร้อมการันตีต่ออายุแน่นอน

ประกันสุขภาพ V-Deluxe Care จาก วิริยะประกันภัย

ป่วยหนักเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์ให้ครบ

แคร์ยามนอนรพ.

คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน ห้อง VIP จ่ายตามจริง

แคร์รายได้

ชดเชยรายได้เมื่อนอนรพ. สูงสุด 500 บาท/วัน

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท

แคร์ค่ารักษา

เหมาจ่ายค่ารักษาให้ สูงสุด 8 แสนบาท/ครั้ง

แคร์เรื่องเงิน

แค่ยื่นบัตร ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารับการรักษา

แคร์มะเร็ง

คุ้มครองการรักษา ด้วยเคมีบำบัด สูงสุด 50,000 บาท/ปี (เฉพาะผู้ป่วยนอก)

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1

แผน 2

ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง300,000

800,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)ห้องเดี่ยวมาตรฐาน

ห้อง VIP

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง*
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง*
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน **จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ  ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

 

 

จ่ายตามจริง*

- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ  
ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์
- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง*
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา ตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง  โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง  สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน  หลังจากออกจากการเข้าพักรักษา เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน  …24... ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย10,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
- ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง*
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร  
(รวมถึง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)
10,000
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวัน
ชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ต่อวัน) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ***

500

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณี ผู้ป่วยใน

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 300,000แผน 800,000
16 - 2013,04419,380
21 - 2514,40021,168
26 - 3014,72421,624
31 - 3517,59225,872
36 - 4017,85626,244
41 - 4520,62830,336
46 - 5021,64831,776
51 - 5523,98835,196
56 - 6027,01239,600
61 - 6530,54045,408

 

* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
** ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง ไม่เกิน 14 วัน
*** ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สำหรับอายุ 21-60 ปี เท่านั้น
**** คุ้มครองเฉพาะโรงพยาบาลในเครือเกษมราฏษร์
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย  
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 65 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันสุขภาพวิริยะ วี ดีลักซ์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ ลดหย่อนภาษีได้ไหม?

สามารถแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันสุขภาพได้ เมื่อซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขในการแจ้งขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตรงตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ดังต่อไปนี้


 

  • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชย การทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
  • การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
  • การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)


 

อย่างไรก็ตาม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัยเพื่อสอบถามเงื่อนไขการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี หรือแจ้งขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปีจากบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ V Deluxe Care เหมาะกับใครบ้าง?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพวิริยะ วี ดีลักซ์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุที่ให้วงเงินผลประโยชน์สูง เหมาจ่ายค่าใช้จ่ายตามจริงโดยไม่เกินจากวงเงินสูงสุดของแต่ละแบบประกัน พร้อมรับมือกับทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือค่ารักษาอุบัติเหตุกระทันหันที่อาจมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง หรือมีระยะเวลาในการรักษาต่อเนื่องยาวนานกว่าปกติและรับความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 16-65 ปี โดยผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปีในขณะที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบไหนบ้าง?

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะ วี ดีลักซ์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ ให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประเภท อบ.2 หรือให้ความคุ้มครองในกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือการทุพพลภาพถาวร รวมถึงให้ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีประสบเหตุในขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การลอบทำร้ายร่างกาย หรือการถูกฆาตกรรม

ซื้อประกันสุขภาพวิริยะ V Deluxe Care กับ แรบบิท แคร์ คุ้มกว่าอย่างไร?

สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อประกันสุขภาพวิริยะ และประกันอุบัติเหตุ วิริยะ วี ดีลักซ์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ กับแรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก แรบบิท แคร์ ฟรีทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย! ไม่ว่าจะเป็นบริการเปรียบเทียบประกันสุขภาพออนไลน์ที่ครบที่สุดจากพันธมิตรบริษัทประกันภัยในเครือข่ายกว่า 70 บริษัทชั้นนำ บริการขอรับคำแนะนำสุขภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิดีโอคอล (Health Consultant) บริการโทรประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่าน LINE @rabbitcare หรือบริการขอรับคำปรึกษาในการเลือกประกันภัยที่เหมาะกับตัวเองจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ โทรเลย 1438 หรือที่ https://rabbitcare.com/ 

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา