ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

แคร์สุขภาพคุณเหนือระดับ

กับประกันสุขภาพ

Elite Health

คุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท/ปี
ทั้งโรคทั่วไป โรคร้ายแรง และโควิด-19

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “เมืองไทยประกันชีวิต”
มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์สุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพ ครอบคลุมโรคร้ายแรง และ โควิด - 19 ให้คุณอุ่นใจได้ทุกโรค

แคร์จัดเต็ม

คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพ ค่าวัคซีน ค่าทันตกรรม ค่าสายตา ค่าคลอดบุตร และรวมถึงแพทย์ทางเลือก*

แคร์ทั่วโลก

ไม่ได้คุ้มครองแค่ในประเทศไทย แต่ดูแลคุณอย่างครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

รับความแคร์อย่างเหนือระดับ
กับประกันสุขภาพเหมาจ่าย Elite Health


แคร์ค่ารักษา

คุ้มครองกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย สูงสุด 100 ล้านบาท/ปี

แคร์ค่าห้อง

จ่ายค่าห้องสูงสุด 25,000 บาท/วัน พร้อมนอนในห้องพรีเมี่ยม

แคร์โรคร้าย

คุ้มครองการรักษามะเร็ง* เคมีบำบัด รังสีบำบัด และอีกมากมาย

แคร์ให้ครบ

คุ้มครองค่ารักษาทั้ง ผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก

แคร์หลังป่วย

คุ้มครองการทำกายภาพบำบัด และค่าพยาบาลส่วนตัว

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ELite Health ประกันสุขภาพ  
“ที่ดีเพื่อคุณ”

บริษัทฯ จะจ่ายประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ่นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์  
และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางความคุ้มครอง 
 

รายละเอียดของผลประโยชน์ (บาท)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์20,000,00040,000,00075,000,000100,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

10,000

12,000

15,000

25,000

ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 365 วัน

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ค่าใช้จ่ายสำหรับปลูกถ่ายอวัยวะ (สูงสุด 1 ครั้งต่อชีวิต)
ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดามารดา (เตียงเสริม) ต่อวัน 
(กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ไม่คุ้มครอง

5,000

ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 28 โรค)

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน 
- ต่อโรค สูงสุดไม่เกิน 
- รวมตลอดชีวิต สูงสุดไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง


75000 
300000


100000 
400000

ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับ 
การรักษาพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 40 วันต่อปีกรมธรรม์)

ไม่คุ้มครอง

3,000

4,000

5,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอก
ค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา สูงสุดไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

2,500 ต่อครั้ง 
(ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)

5,000 ต่อครั้ง 
(ไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี)

จ่ายตามจริง 
(ไม่เกิน 360ครั้งต่อปี)

การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

10,000

40,000

ค่ากายภาพบำบัด

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด
ค่าล้างไต
4. ผลประโยชน์การคลอดบุตร
ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร 
- กรณีคลอดโดยธรรมชาติ สูงสุดต่อการคลอด 1 ครั้ง ไม่เกิน 
- หรือ กรณีผ่าคลอด สูงสุดต่อการคลอด 1 ครั้ง ไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง


90,000 
150,000


150,000 
200,000

ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตร

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

5,000

10,000

ค่าฉีดวัคซีน สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

4,000

6,000

ค่ารักษาทางทันตกรรม สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

10,000

15,000

ค่ารักษาทางสายตา สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

5,000

7,500

สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ (เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่) - เฉพาะประเทศไทย - ทวีปเอเชีย

(เฉพาะ 29 ประเทศเท่านั้น) - ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาแล้วเกาะเล็กรอบนอก - ทั่วโลก


 ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน 

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายเดือน สำหรับขั้นอาชีพ 1-2 กรณีผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ควบคู่กับการซื้อสัญญาเพิ่มเติ่มการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลีท เฮลท์ ดังต่อไปนี้  
 

เพศชาย

 

อายุ

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลก
352,617.804,567.803,480.807,552.806,082.8014,663.8010,956.8023,220.80
403,157.605,517.604,202.608,835.606,982.6016,533.6011,926.6025,592.60
504,650.007,063.005,999.0011,989.009,168.0020,976.0013,904.0030,892.00
607,468.6011,356.609,673.6019,165.6013,708.6031,899.6019,334.6043,468.60

 

เพศหญิง 
 

อายุ

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลก
352,561.604,511.603,424.607,496.606,026.6014,607.6010,900.6023,164.60
403,090.005,450.004,135.008,768.006,915.0016,463.0012,859.0025,525.00
504,549.406,962.405,898.4011,888.409,067.4020,875.4013,803.4030,791.40
607,309.8011,197.809,514.8019,006.8013,549.8031,740.8019,175.8043,309.80

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย