ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ Health Lump Sum จาก โตเกียวมารีนประกันชีวิต

แคร์สุขภาพสูง 5 แสนบาท/ปี
เหมาจ่ายค่าห้องนาน สูงสุด 365 วัน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ทุกคน

พร้อมตอบโจทย์แผนสุขภาพระยะยาว ทั้งเด็ก วัยทำงาน และผู้ใหญ่ ให้อุ่นใจยามเจอเหตุไม่คาดฝัน

แคร์สุขภาพ

ไม่ต้องเสียเงินเก็บจำนวนมากมาย ยามเจ็บป่วย เพราะมีความคุ้มครองดูแลให้ ในราคาเบี้ยไม่แพง

แคร์ทุกรพ.

รักษาตัวในรพ.เอกชนชั้นนำได้ทั่วประเทศ หมดห่วงเรื่องค่ารักษา เพราะเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 365 วัน

เหมาจ่ายด้วยความแคร์ พร้อมดูแลแบบจัดเต็ม เลือกประกันสุขภาพ Health Lump Sum จาก โตเกียวมารีนประกันชีวิต


แคร์ค่ารักษา

เหมาจ่ายค่ารักษาให้ สูงสุด 5 แสนบาท/ปี

แคร์ตามจริง

จ่ายค่ารักษาตามจริงต่อโรค ต่อครั้ง สงสุด 75,000 บาท

แคร์อุบัติเหตุ

คุ้มครองอุบัติเหต สูงสุด 150,000 บาท กรณีผู้ป่วยใน

แคร์ค่าห้อง

จ่ายค่าห้องตามจริง สูงสุด 365 วัน

แคร์รายได้

ชดเชยรายได้เมื่อนอนรพ. สูงสุด 500 บาท/วัน

แคร์ออกให้

ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ที่รพ.คู่สัญญา 322 แห่ง

ตารางความคุ้มครอง

 

คุ้มครองชีวิต + ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย
ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุด ต่อปี300,000400,000500,000
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)   
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการรกัษาแต่ละครั้งจากอุบัติเหตุ90,000120,000150,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อโรคหรือต่อการรักษาแต่ละครั้งจากความเจ็บป่วย45,00060,00075,000
1. ค่าห้องและค่าอาหาร ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง   
1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุด ไม่เกิน 365 วัน)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (สูงสุด ไม่เกิน 365 วัน เมื่อรวมกับข้อ 1.1)
2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา สารอาหารทางหลอดเลือด และเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
2.2 ค่าบริการทางการแพทยเพื่อบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา สารอาหารทางหลอดเลือด และเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์สื้นเปลือง สำหรับกลับบ้าน
3. ค่าบริการวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการทำผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาเป็นผู่ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด
4.2 ค่ายา สารอาหารทางหลอดเลือด เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การผ่าตัด
4.3 ค่าผู้ประกอบวชิาชีพ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม (รวมแพทย์ผู้ช่วยศัลยกรรม) และหัตถการ ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ วิสัญญีแพทย์ ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
4.5 ค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวยัวะ ตามที่กำหนดในข้อตกลงความคุ้มครอง ผลประโยชน์สูงสุด ในข้อ 4
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) เสมือนเป็นการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการพักรักษาป็นผู้ป่วยใน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังที่เกี่ยวเนื่องกับการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลครั้งนั้น
6.2 ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในช่วง 30 วัน หลังจากออกจากการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลครั้งนั้น
7. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การบาดเจ็บของผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง5,0005,0005,000
8. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
9. ผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยรายได้   
ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน)500500500
กรณีเข้ารับการรักษาในห้อง ไอ.ซี.ยู. / ห้องผู้ป่วยวิกฤต (สูงสุด 9 วัน)1,0001,0001,000
ค่ารักษาผู้ป่วยนอก + ค่าทำฟัน   
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)   
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 15 ครั้งต่อปี)1,0001,5002,000
การรักษาพยาบาลที่ทันตกรรม   
- ขูด อุด ถอน (ต่อปี)1,0001,5002,000

 

ฟรี ผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19
ความคุ้มครองอาการแพ้วัคซีนป้องกัน โควิด-19
ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน)1,000

 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) Package 1

 

Package 1 คุ้มครองชีวิต + ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย

Entry Age

Plan 1Plan 2Plan 3
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemale
168,8238,67610,34210,19511,82211,675
208,8548,68810,37310,20711,85311,687
259,7889,61411,47811,30413,12512,951
3010,96410,75612,86012,65214,71014,502
3512,42212,16114,56514,30416,65416,393
4014,16713,82816,59916,26018,97118,632
4516,25115,78919,01918,55721,71721,255
5018,73418,10521,88721,25824,96224,333
5521,76020,88125,35224,47328,85527,976
6025,59124,32029,68028,40933,66732,396

 

1 คํานิยาม “เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หมายถึง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus disease starting in 2019) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO)

“วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หมายถึง วัคซีนเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และไม่มีความสัมพันธ์กับวัคซีนที่ได้รับการฉีดหลังจาก ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวัคซีนป้องกันนี้ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย (Thailand FDA) 

“อาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียง” หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและไม่จําเป็นที่จะต้องมีสาเหตุจากวัคซีน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็นความรู้สึกไม่สบายหรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบความผิดปกติหรือมีอาการแสดงของโรคซึ่งอ้างอิงตามองค์การอนามัยโลก (WHO) 

การบอกกล่าวและการส่งหลักฐานเรียกร้อง 

ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยธรรม ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบและส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายงานผลการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์ว่าผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)เพิ่มเติมจากเอกสารที่ต้องนําส่ง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน 

การสิ้นผลคุ้มครอง 

ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยจะสิ้นผลคุ้มครองเมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 การสิ้นผลคุ้มครองนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผลคุ้มครองของกรมธรรม์ 

ข้อยกเว้น 

บริษัทจะไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเกิดขึ้น โดยตรงหรือสืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ 

1. วัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) 

(1) ข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญา พฤษภาคม 2564 

(2) ตัวอย่างเป็นอัตราเบี้ยประกัน เพศหญิง อายุ 16 ปี โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุ เพศ และแผนประกัน 
 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย