Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

แคร์สุขภาพคุณเหนือระดับ

กับประกันสุขภาพ

Elite Health

คุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท/ปี
ทั้งโรคทั่วไป โรคร้ายแรง และโควิด-19

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพเมืองไทย Elite Health

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “เมืองไทยประกันชีวิต”
มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์สุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพ ครอบคลุมโรคร้ายแรง และ โควิด - 19 ให้คุณอุ่นใจได้ทุกโรค

แคร์จัดเต็ม

คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพ ค่าวัคซีน ค่าทันตกรรม ค่าสายตา ค่าคลอดบุตร และรวมถึงแพทย์ทางเลือก*

แคร์ทั่วโลก

ไม่ได้คุ้มครองแค่ในประเทศไทย แต่ดูแลคุณอย่างครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

รับความแคร์อย่างเหนือระดับ
กับประกันสุขภาพเหมาจ่าย Elite Health

แคร์ค่ารักษา

คุ้มครองกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย สูงสุด 100 ล้านบาท/ปี

แคร์ค่าห้อง

จ่ายค่าห้องสูงสุด 25,000 บาท/วัน พร้อมนอนในห้องพรีเมี่ยม

แคร์โรคร้าย

คุ้มครองการรักษามะเร็ง* เคมีบำบัด รังสีบำบัด และอีกมากมาย

แคร์ให้ครบ

คุ้มครองค่ารักษาทั้ง ผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก

แคร์หลังป่วย

คุ้มครองการทำกายภาพบำบัด และค่าพยาบาลส่วนตัว

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ELite Health ประกันสุขภาพ  
“ที่ดีเพื่อคุณ”

บริษัทฯ จะจ่ายประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ่นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์  
และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางความคุ้มครอง 
 

รายละเอียดของผลประโยชน์ (บาท)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์20,000,00040,000,00075,000,000100,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

10,000

12,000

15,000

25,000

ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 365 วัน

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ค่าใช้จ่ายสำหรับปลูกถ่ายอวัยวะ (สูงสุด 1 ครั้งต่อชีวิต)
ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดามารดา (เตียงเสริม) ต่อวัน 
(กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ไม่คุ้มครอง

5,000

ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 28 โรค)

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน 
- ต่อโรค สูงสุดไม่เกิน 
- รวมตลอดชีวิต สูงสุดไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง


75000 
300000


100000 
400000

ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับ 
การรักษาพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 40 วันต่อปีกรมธรรม์)

ไม่คุ้มครอง

3,000

4,000

5,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอก
ค่าบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา สูงสุดไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

2,500 ต่อครั้ง 
(ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)

5,000 ต่อครั้ง 
(ไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี)

จ่ายตามจริง 
(ไม่เกิน 360ครั้งต่อปี)

การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

10,000

40,000

ค่ากายภาพบำบัด

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด
ค่าล้างไต
4. ผลประโยชน์การคลอดบุตร
ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร 
- กรณีคลอดโดยธรรมชาติ สูงสุดต่อการคลอด 1 ครั้ง ไม่เกิน 
- หรือ กรณีผ่าคลอด สูงสุดต่อการคลอด 1 ครั้ง ไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง


90,000 
150,000


150,000 
200,000

ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตร

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง

5,000

10,000

ค่าฉีดวัคซีน สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

4,000

6,000

ค่ารักษาทางทันตกรรม สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

10,000

15,000

ค่ารักษาทางสายตา สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน

5,000

7,500

สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ (เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่) - เฉพาะประเทศไทย - ทวีปเอเชีย

(เฉพาะ 29 ประเทศเท่านั้น) - ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาแล้วเกาะเล็กรอบนอก - ทั่วโลก


 ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน 

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายเดือน สำหรับขั้นอาชีพ 1-2 กรณีผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ควบคู่กับการซื้อสัญญาเพิ่มเติ่มการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลีท เฮลท์ ดังต่อไปนี้  
 

เพศชาย

 

อายุ

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลก
352,617.804,567.803,480.807,552.806,082.8014,663.8010,956.8023,220.80
403,157.605,517.604,202.608,835.606,982.6016,533.6011,926.6025,592.60
504,650.007,063.005,999.0011,989.009,168.0020,976.0013,904.0030,892.00
607,468.6011,356.609,673.6019,165.6013,708.6031,899.6019,334.6043,468.60

 

เพศหญิง 
 

อายุ

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลกประเทศไทยทั่วโลก
352,561.604,511.603,424.607,496.606,026.6014,607.6010,900.6023,164.60
403,090.005,450.004,135.008,768.006,915.0016,463.0012,859.0025,525.00
504,549.406,962.405,898.4011,888.409,067.4020,875.4013,803.4030,791.40
607,309.8011,197.809,514.8019,006.8013,549.8031,740.8019,175.8043,309.80

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันสุขภาพ Elite Health จาก MTL ประกันที่คุณต้องมี?

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ผู้คนต่างมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างมาก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อให้สามารถใช้จ่ายอย่างเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เมืองไทยประกันชีวิต จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 

ความคุ้มครองสุขภาพแบบ Elite health (อีลิท เฮลท์) ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของเมืองไทยประกันชีวิตเนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านความคุ้มครองที่ลูกค้าสามารถเลือกแบบและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะกับตนเองได้ โดยความคุ้มครองที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ และยังให้ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม
 

นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกพร้อมรับบริการเสริมพิเศษ Best Doctor บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการรักษาที่มากขึ้น และบริการ MTL Global Connect กรณีเกิดเจ็บป่วยในต่างประเทศ ก่อนไปรักษาสามารถโทรติดต่อ MTL global connect ที่เบอร์ +66 2290 2424 เพื่อสอบถาม รพ.เครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีรพ.อะไรบ้าง และช่วยประสานงานได้

Elite Health จากเมืองไทยประกันชีวิต ไม่คุ้มครองกรณีใด?

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
 

 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
   

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

ตัวอย่างเช่นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

ซื้อประกัน Elite Health แล้วคุ้มครองเลยไหม?

เรื่องของความคุ้มครอง จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

 • หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
 • คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิดเส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • คุ้มครองการคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
 • คุ้มครองการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
 • คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)

กรณีซื้อประกัน อีลิท เฮลท์ เลือกความคุ้มครองในประเทศ หากไปเจ็บป่วยต่างประเทศ คุ้มครองหรือไม่?

คุ้มครอง 2 กรณี คือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาแบบฉุกเฉิน และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง

มีความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 หรือไม่?

เมืองไทยประกันชีวิต เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาความคุ้มครองเพิ่มเติมกับบริการประกันสุขภาพ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดูแลกรณีเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

 

ประกัน MTL Elite Health มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีขอบเขตความคุ้มครองดังนี้

 • กรมธรรม์ IPD บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์เป็นจำนวนตามที่จ่ายจริง ตามที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ได้แก่ ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ค่าแพทย์ Telemedicine) , ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์)
 • กรมธรรม์ OPD มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นของแพทย์และที่จ่ายตามจริง โดยเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • คุ้มครองค่าชดเชยรายวัน (HB) บริษัทฯ จะจ่ายเงินคุ้มครองค่าชดเชยรายวันให้กับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามข้อกำหนดที่ระบุในกรมธรรม์ โดยจ่ายไม่เกิน 14 วัน

 

ดูแลครอบคลุมค่ารักษา

 • ผู้เอาประกันสามารถเรียกเคลมตามวงเงินคุ้มครองได้ หากเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับทางบริษัทฯ  แต่ไม่คุ้มครองค่ายาหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ซื้อเอง
 • สามารถเบิกค่ารถพยาบาลได้ ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เป็น Home Isolation หรือ Community Isolation มีอาการรุนแรงขึ้น ต้องใช้รถพยาบาลรับจากบ้านไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล หรือกรณีที่แพทย์ให้กลับบ้านมารักษาแบบ Home Isolation ต่อที่บ้าน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา