Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
วี ดีไลท์ แคร์
บาย เกษมราษฎร์

จาก วิริยะประกันภัย

เจ็บป่วย บาดเจ็บ ก็หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย
พร้อมแคร์ให้สูงสุด 500,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

MicrosoftTeams-image (2).png

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ความคุ้มครอง

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร และตอบคำถามสุขภาพให้ยุ่งยาก

แคร์เรื่องเงิน

ไม่ว่าคุณจะป่วยมากหรือน้อย ก็ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แค่พกบัตรเดียวก็รับความคุ้มครองทันที

แคร์สุขภาพ

เคลมค่าประกันสุขภาพเยอะ ที่อื่นอาจพิจารณาเรื่องต่อประกัน แต่ที่วิริยะเราพร้อมการันตีต่ออายุแน่นอน

ประกันสุขภาพ วี ดีไลท์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ จาก วิริยะประกันภัย

ป่วยหนักเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์ให้ครบ

แคร์ยามนอนรพ.

คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน ห้อง VIP จ่ายตามจริง

แคร์รายได้

ชดเชยรายได้เมื่อนอนรพ. สูงสุด 500 บาท/วัน

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท

แคร์ค่ารักษา

เหมาจ่ายค่ารักษาให้ สูงสุด 5 แสนบาท/ปี

แคร์เรื่องเงิน

แค่ยื่นบัตร ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารับการรักษา

แคร์มะเร็ง

คุ้มครองการรักษา ด้วยเคมีบำบัด สูงสุด 50,000 บาท/ปี (เฉพาะผู้ป่วยนอก)

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1

แผน 2

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี100,000

500,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)ห้องเดี่ยวมาตรฐาน

ห้อง VIP

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง*
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง*
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน **จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ  ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

 

 

จ่ายตามจริง*

- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ  
ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์
- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง*
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา ตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง  โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง  สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน  หลังจากออกจากการเข้าพักรักษา เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน  …24... ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง)จ่ายตามจริง*
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย10,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย50,000 ต่อปี
- ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง*
- ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง*
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร  
(รวมถึง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย)
10,000
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวัน
ชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ต่อวัน) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ***500

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณี ผู้ป่วยใน

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1แผน 2
16 - 207,14011,160
21 - 407,80011,820
41 - 5011,58014,640
51 - 6015,30020,100

 

* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
** ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง ไม่เกิน 14 วัน
*** ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สำหรับอายุ 21-60 ปี เท่านั้น
**** คุ้มครองเฉพาะโรงพยาบาลในเครือเกษมราฏษร์
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย  
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี
- สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

เลือกซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดี? ทำไมต้องประกันสุขภาพวิริยะประกันภัย วี ดีไลท์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์?

ประกันสุขภาพวิริยะ วี ดีไลท์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ มอบผลประโยชน์ความคุ้มครองสุขภาพสูงสุด 500,000 บาท โดยเลือกเข้ารับการรักษาได้ทั้งห้องพยาบาลแบบห้องเดี่ยวมาตรฐาน หรือห้อง VIP พร้อมความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดของแต่ละแบบประกัน ครอบคลุมตั้งเเต่ค่าห้องพยาบาล ทั้งในการรักษาในห้องผู้ป่วยใน หรือห้องผู้ป่วยวิกฤติ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าผ่าตัด พร้อมรับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สรุปแล้วทำประกันสุขภาพวิริยะ วี ดีไลท์แคร์ คุ้มค่าแน่นอน

ประกันสุขภาพ ดีไลท์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ เหมาะกับใครบ้าง?

ประกันสุขภาพวิริยะประกันภัย วี ดีไลท์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยสามารถเลือกเข้ารับการรักษาได้ทันทีจากสถานพยาบาลที่ที่สะดวกใกล้บ้านได้อย่างอิสระ หรือเลือกรับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ พร้อมวงเงินความคุ้มครองครอบคลุมการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือต้องรักษายาวนานต่อเนื่องกว่าปกติ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี และต่ออายุได้สูงสุดถึง 100 ปี

 

สมัครประกันสุขภาพ ดีไลท์ แคร์ รับความคุ้มครองแบบคุ้ม ๆ สมัครง่ายผ่านแรบบิท แคร์ สมัครเลยวันนี้กับวิริยะ ประกันสุขภาพ

เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุที่ไหนดี? ความคุ้มครองอุบัติเหตุมีกี่แบบ?

ซื้อประกันอุบัติเหตุทั้งทีควรเลือกที่มีความคุ้มครองสุขภาพไปในตัว เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาตัวได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องวงเงินค่ารักษา ทั้งจากกรณีประสบอุบัติเหตุรุนแรงหรือมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงที่อาจต้องใช้วิธีการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงพิเศษ และมีเวลาในการรักษาต่อเนื่องยาวนานกว่าปกติ

 

ประกันสุขภาพวิริยะ วี ดีไลท์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์นอกจากจะให้ความคุ้มครองสุขภาพแล้ว จะให้ความคุ้มครองเหตุไม่คาดฝันด้วยความคุ้มครองประเภท อบ.2 ที่มากกว่าประกันอุบัติเหตุทั่วไป โดยความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

  • อบ. 1 ให้คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะมือ เท้า และสายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  • อบ. 2 ให้คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะมือ เท้า สายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรบางส่วน ซึ่งประกันสุขภาพวิริยะจะให้ความคุ้มครองในส่วนนี้

ประกันสุขภาพวิริยะดีกว่าประกันสุขภาพที่อื่นอย่างไร?

ประกันสุขภาพ ดีไลท์ แคร์ จากวิริยะ ประกันสุขภาพ ให้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแต่ละแบบประกัน ตั้งแต่ค่าห้องพยาบาล ค่าตรวจรักษา ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าผ่าตัดเล็ก หรือค่ารถฉุกเฉินและความคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ ประเภท อบ.2 ที่มากกว่าความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบทั่วไป (อบ.1) สูงสุด 10,000 บาท นับว่าเป็นความคุ้มครองแบบจัดเต็มที่ประกันสุขภาพวิริยะให้มากกว่าเจ้าอื่น

 

รวมถึงให้ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุด 500 บาทต่อวัน ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ประกันสุขภาพวิริยะ วี ดีไลท์ แคร์ บาย เกษมราษฎร์ แตกต่างจากประกันสุขภาพจากบริษัทฯ อื่น ๆ

ซื้อประกันสุขภาพวิริยะกับ แรบบิท แคร์ คุ้มกว่าอย่างไร?

เมื่อทำประกันสุขภาพ ดีไลท์ แคร์ กับ แรบบิท แคร์ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป จะได้รับบริการความแคร์ที่เหนือชั้นกว่าเจ้าอื่น ไม่ว่าจะเป็นบริการขอรับคำแนะนำทางสุขภาพจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิดีโอคอล (Health Consultant) บริการขอรับคำแนะนำในการเลือกประกันสุขภาพที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ และงบในกระเป๋า จากผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ หรือบริการโทรแจ้งประสานงานทุกเหตุฉุกเฉินทาง LINE Official Account (@rabbitcare) ตลอด 24 ชั่วโมง หากสนใจซื้อประกันสุขภาพวิริยะ โทรเลย. 1438 หรือ https://rabbitcare.com/

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา